Những hiểu biết đúng đắn khi quy y Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Những hiểu biết đúng đắn khi quy y Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

Trong pháp thực hành Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, Đức Tara nêu biểu tất cả các đối tượng quy y. Nói theo cách khác, tất cả các bậc thắng giả - tất cả chư Phật và chư Bồ tát – đều được nêu biểu bằng sắc tướng Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, bậc thực sự là hiện thân của Phật Mẫu Bát Nhã. Thân của Ngài là Tăng Bảo, Khẩu của Ngài là Pháp Bảo, và tâm Phật Mẫu Tara là tự tính của Phật Bảo, tức là quả vị giác ngộ.

Đối tượng chúng ta thực sự quy y chính là các phẩm chất giác ngộ. Theo cách hiểu thông thường, Tam Bảo được thể hiện nơi Đức Phật tôn quý. Đức Phật nêu biểu Tam thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân. Pháp Bảo là Pháp về cả giáo lý và chứng ngộ. Tăng Bảo là những người có chứng ngộ đó. Đó là ý nghĩa thực sự của Tam Bảo. Hơn nữa, chúng ta coi Đức Phật là bậc Thầy, Pháp là con đường đạo và Tăng là những người bạn đồng hành trên con đường này. Đối tượng quy y tối thượng là quả vị toàn giác của Đức Phật. Trong  tác phẩm Luận Phật Tính có viết: “Đức Phật là ý nghĩa thực sự của thực hành quy y”. Đức Phật ở đây có nghĩa là quả vị giác ngộ. Bởi vậy, trong pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, hành giả thực hành quy y và đỉnh lễ Đức Tara là tổng nhiếp của tất cả các đối tượng quy y.

Vì không thể tự giải thoát cho bản thân, nên nếu không muốn phải tái sinh vào ba cõi thấp và chịu khổ đau cùng cực, chúng ta cần quy y nơi bậc có năng lực giải thoát. Trên thực tế, việc tìm kiếm sự hỗ trợ của chúng sinh thế gian hay thậm chí chư thiên như Phạm Thiên, Đế Thích…để nương tựa sẽ không mang lại lợi ích. Như được đề cập trong Kinh Đại Niết Bàn: “Nhờ quy y nơi Tam Bảo, bạn sẽ tiêu trừ được sợ hãi”, tức là không còn sợ hãi bị đọa vào ba cõi thấp. Đây là những lý do khiến chúng ta hướng về quy y nương tựa Tam Bảo.

Động cơ chân chính của Quy y cần dựa trên nền tảng hiểu biết về luân hồi hay bản chất khổ đau của cuộc sống

Để có được cảm nhận chân thật về Quy y, điều quan trọng nhất bạn cần có là tâm xả ly luân hồi. Hiện giờ chúng ta thường cầu mong hạnh phúc, sức khỏe, thành đạt, những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, tất cả những điều này đều không sai trái nhưng sâu thẳm trong tâm bạn cần hiểu mục tiêu rốt ráo cần là "Nguyện cho con cùng hết thảy hữu tình được giải thoát khỏi luân hồi". Bạn cần có sự hiểu biết này. Bởi chừng nào chúng ta chưa thực sự giác ngộ thì chúng ta vẫn luôn gặp phải những chướng ngại, những vấn đề phải giải quyết. Nói một cách đơn giản, luân hồi chính là cuộc sống của chúng ta, một vòng lặp đi lặp lại không có điểm đầu và không có điểm kết thúc. Cho dù chúng ta có giải quyết được một vấn đề thì sẽ có vấn đề khác nảy sinh. Cho dù chúng ta có đón nhận bao nhiêu ân phúc gia trì, nhưng chừng nào chưa đạt được tâm nguyện tuyệt đối là giác ngộ thì chúng ta vẫn xoay vòng trong luân hồi.

Chính vì thế nên chúng ta cần hiểu rõ mục đích rốt ráo. Khi chúng ta thực hành Pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, có thể tạm thời chúng ta cầu mong được viên mãn những tâm nguyện thế gian, giải thoát khỏi đau khổ hiện tại, nhưng mục tiêu rốt ráo của chúng ta phải là chứng ngộ tự tính tâm chân thật để thành tựu giác ngộ - để có thể thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ.

(Nhóm ĐBT biên soạn)

 Hãy phát khởi Bồ đề tâm vì lợi ích hết thảy chúng sinh, cùng thực hành chuyên tu cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn, bệnh tật và khơi dậy, trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha trong mỗi chúng ta.

Quý vị tải Tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 3061170
Số người trực tuyến: