Thế Tôn | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thế Tôn

Được viết: 09-14-2018
Người ác và người hiền   Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika. Rồi thôn trưởng Canda đi đến.   - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người được gọi là tàn bạo, có người được gọi là hiền lành?   - Ở đây, này Thôn trưởng, có người tham, sân, si chưa được đoạn tận. Do tham, sân, si chưa được đoạn tận, người ấy bị người...
Được viết: 05-28-2016
Phẩm thành Phật [1] Bấy giờ, đức Thế-Tôn an-trụ trong pháp-giới thanh-tịnh, ba đời bình-đẳng, không trước không sau, bất-động ngưng lặng, thường không đoạn hết. Ánh sáng đại-trí soi khắp thế-giới. Phương-tiện thiện-sảo biến-hiện thần-thông, hóa-độ mười phương quốc-độ, đâu cũng cùng khắp. [2]  Khi ấy, đức Thế-Tôn bảo Đại-bồ-tát Văn-thù-sư-lỵ rằng...
Được viết: 05-24-2016
Nhiễu tháp Lời ghi: “Quanh” nghĩa là xây giáp vòng. “Tháp” tức là cung điện xá lợi của tất cả chư Phật. Tiếng Phạn gọi Xá lợi, dịch là: thân xương e lộn với xương người phàm phu chết ( nên gọi xá lợi), ở Tây Vức, dùng chắp tay đi vòng quanh là cung, xứ này dùng lễ bái khen đức là kỉnh. Tiếng Phạn gọi Chế Để, cũng gọi Tuý đổ ba, hoặc Phù đồ, dịch...
Được viết: 05-23-2016
Hạnh cúng dường của bà Gotami Lúc nọ, đức Thế Tôn lại ngự về thành Ca Tỳ La Vệ lần thứ nhì. Ngài ngự tại chùa Nigrodha, có vị Tỳ kheo mới xuất gia là tiền thân của đức Di Lặc cùng nhiều vị thánh và phàm Tăng đồng theo hầu Phật. Lệnh bà Gotami là di mẫu của đức Thế Tôn hay tin đức Thế Tôn đã ngự về thành Ca Tỳ La Vệ, bà lấy làm vui mừng và nghĩ...
Được viết: 05-21-2016
Thương người bệnh khổ   Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, dạy các Tỷ kheo:   - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm? Không có năng lực pha thuốc; không biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng, đưa cái gì không thích đáng, không đưa cái gì thích đáng; vì...
Được viết: 05-21-2016
Khổ tâm và vô tâm   Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala, dạy các Tỷ kheo:   - Thành tựu với sáu pháp, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, hiềm hận, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là sáu?   Với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, với dục tưởng, với sân tưởng, với hại tưởng....
Được viết: 05-21-2016
Khổ vui do mình   Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo:   - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ, với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Thế nào là năm?   Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn,...
Được viết: 05-21-2016
Khổ đau có nhiều hơn hạnh phúc? Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, gọi các Tỷ kheo: - Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Nước mắt tuôn chảy do các ông than khóc lúc phải hội ngộ với những gì không ưa, phải chia ly với những gì mình thích, khi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài hay nước trong bốn biển?   - Bạch Thế...
Được viết: 05-21-2016
Người bạn chân thật   Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, Gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chắp tay đảnh lễ sáu phương.   Rồi Thế Tôn, buổi sáng vào thành Vương Xá khất thực, sau khi dạy Singàlaka về ý nghĩa đảnh lễ sáu phương, Ngài dạy thêm:   - Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên...
Được viết: 05-21-2016
Giữ gìn hạnh phúc gia đình lâu bền   Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, ở vườn Nai. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia chủ mẹ Nakulà đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn:   - Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulà được đem về đây cho con khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xâm...

Trang