Tụng niệm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tụng niệm

Được viết: 05-02-2016
[Audio] Oai Nghi Cảnh Sách yếu giải (Việt dịch: HT. Thích Minh Thành)
Được viết: 05-02-2016
[Audio] Lương Hoàng Sám Pháp (Việt dịch: HT. Thích Viên Giác)
Được viết: 05-01-2016
[Audio] Liên Trì Cảnh Sách (Việt dịch: HT. Thích Quảng Ánh)
Được viết: 04-19-2016
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Dịch giảng: ĐĐ Thích Trí Huệ Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu do Luật sư Độc Thể (1601-1679) hiệu là Luật sư Kiến Nguyệt, chuyên hoằng truyền giới luật ở núi Bảo Hoa, tuyển soạn. Tác phẩm này là tuyển tập các bài thiền kệ về luật nghi hàng ngày cho người xuất gia. Các bài thiền kệ trong Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu này được tuyển...
Được viết: 04-16-2016
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm lược giải Việt dịch: HT. Thích Trí Quảng (Nguồn: NXB Thành phố HCM)
Được viết: 04-16-2016
Phật nói Kinh Vu Lan Bồn Việt dịch: Thích Huệ Đăng Sư cô Viên Lạc (Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-16-2016
Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện Việt nghĩa: HT. Thích Trí Tịnh HT. Thích Huệ Duyên tụng
Được viết: 04-16-2016
PHẬT NÓI KINH KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Hán dịch: Cưu-Ma-la-Thập Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh HT. Thích Nhật Quang tụng (Nguồn: http://www.thuvienhoasen.org)
Được viết: 04-16-2016
"Kinh Dược sư" Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận ĐĐ. Thích Tâm Thuận tụng (Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)  

Trang