Tụng niệm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tụng niệm

Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: Nghi thức công phu khuya ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-15-2016
Kinh Vô Lượng Thọ Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-15-2016
Kinh A Di Đà ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh nhân quả ba đời - HT. Thích Thiền Tâm
Được viết: 04-13-2016
Kinh Địa Tạng Bổn nguyện Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh (Quyển thượng)
Được viết: 04-13-2016
Kinh Lương Hoàng Sám Việt dịch: HT. Thích Viên Giác
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan báo hiếu - Chùa Bửu Liên
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan ĐĐ Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan HT. Thích Huệ Duyên tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh Sám hối hồng danh ĐĐ Thích Trí Thoát tụng

Trang