đức hạnh | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

đức hạnh

Được viết: 04-28-2016
Hương đức hạnh Một thời, Thế Tôn trú tại Vesàli. Rồi tôn giả Ananda đi đến đỉnh lễ, bạch Thế Tôn: Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, hương của chúng bay theo chiều gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi, cây hương hoa. Này Ananda, có loại cây hương mà hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió. Bạch Thế Tôn,...
Được viết: 04-15-2016
LƯỢC GIẢI “PHẬT THUYẾT VU LAN BỒN KINH” Giảng sư Thanh Nguyên giảng tại Niệm Phật đường Linh Nham Sơn, Tô Châu - Trung Quốc   Việt dịch: Nữ Ns. Liên Nghiêm     Kinh “Vu lan bồn” là một bộ “Hiếu kinh” trong Phật giáo, cũng có thể nói là “kinh Báo Ân”, báo đáp ân đức cha mẹ. Ai sinh ra trên đời này mà không có cha mẹ? Ðã có cha mẹ thì cần...