Giáo pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Giáo pháp

Được viết: 07-30-2021
Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh gồm có 7 bộ. Ngài Huyền Trang cầu pháp ở Ấn Độ đã thỉnh và dịch trọn vẹn tất cả sang tiếng Hán. Nguyên vì Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót chúng sinh ác trược, chịu nhiều quả báo đau khổ nên nói cho biết về phương Đông có 7 vị Dược Sư Phật. Mỗi vị đều có nguyện riêng. Tổng ý là chữa phiền não chướng,...
Được viết: 07-29-2021
Người tu tịnh nghiệp ngoài phương diện niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối, còn phải chú trọng về phương diện "khai tâm". Muốn cho tâm mở mang sáng suốt, để giúp kết quả niệm Phật mau thành tựu được sinh về Tây Phương, phải dứt trừ phiền não. Nếu nhận thức sâu thêm, câu niệm Phật tuy là tướng mà cũng chính là tính, bởi lý không ngoài sự, tức...
Được viết: 07-27-2021
Sự tích Đức Phật Quán Thế Âm   Đảnh lễ Quán Âm đại bi chủ,  Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì, Nghìn mắt quang minh khắp quán chiếu. Trong lời chân thật tuyên mật ngữ, Trong tâm vô vi khởi bi tâm, Sớm khiến mãn nguyện mọi hy cầu, Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp. Long thiên thánh chúng đồng từ hộ,  Ngàn...
Được viết: 07-26-2021
Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta xuất hiện giữa thế giới Ta bà ác trược này, hóa thân tu hành chính đạo chứng quả Bồ đề, kiến lập đạo tràng thanh tịnh, nói vô lượng pháp môn chính đáng, bản hoài của Ngài là để cứu độ chúng sinh thoát vòng sinh, lão, bệnh, tử. Chẳng những Thích Ca như vậy, mà Đức Phật A Di Đà hiện thân vào thế giới Tây gây...
Được viết: 07-25-2021
Không chỉ những biến cố như chiến tranh hay thiên tai thảm khốc mới gây sang chấn tâm lý. Dịch bệnh, mà cụ thể là đại dịch toàn cầu COVID-19, cũng thế. Nỗi sợ lây nhiễm và lo lắng lỡ như người thân mắc bệnh là liều thuốc độc cho sức khỏe tâm thần của nhiều người. 1/5 nhân loại đang phải chịu một trong các biện pháp cách ly, bị phong tỏa, giãn cách...
Được viết: 07-21-2021
Đức Phật đã chỉ ra rằng vạn pháp trên thế giới đều trải qua quá trình thành – trụ - hoại - không. Để vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, mỗi người chúng ta hãy tự mình tạo ra sự thay đổi. Hoàn cảnh khó khăn hiện tại rồi cũng sẽ trôi qua. Kể cả loại virus đang hoành hành cũng sẽ phải trải qua quy luật biến dịch vô thường này. 3 điều lưu ý để giữ...
Được viết: 07-20-2021
Sức định của bạn đạt đến trình độ nào, trí tuệ của bạn sẽ khai mở đạt đến cấp độ cảnh giới tương đương. Định công càng sâu trí tuệ càng lớn. Trì tụng câu chân ngôn: Om Mani Padme Hung, Om Tare Tuttare Ture Soha, hay niệm Phật hiệu “A Di Đà Phật” chính là giác.  “Định” là mấu chốt tu hành của Phật giáo. Cương lĩnh của tu hành, tám vạn bốn ngàn...
Được viết: 07-17-2021
Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là một đức Phật thành tựu tất cả các công hạnh thiện xảo của bậc giác ngộ nhờ đó Đức Độ Mẫu Tara có thể giao tiếp và hướng dẫn theo khả năng của mỗi chúng sinh. Tất cả công hạnh của chư Phật trong hình thức Phật Mẫu tính như Đức Độ Mẫu Tara nhằm giúp chúng sinh thành tựu cả công hạnh tuyệt đối và tương đối. Bởi vì Ngài...
Được viết: 07-15-2021
Cho dù bạn lựa chọn thực hành Đức Phật Bản tôn nào thì bạn cần hiểu rằng có rất nhiều Đức Phật song tâm toàn tri chỉ có một, phẩm hạnh, công đức, trí tuệ của các bậc giác ngộ như nhau. Tuy nhiên, đối với những hành giả sơ cơ, bạn có thể lựa chọn cầu nguyện vị Bản tôn nào bạn có kết nối mạnh mẽ nhất. Tâm đức Phật là siêu vượt các khái niệm hạn...
Được viết: 07-13-2021
Kinh Kim Cang nói: "Tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bóng, bọt". Thế thì cảnh Ta Bà đã huyễn, mà cõi Cực Lạc cũng là huyễn. Sao không đi ngay vào bản tâm chân thật, còn cầu về cảnh huyễn làm chi? Thật ra các cõi Uế Độ và Tịnh Độ trong mười phương đều dường mộng huyễn; nhưng khi nào chứng được Như Huyễn Tam Muội, mới thấy đó là hư giả. Bằng...

Trang