Nhạc Phật giáo | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Nhạc Phật giáo

Được viết: 04-26-2020
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là một thái tử tên Tất Đạt Đa, dòng họ Cồ Đàm, Vương tộc Thích Ca. Ngài đản sinh vào ngày Rằm tháng tư năm 624 trước tây lịch (theo Nam tông); mùng 8/4 (theo Bắc tông) tại vườn Lâm Tỳ Ni - nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal. Theo thông lệ, hằng năm cứ đến ngày Rằm tháng tư, hầu hết những nước có Phật...
Được viết: 02-08-2017
Chân ngôn của Đức Phật Quan Âm nêu biểu cho tâm đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát. Đức Quán Tự Tại hay Đức Phật Quan Âm là hiện thân Từ bi của chư Phật trong hình thức Báo thân, và chân ngôn của Ngài được tôn kính là tinh túy Tình yêu thương và Lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình chúng sinh. Mật điển dạy...
Được viết: 05-18-2016
Đức Phật dạy rằng: “Tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật". Vu Lan tháng Bảy là khi khoảng cách về không gian, thời gian giữa cõi âm và cõi dương như bị xóa mờ. Mùa Vu Lan, mùa Xá tội vong nhân là dịp ý nghĩa để báo đáp Tứ trọng ân, đó là Ân Tam Bảo Sư trưởng, Ân cha mẹ, Ân quốc gia xã hội, Ân chúng sinh vạn loài. Chính vì vậy đây cũng là...
Được viết: 04-20-2016
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bản Kinh do Đức Thế Tôn thuyết mà điều đầu tiên Ngài nói đến chính là vị Bồ tát Quán tự tại tức Quán Thế âm do hành trì một cách thâm sâu phép Bát nhã Ba la mật mà thấy chân tướng của các pháp và đạt được vị quả bồ đề. Các chư Phật ba đời đều nương vào pháp Bát nhã Ba la mật đa để đạt đến giải thoát và giác ngộ,...
Được viết: 04-20-2016
Được viết: 04-20-2016
Được viết: 04-20-2016
Được viết: 04-20-2016
Được viết: 04-20-2016

Trang