Pháp âm | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Pháp âm

Được viết: 04-13-2016
Kinh Lương Hoàng Sám Việt dịch: HT. Thích Viên Giác
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan báo hiếu - Chùa Bửu Liên
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan ĐĐ Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh Vu Lan HT. Thích Huệ Duyên tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh Sám hối hồng danh ĐĐ Thích Trí Thoát tụng
Được viết: 04-13-2016
Kinh Lăng Nghiêm ĐĐ Thích Trí Thoát trì tụng
Được viết: 04-13-2016
Phật nói Kinh thiện ác nhân quả
Được viết: 04-06-2016
Thầy Tỳ Kheo Ni Thích Thanh Tịnh giảng tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong buổi đại lễ kỷ niệm ngày Tam Hợp 2016.

Trang