Quán đỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thứ 5 ngày 11/4 tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Quán đỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thứ 5 ngày 11/4 tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

alt

Thứ năm ngày 11/4 (tức 2/3 Â.L), Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa quang lâm, cầu nguyện quốc thái dân an và ban đại lễ gia trì quán đỉnh cộng đồng Phật Thích Ca Mâu Ni và Hoàng Tài Bảo Thiên tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại Bảo Tháp Tây Thiên là kỳ quan đặc trưng phong cách Kim Cương Thừa đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc trên nền đất rộng 1.500 m2 và có chiều cao biểu trưng 37m, Bảo tháp được xây dựng, yểm tâm theo đúng khai thị của Đức Phật về cách thức kiến lập Vũ trụ Đại Mandala.

Lịch sử ghi nhận những Bảo tháp đầu tiên đã được xây ở Ấn độ từ thời Đức Phật tại thế. Kiến trúc Bảo tháp được phổ biến rộng khắp vào thời Hoàng đế A Dục, khi vị vua Phật pháp này cho kiến lập 84.000 Bảo tháp dọc suốt châu Á. Đây là công trình kiến trúc tôn giáo, nêu biểu cho giáo Pháp của Đức Phật, bản thân Đức Phật, và là địa điểm triều bái thánh địa tâm linh cho những ai tìm cầu ân đức gia trì, cơ hội tích lũy công đức và tịnh hóa bất thiện nghiệp.

Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên chứa đựng xá lợi Phật, ghi nhận địa danh và đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc đời cũng như công hạnh của Đức Phật. Các phần của Tháp được thiết kế theo các hình Tam muội da khác nhau như hình vuông, tròn, tam giác,… nhưng tất cả đều chung mục đích để thể hiện Tâm giác ngộ của Đức Phật. Đó là lý do vì sao trong chuyến viếng thăm lần này, Nhiếp Chính Vương đã quyết định ban truyền đại lễ gia trì quán đỉnh cộng đồng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại ngay ngôi Đại Bảo tháp linh thiêng. Năng lực đại đàn quán đỉnh được cử hành bởi bậc Kim Cương Thượng sư ngay nơi tháp Phật sẽ giúp khơi mở suối nguồn ân đức gia trì từ ngôi Đại Bảo tháp ban trải tới mọi miền đất nước. Đại chúng có phúc duyên tham dự Pháp hội cũng sẽ trực tiếp đón nhận ân phúc gia trì và lần đầu tiên được thụ nhận quán đỉnh, khai thị và hướng dẫn thực hành pháp tu trì Phật Thích Ca Mâu Ni vô cùng thù thắng.

Ý nghĩa hình ảnh và chân ngôn Đức Phật

 

alt

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Chủng tử tự: MUM

Chân ngôn: TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SVAHA.

Đức Thích Ca Mâu Ni là đức Phật  lịch sử Phật giáo, Ngài đã đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2500 năm về trước. Đức Phật Thích Ca ngồi kết già  trên nguyệt luân hoa sen. Thân ngài sắc vàng kim đầy đủ mươi hai tướng tốt và tám mươi tùy hình hảo, Ngài khoác trên mình áo Tam pháp, tay phải trong tư thế ấn xúc địa (tay úp trên đầu gối phải, ngón tay chạm đất) tay trái để trong lòng trong tư thế ấn thiền định nêu biểu sự chứng ngộ tự tính Phật. Trên lòng tay trái ngài trì giữ Bình Bát tràn đầy cam lộ trí tuệ, trường thọ và pháp dược tiêu biểu cho giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh.

Trong câu chân ngôn: TAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SVAHA thì:

+ OM là những phẩm chất tích cực giác ngộ của thân khẩu ý đức Phật.

+ MUNI giải thoát sự tái sinh đọa lạc không may mắn, vô minh chấp thủ và ngã ái.

+ MAHAMUNIYE kiểm soát vĩ đại tất cả sự đau khổ của những ảo tưởng, suy nghĩ nhị nguyên sai lầm.

+ SABAHA: đón nhận sự gia trì của chân ngôn và thành tựu mọi tâm nguyện thế và xuất thế gian.

 

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cuộc đời Đức Phật và bài trì tụng tán thán mười hai công hạnh của Ngài!

 

Tán thán mười hai công hạnh của Đức Phật

bậc Hướng đạo toàn hảo

 

THABKHE THUGJE SHAKYE RIGSU THrUNG/

Nương đại nguyện từ bi và phương tiện thiện xảo

Ngài đản sinh trong dòng tộc Thích Ca,

ZHENGYI MITHUB DUEKYI PUNGJOM PA/

Bậc điều phục hết thảy chúng yêu ma

Mà trước đó không ai chế ngự được

SERGYI LHUNPO TABUR DJIDPEI KU/

Thân tướng Ngài uy nghiêm như núi báu

SHAKYE GYELPO KHYOELA CHHAGTSHEL LO/

Ôi, Đấng Quân Vương của bộ tộc Thích Ca

Hướng về Ngài, chúng con xin kính lễ

KANGGI DANGPOR JANGCHHUB THUGKYE NE/

Tâm Bồ đề vị tha, trước tiên Ngài phát khởi

SOENAM YESHE TSHOGNYI DZOGDZE CHING/

Rồi thực hành viên mãn Phúc, Tuệ song tu

TUEDIR DZEDPA GYACHHEN DrOWA YI//

Lưu danh hậu thế những công hạnh vĩ đại

GONGYUR KHYOELA DAGGI TOEPAR GYI/

Bậc Hộ trì hết thảy chúng sinh,

Con xin hết lòng tán thán các công hạnh của Ngài

LHANAM TONDZE DULWEI DUEKKHYEN NE/

Sau khi lợi ích chúng sinh trong cõi Thiên,

Thấy thời Hiền kiếp cát tường đã đến

LHALE BABNE LANGCHHEN TARSHEG SHING/

Ngài rời cõi Đâu Suất giáng thế trong hình tướng voi trắng

RIGLA ZIGNE LHAMO GYUTHrUL GYI/

Lựa chọn dòng tộc cao quý, Ngài chuyển thế nhập trụ mẫu thai Mẹ Ma-Gia

LHUMSU ZHUGPAR DZELA CHHAGTSHEL LO/

Hoàng hậu của Vương quốc Sha-kya, con xin tán thán Công hạnh này

DAWA CHUDZOG SHAKYE SEPO NI/

Trải qua mười tháng hoài thai, bậc Thái Tử dòng Thích Ca,

TrASHI LUI TSHELDU TAMPEI TSHE/

Viên mãn đản sinh nơi Vườn thiêng Lâm Tỳ Ni,

TSHANGTANG GYAJIN GYITOE TSHENCHHOG NI/

Phạm Thiên, Đế Thích hân hoan tán thán.

Kính lễ trước dung mạo thù thắng vi diệu của bậc ấu nhi

Đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi tùy hình hảo

JANGCHUB RIGSU NGEDZE CHHAGTSHEL LO/

Là dấu hiệu của Truyền thừa Giác ngộ. Cung kính tán thán Công hạnh này

ZHONNU TOBDEN MIYI SENGGE TE/

Thời niên thiếu, Ngài là bậc dũng mãnh tựa sư tử trong nhân loại,

OMGA MAGA DHARNI GYUTSEL TEN/

Thi triển tài nghệ ở Ngang Tạp, xứ Ma Kiệt Đà,

KYEWO DrEGPA CHENNAM TSHARCHEDNE/

khuất phục đám sĩ phu kiêu mạn,

DrENDA MEDPAR DZEDLA CHHAGTSHEL LO/

Cung kính lễ công hạnh vô hữu vô song này

JIGTEN CHHOETANG THUNPAR JAWA TANG/

Để hành xử phù hợp các pháp của thế gian,

KHANA MATHO PANGCHHIR TSUNMO YI/

Vì đoạn tội khổ của nghiệp Ngài thụ dụng phi quyến

KHORTANG DENDZE THABLA KHEPA YI/

Với trí tuệ và khéo léo thiện xảo

GYELSID KYONGWAR DZELA CHAGTSHEL LO/

Ngài tiếp nhận ngôi báu và trị vì Vương quốc.

Xin tán thán công hạnh này!

KHORWEI JAWA NYINGPO MEDJIG NE/

Thấu rõ tính như huyễn của các pháp Luân hồi

KHYIMNE JUNGTE KHALA SHEGNE KYANG/

Ngài rời chốn hoàng cung ngọc ngà

CHHOETEN NAMTAG DrUNGTU NYILA NYI/

Hơn thế nữa, đối Bảo tháp Thanh tịnh, Ngài tự mình phát nguyện

RABTU JUNGWAR DZELA CHHAGTSHEL LO/

Xuất gia xả ly hết thảy. Xin tán thán công hạnh này!

TSONPE JANGCHHUB DrUBPAR GONGNE NI/

Quyết chí đat thành tựu giác ngộ bằng sự kiên trì và tinh tấn,

NERA DZANEI DrAMTU LODrUG TU/

Trong suốt sáu năm bên bờ sông Ni Liên Thiền

KAWA CHEDZE TSONDrUE THARCHHIN PE/

Ngài nan hành khổ hạnh đến tận cùng,

SAMTEN CHHOGNYE DZEDLA CHHAGTSHEL LO/

Và đắc thành tựu rốt ráo làm chủ tâm.

Xin tán thán công hạnh này!

THOGMA MEDNE BEPA TONYOE CHHIR/

Mọi nỗ lực của Ngài từ vô thủy đều vô cùng ý nghĩa,

MAGA DHAYI JANGCHHUB SHINGDrUNG TU/

Tới lúc này, dưới Kim Cương Tòa cội Bồ Đề, xứ Ma Kiệt Đà,

KYILTrUNG MIYO NGONPAR SANGGYE NE/

Kiết già nhập định trong tư thế liên hoa, Ngài rõ ràng chứng thành giác ngộ

JANGCHHUB DZOGPAR DZEDLA CHHAGTSHEL LO/

Viên mãn Phật quả đại toàn thiện. Xin tán thán công hạnh này!

THUGDJE DrOLA NYURDU JIGNE NI/

Với tâm đại từ bi, Ngài tức thì nhớ tới chúng sinh,

WARA NASI LASOG NECHHOG TU/

Nơi vườn Lộc Uyển và những thánh địa thù thắng khác,

CHHOEKYI KHORLO KORNE DULJA NAM/

Ngài chuyển diệu Pháp Luân dẫn dắt chúng sinh có thiện duyên,

THEGPA SUMLA GOEDZED CHAGTSHEL LO/

Hướng đạo cho họ trên con đường Tam Thừa.

Xin tán thán công hạnh này!

ZHENGYI GOLWA NGENPA TSHARCHOE CHHIR/

Để điều phục hoàn toàn những thế lực ác đức bất tuân,

MUTEG TONPA DrUGTANG LHADJIN SOG/

Những lục sư ngoại đạo, Đề Bà Đạt Đa và nhiều kẻ chống phá

KHORMO JIGGI YULTU DUENAM TUL/

Ngài hàng phục chúng ma nơi vùng Diệt Lụy Nữ,

THUBPA YULLE GYELLA CHHAGTSHEL LO/

Bậc Tịch Mặc toàn trí, Đấng chiến thắng. Xin tán thán công hạnh Ngài!

SIDPA SUMNA PEMED YONTEN GYI/

Nhờ muôn vàn phẩm hạnh bất khả tư nghì trong Tam Giới,

NYENDU YOEPAR CHHOTHrUL CHHENPO TEN/

Ngài thị hiện đại thần thông nơi Vương quốc Xá Vệ

LHAMI DrOWA KUNGYI RABCHHOE PA/

Hết thảy thiên, nhân, chúng sinh đồng kính ngưỡng cúng dường,

TENPA GYEPAR DZEDLA CHHAGTSHEL LO/

Kể từ đó Giáo pháp được hoằng truyền

Trước Công hạnh này con xin tán thán!

LELO CHENNAM CHHOELA KULJI CHHIR/

Để sách tấn chúng giải đãi miên mật thực hành Giáo Pháp không trì hoãn,

TSACHHOG DrONGGI SAZHI TSANGMA RU/

Nơi đại địa thanh tịnh thành Câu Thi Na,

CHHIMED DORDJE TABUI KUSHEG NE/

Ngài lìa bỏ xác thân, dù chứng đạt Kim cương bất tử

NYANGEN DABAR DZEDLA CHHAGTSHEL LO/

và thể nhập Niết Bàn. Xin tán thán công hạnh này!

YANGDAG NYITU JIGPA MEJIG KYANG/

Bởi sự hoại diệt không hề tồn tại trong Tự tính tối thượng

MAONG SEMCHEN SOENAM THOBJEI CHHIR/

Vì mong nguyện chúng sinh tương lai được tích lũy công đức

DENYI DUNI RINGSEL MANGTrUL NE/

Ngài đã hóa hiện và để lại vô số xá lợi

KUDUNG CHHAGYED DZEDLA CHHAGTSHEL LO/

Tám lọa linh cốt khác nhau, xin tán thán công hạnh này!

GANGTSHE KANGNYI TSOWO KHYOETAM TSHE/

Khi mới đản sinh, ôi Đấng tối cao của cõi người

SACHHEN DILA GOMPA DUNWOR NE/

Ngài đi bảy bước chân trên mặt đất rộng lớn, rồi tuyên thuyết:

NGANI JIGTEN DINA CHHOGCHE SUNG/

Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn”

DETSHE KHEPA KHYOELA CHHAGTSHEL LO/

Ôi bậc Đại trí trong hiền kiếp này, chúng con xin cúi đầu đỉnh lễ trước Ngài!

TANGPOR GADEN LHAYI YULNE JON/

Trước tiên, Ngài giáng thân từ cõi trời Đâu suất

GYELPOI KHABTU YUMGYI LHUMSU ZHUG/

Thâm nhập bào thai mẹ nơi cung điện hoàng gia

LUMBI NIYI TSHELTU THUBPA TAM/

Và bậc Toàn năng, Ngài đã đản sinh trong vườn Lâm Tì Ni

CHOMDEN LHAYI LHALA CHHAGTSHEL LO/
Trước Đấng tối cao, Vua các cõi Thiên, chúng con xin tán thán công hạnh Ngài!

ZHELYE KHANGDU MAMA GYEZHI CHHOE/

Trong hoàng cung, ba mươi hai vị nhũ mẫu chăm sóc thánh thể Ngài

SHAKYE DrUNGTU ZHONNU ROLTSE DZED/

Vị Thái tử ấu nhi dòng Thích ca, Ngài đã rèn luyện và vui chơi

SERKYE NESU SATSHO KHABTU ZHE/

Tại Ca Tỳ La Vệ, Ngài thành hôn với nàng Da-du-đà-la

SISUM TSHUNGMED KULA CHHAGTSHEL LO/

Chúng con xin đỉnh lễ Ngài, bậc Siêu việt trong khắp Tam giới!

DrONGKHYER GOZHIR KYOWEI TSHULTEN NE/

Sau khi đi khắp bốn cổng thành

và chứng kiến mọi phương diện khổ đau của kiếp sống luân hồi

CHHOETEN NAMDAG DrUNGTU WUTrA SIL/

Ngài đã tự mình xuống tóc xả ly

trước Bảo tháp thanh tịnh Vishouddha

NEREN DZANEI DrAMTU KATHUB DZED/

Rồi dấn thân vào đời tu khổ hạnh bên bờ sông Ni Liên Thiền

DrIBNYI KYONTANG DrELLA CHHAGTSHEL LO/

Ngài là bậc tuyệt hảo, hoàn toàn tự tại không bị hai bức màn che phủ.

Chúng con xin tán thán công hạnh Ngài!

GYELPOI KHABTU LANGCHHEN NYONPA TUL/

Thành Vương Xá, Ngài hàng phục voi điên lồng lộn

YANGPA CHENDU TrEUE DrANGTSI PHUL/

Tỳ Xá Ly, đàn khỉ cúng dường mật ong lên Ngài

MAGA DHARU THUBPA NGONSANG GYE/

Xứ Ma Kiệt Đà, Đấng Toàn năng chứng thành Phật quả

KHYENPEI YESHE BARLA CHHAGTSHEL LO/

Xin tán thán sự rực rỡ của Tâm nguyên thủy Toàn tri

WARA NASIR CHOEKYI KHORLO KOR/

Vườn Lộc Uyển chuyển Diệu Pháp luân

DZETEI TSHELDU CHHOTHrUL CHHENPO TEN/

Kỳ-đà Lâm đại thần thông thị hiện

TSACHHOG DrONGTU GONGPA NYANGEN DE/

Câu Thi Na, Niết bàn Ngài thể nhập

THUGNI NAMKKHA DrALA CHHAGTSHEL LO/

Xin tán thán Đấng giác ngộ như hư không vô tận

DITAR TENPEI DAGPO CHOMDEN DE

Nguyện công đức của lời tán thán này sẽ vinh quang

DZEDPEI TSHULLA DOTSAM TOEPA YI/

Mọi công hạnh của đấng Thế Tôn hoằng truyền Giáo pháp

GEWE DROWA KUNGYI CHOEPA YANG/

Nguyện cầu thiện hạnh của mọi chúng sinh sánh được

DESHEG NYIKYI DZED TANG TSHUNGPAR SHOG/

những công hạnh của BậcThiện Thệ, hiện thân của Đại lạc!

DEZHIN SHEGPA KHYED KU CHI DRA TANG/

Kính lễ Như Lai, nguyện chúng con, hết thảy chúng sinh

có được Thân tướng như Ngài

KHOR TANG KU TSHEI TSHED TANG ZHING KHAM TANG/

Với cuộc sống, Trường thọ và cõi Tịnh độ không khác

KHYE KYI TSHEN CHHOG ZANGPO CHI DRAWA/

Được tán thán bằng những hồng danh như bậc Thế Tôn tối thắng

TE DRA KHONAR DAG SOG GYUR WAR SHOG/

Và có được những dấu hiệu thành tựu mà chỉ duy nhất Ngài có được!

 

Drukpa Việt Nam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4469279
Số người trực tuyến: