thích chân thường | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

thích chân thường

Được viết: 04-14-2016
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa huyền tán" Việt dịch: Cố Hòa thượng Thích Chân Thường Biên soạn: Giáo sư Trương Đình Nguyên (Nguồn: NXB Tôn giáo)