8 thức được chuyển hóa như thế nào khi đới nghiệp vãng sinh? | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

8 thức được chuyển hóa như thế nào khi đới nghiệp vãng sinh?

Tại Trung phẩm có Bát Đại Cảnh Sơn tiêu biểu cho tám thức là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý, Mạt na thức và A lại da thức, hiệp xưng là Bát thức tâm điền. Đức Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là muốn cho chúng hữu tình khi sinh về đây đem toàn bộ tám thức căn của mình, tu luyện đến mức trong sạch không không.

1. Quang Minh Cảnh Sơn

Quang Minh Cảnh Sơn đại biểu cho Nhãn thức. Lên núi này, có thể dùng mắt thấy rõ tất cả cảnh trong mười phương thế giới. Chẳng hạn nếu muốn thấy hình thể và trạng huống đời này cùng đời trước của chúng sinh nào ở cõi Ta Bà, tất sẽ được thấy biết. Như đời này là người giàu sang, đời trước là tôi tớ, đời trước nữa là thân trâu lợn hoặc vương tướng, đều có thể thấy rành rẽ rõ ràng. Cho đến tình hình nơi cõi Phật đó cũng nhìn trông thấu suốt.

2. Thanh Văn Cảnh Sơn

Thanh Văn Cảnh Sơn đại biểu cho Nhĩ thức. Đến núi này, ta có thể nghe âm thanh của mười phương thế giới. Dù là tiếng tăm loại nào, chỉ cần trải qua tai nghe, liền có thể nhận biết ngay. Cho đến Đức Phật nơi cõi đó giảng diễn những kinh pháp gì, đều có thể nghe và thông hiểu.

3. Hương Khí Cảnh Sơn

Hương Khí Cảnh Sơn đại biểu cho Tỷ thức. Ở núi này có thể ngửi biết tất cả các mùi hương trong mười phương thế giới. Hương khí nào đã trải qua mũi, liền ngửi biết một cách tường tận. Như nghe hơi người nữ có thai, nhận hiểu ngay phụ nhân đó sẽ sinh trai hay gái, thành tựu hoặc không thành tựu. Nghe hơi của kim loại, liền biết đó là vàng, bạc, chì, thau, đồng hoặc sắt.

4. Âm Vị Cảnh Sơn

Âm Vị Cảnh Sơn đại biểu cho Thiệt thức. Mười phương thế giới, tất cả những vị chua, cay, ngọt, mặn, nhạt, đắng, khi hơi vị chạm đến miệng lưỡi đều có thể cảm biết. Và những âm thanh từ miệng lưỡi chư Phật Thánh cho đến chúng sinh ở tận Địa ngục, toàn bộ đều có thể cảm biết rõ ràng.

5. Kim Thân Cảnh Sơn

Kim Thân Cảnh Sơn đại biểu cho Thân thức. Nơi núi này có thể nương tựa và xúc giác, phân biệt nhận ra tất cả sự vật. Cho đến Kim thân của chư Phật ở uế độ và Tịnh độ đều nhận biết rõ ràng.

6. Pháp Thức Cảnh Sơn

Pháp Thức Cảnh Sơn đại biểu cho Ý thức. Ở núi này có thể thấy biết tất cả chư Phật cùng toàn bộ những kiếp tu trong vô số đời trước của vị ấy, đều bày hiện rõ trong ý thức. Cho đến những tiền sinh của chính mình, từ một đời dẫn đến trăm ngàn đời, đều ảnh hiện tỏ tường.

7. Tế Minh Cảnh Sơn

Tế Minh Cảnh Sơn đại biểu cho Mạt na thức. Đây là cảnh giới khác lạ khác thường, có công năng đem sáu cảnh đã thuật ở trước tập trung lại rồi hiện ra. Nói cảnh sơn này, nếu tưởng thấy, tưởng nghe, tưởng hương, tưởng vị, tưởng xúc, tưởng pháp đều được đồng thời hiện rõ.

8. Vô Biên Cảnh Sơn

Vô Biên Cảnh Sơn đại biểu cho A lại da thức. Cảnh giới này đầy khắp mọi nơi, từ thời gian như quá khứ, hiện tại, vị lai, đến không gian như mười phương pháp giới, tất cả và tất cả thảy đều ảnh hiện.

Trên đây chỉ trình thuật một cách khái quát về công năng của Bát Đại Cảnh Sơn mà thôi. Nếu nói cho tường tất phần vi tế, thì không thể cùng tận.

(Lược trích ấn phẩm: “Cực Lạc Du Lãm Ký”

Khoan Tịnh Pháp Sư

HT. Thích Thiền Tâm soạn dịch

NXB Phương Đông, 2015)

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4410244
Số người trực tuyến: