Cách an vị các biểu tượng cát tường tại cơ quan ngày đầu năm mới | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Cách an vị các biểu tượng cát tường tại cơ quan ngày đầu năm mới

Các biểu tượng giác ngộ không phải là bùa chú thế gian may rủi mà có tác dụng tạo ra năng lượng trường khí rất mạnh giúp bạn có thể yên ổn, trí tuệ minh mẫn. Người ta thường sử dụng các biểu tượng giác ngộ như những pháp khí hộ thân, với mục đích tiêu trừ chướng ngại, hộ trì người dùng khỏi nỗi sợ hãi ma quỷ, Atula, các quỷ thần thế gian, dịch bệnh, hạn hán, chiến tranh, động đất, sấm sét, hỏa hoạn, tác động tiêu cực từ các hành tinh, sao xấu... Có những biểu tượng giác ngộ an trí nơi làm việc, bàn làm việc giúp bạn tăng trưởng quyền lực, mang lại sự hòa hợp trong tổ chức, kinh doanh phát đạt, v.v… Tất nhiên, theo quan kiến đạo Phật, chúng ta không tu để tăng trưởng quyền lực, kiếm nhiều tài bảo vì mục đích vị kỷ mà vì lợi ích của xã hội, chúng sinh, và cũng là để sức mạnh nội tâm của mình tỏa ra từ trường tích cực ảnh hưởng tốt đến những người khác.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên xin gửi tới Quý vị nguyên tắc an vị một số biểu tượng giác ngộ tại nơi làm việc trong ngày đầu năm mới.

1. Thỉnh mời một vị Phật xông đất cơ quan

Việc chọn một người xông đất vào thời điểm năm mới rất cần thiết, bởi nhờ đức tính Từ - Bi - Hỷ - Xả, từ trường năng lượng an lành của người này sẽ mang may mắn, tài lộc cho cả doanh nghiệp suốt một năm. Theo quan kiến của đạo Phật, từ trường an lành nhất, hồng đức lớn nhất không ai sánh bằng chư Phật, chư Bồ tát và các bậc Thầy giác ngộ. Bởi vậy, thay vì nhờ một người phàm tình xông đất, bạn hãy chuẩn bị một bức tranh, tượng Phật, Bồ tát hoặc các bậc Thầy giác ngộ nào mà tâm chúng ta kính ngưỡng với tín tâm thanh tịnh và tin tưởng tuyệt đối rằng, đó không phải là tranh tượng mang tính vật chất, mà chính là sự hiển diện thật sự của các Ngài. Ví dụ, Đức Trí Tuệ Văn Thù là vị Phật nêu biểu cho trí tuệ. Bạn cung rước Ngài xông đất cho doanh nghiệp với mong nguyện tất cả nhân viên sẽ có trí tuệ sáng suốt trong cả một năm mới. Bởi có trí tuệ sẽ có những quyết định sáng suốt, đúng đắn, tất cả những chướng ngại, khó khăn sẽ tiêu tan.


Tôn ảnh Đức Trí Tuệ Văn Thù

Khi mở cửa cơ quan ngày đầu tiên đi làm sau Tết, bạn hãy cung rước quý Ngài giáng lâm xông đất cho nơi làm việc của mình, gia trì, bảo hộ ban phúc lành, may mắn cho cả doanh nghiệp.

2. Trì tụng các Nghi quỹ giản lược giúp tiêu trừ khó khăn, tài bảo sung mãn và viên mãn mọi tâm nguyện trong năm mới

Sau khi an vị tranh, tượng Phật, Bồ tát ngay ngắn, trang nghiêm trên bàn làm việc, đối trước sự hiển diện của quý Ngài, bạn có thể trì tụng các bài kệ sau:

- Cầu nguyện Bát đại cát tường

- Gia trì khẩu, nguyên âm, phụ âm, chân ngôn Tinh yếu Duyên khởi

- Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Quan Âm Tứ Thủ kết hợp với Pháp Trì tháp hoặc Đức Bản tôn Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara.

- Tụng Bát nhã Tâm kinh

- Hồi hướng công đức

- Cuối cùng bạn chúc phúc cát tường tới mọi người trong cơ quan.

3. Các biểu tượng giác ngộ cát tường khác có thể an vị trong phòng làm việc


Chữ AH Thời Luân Kim Cương treo tường

Nếu bạn thỉnh được gạo và nước gia trì ở trong chùa, hãy lấy một ít vảy vào vị trí bạn ngồi cũng như bàn làm việc. Ngoài tranh, tượng Phật, bạn cũng có thể an vị các biểu tượng giác ngộ Phật pháp khác như chữ AH Thời luân kim cương, Thangka Hộ trì Văn Thù, Bát đại cát tường, thất bảo... ở những nơi trang trọng trong phòng làm việc. Đây là những biểu tượng của sự giải thoát nên có năng lực gia trì mạnh mẽ. Bản chất của các biểu tượng giác ngộ không phải là bùa chú thế gian may rủi mà nó tạo ra năng lượng từ trường mạnh mẽ giúp tâm bạn có thể yên ổn, minh mẫn, sáng suốt.

Để tăng trưởng quyền lực, bạn có thể an trí chày Kim cương bởi đây là pháp khí bất hoại tối thượng. Tất nhiên chúng ta không tu hay cầu nguyện để tăng trưởng quyền lực đàn áp người khác mà để sức mạnh nội tâm của mình ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh, để cả tổ chức cùng làm việc hiệu quả hơn. 

(Nhóm ĐBT biên soạn)

BÀI CẦU NGUYỆN BÁT ĐẠI CÁT TƯỜNG THÙ THẮNG

Pháp tướng vốn bản lai thanh tịnh,

Tự tính đều nhậm vận tùy duyên

Trụ trong khắp cõi vô biên

Mười phương thế giới an nhiên cát tường.

Lễ Phật bảo, cúng dàng Pháp bảo

Cùng hà sa vô lượng Thánh Tăng

Thành tâm đỉnh lễ nguyện rằng,

Chúng con hết thảy được năng cát tường.

Đức Độ Mẫu Phật Vương cát diệu

Đức Đản Lực Ức Thành Tựu Như Lai

Từ Nghiêm Đức Phật Thế Tôn,

Thiện Danh Thánh Đức Phật tôn vô nghì

Ức Niệm Nhất Thiết Cụ Quảng Đại Danh Văn Phật

Như Tu Di Thánh Lực Danh Văn Đức Phật tôn

Lân mẫn chúng sinh Từ Bi Thánh Đức Phật tôn

Sở tác như ý Thắng Lực Danh Văn Phật tôn

Vừa nghe danh hiệu vang lên

Tức thời tăng đức, tăng thêm cát tường

Tâm chí thành cúng dàng đỉnh lễ

Niệm hồng danh Bát Đại Thiện Thệ Phật.

Văn Thù Đồng Tử, Cụ Đức Đại Thế Chí

Thánh Quán Thế Âm, Đại Từ Di Lặc Tôn

Địa Tạng Bồ Tát, Trừ Cái Chướng Bồ Tát

Hư Không Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền Vương

Trang nghiêm trì giữ Bát bảo cát tường

Hoa sen xanh, Chử, Bạch liên, Long thụ

Trân bảo, Nguyệt luân, Bảo kiếm, Nhật luân

Pháp ấn siêu việt cát tường thù thắng

Con kính lễ Bát Đại ngôi Bồ tát!

Những bậc trì giữ Lọng báu, Cá kim sắc

Như ý Bảo bình, cùng tám cánh Sen xanh

Pháp loa âm thanh, dây Quyến sách cát tường,

Tôn thắng Tràng phan, oai lực Kim luân báu

Thù thắng Pháp ấn, Bát báu cát tường

Cúng dàng lên chư Phật mười phương

Tâm nguyện thiện, thành tựu gia tăng

Bát Đại Cát Tường Thiên nữ con kính lễ!

Đại Phạm Thiên, Đại Tự Tại, Biến Nhập Thiên,

Đế Thích Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương,

Tăng Trưởng Thiên Vương, Long Vương, Quảng Mục Thiên,

Đa Văn Thiên Vương, mỗi vị cầm Pháp khí:

Pháp luân, Kích trượng, Đoản kiếm, Chày Kim cương,

Tỳ bà, Trường kiếm, Tháp báu, Cờ thắng vương,

Thiện diệu cát tường tăng trưởng trong Tam giới.

Tám Đại Hộ pháp thế gian, con kính lễ!

Nguyện cho mọi công hạnh con thực hiện

Muôn chướng ngăn, não hại thảy tiêu trừ

Nguyện cầu tăng trưởng không dư

Tùy tâm thành tựu được như sở nguyền

Bình an, thịnh vượng, thiện duyên

Muôn nơi sớm được chu viên cát tường.

GIA TRÌ KHẨU

Nguyện! Giải thoát chúng sinh mẹ

Vô biên như hư không

Khỏi bể khổ luân hồi.

An trụ trong cảnh giới

Hợp nhất và toàn tri,

Đây chính là quả vị

Kim Cương Trì thường trụ.

Để thành tựu đại nghiệp,

Nguyện tu hành Phật pháp,

Miên mật tu thiền định

Về thực tại tuyệt đối

Đại Thủ Ấn tối thượng.

Quán mình là Bản tôn.

Ở trên lưỡi hiện ra,

Chủng tự AH sắc trắng,

Biến thành đĩa mặt trăng,

AH rực sáng ở trên.

Chữ OM, các nguyên âm,

Quay xung quanh chữ AH,

Theo chiều kim đồng hồ,

Tất cả đều sắc trắng.

Các phụ âm SOHA,

Quay quanh các chủng tự,

Ngược chiều kim đồng hồ,

Tất cả đều sắc đỏ.

Chú Tinh yếu Duyên khởi,

Tất thảy sắc xanh dương.

Quay xung quanh bên ngoài,

Theo chiều kim đồng hồ.

Từ các chủng tử tự

Tỏa ra ánh hào quang,

Cúng dàng lên Tam Bảo,

Cúng dàng Tam Căn bản.

Lại chính từ Tam Bảo,

Và từ Tam Căn bản,

Phóng hào quang trở lại

Trong hình tướng Bản tôn,

Chân ngôn và ánh sáng,

Ban trải lòng từ bi.

Ánh sáng còn tỏa ra,

Từ chân ngôn mật ngữ

Của Trì Minh trí tuệ

Và các đấng Thánh giả,

Gia trì Khẩu thần lực

Trong hình thức chủng tự,

Hòa tan vào lưỡi con.

Nguyên âm

OM   A AH      I IH   U UH RI RIH   LI LIH E EH

O   OH           ANG Aa

Phụ âm

KA  KHA GA  GHA NgA         TSA TSHA DZA DHZA  NYA

TrA  THrA DrA  DHrA NA       TA THA DA DHA NA

PA  PHA BA  BHA MA

YA RA LA WA SHAKYA SA HA KHYA SOHA/

Chân ngôn Tinh yếu Duyên khởi

OM  YE DHARMA  HETU PrABHAWA

HETUN  TEKAN TATHAGATO  HAYA

WADAT  TEKHYENTSA  YO NI

RODHA  EWAM BADI  MAHA SHrAMANA  SOHA

(3, 7 hoặc 21 biến)

Trì tụng tiếp

Các chuỗi tròn chân ngôn

Cùng với đĩa mặt trăng,

Tan dần vào chữ AH.

Chữ AH thành cam lồ,

Sắc trắng và sắc đỏ,

Tan vào lưỡi của con,

Ban quyền uy tối thắng.

Nguyện cho lưỡi của con

Có diệu ngôn uy lực,

Truyền cảm như Thế Tôn;

Nguyện mỗi từ của con,

Đều đẹp đẽ vi diệu,

Điều phục các chúng sinh.

Nương nơi diệu ngôn từ,

Nguyện hết thảy thành tựu.

 

NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC ĐỨC QUAN ÂM TỨ THỦ KẾT HỢP PHÁP TRÌ THÁP

(Quý vị tải Hướng dẫn tu trì tại đây)

Đức Bản tôn Quan Âm Tứ Thủ

NGHI QUỸ TU TRÌ GIẢN LƯỢC ĐỨC LỤC ĐỘ PHẬT MẪU

(Quý vị tải Nghi quỹ tại đây)

Đức Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu

BÁT NHÃ TÂM KINH

Kính lễ Đức Thế Tôn, Tinh túy Bát nhã Ba la mật đa,

Như vậy tôi nghe:

Khi Đức Thế Tôn ở núi Linh Thứu

cùng chư Tăng,

chư Đại Bồ tát,

và các Thánh chúng vây quanh.

Khi ấy, Như Lai nhập đại định Đại bình đẳng xả với trí tuệ diệu quán sát,

Tức “Đại trí tuệ thanh tịnh”.

Và cùng lúc ấy, Đại Bồ tát

Quán Tự Tại

Thực hành sâu xa

Pháp Bát nhã Ba la mật đa

Thời soi thấy ngũ uẩn đều không

Độ hết thảy khổ ách.

Nương thần lực Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất

Hướng về Đức Đại Bồ tát

Quán Tự Tại mà bạch rằng:

 “Thiện nam tử, thiện nữ nhân

Nếu muốn thực hành pháp Bát nhã Ba la mật

Cần phải làm thế nào?”

Nghe vậy, Đại Bồ tát

Quán Tự Tại

Đáp lời Xá Lợi Phất:

 “Xá Lợi Tử! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân

Muốn thực hành pháp Bát nhã Ba  la mật

Cần quán chiếu như sau:

Soi thấy ngũ uẩn

Bản chất là tính không

Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc.

Sắc tức là Không,

Không tức là Sắc.

Thọ, tưởng,

Hành, thức, cũng đều như thế.

Này Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi Pháp

Không sinh, không diệt,

Không nhơ, không sạch,

Không thêm, không bớt,

Này Xá Lợi Tử! Cho nên trong chân không

Không có sắc, không có thọ,

Tưởng, hành, thức,

Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Không có nhãn thức giới,

Cho đến không có ý thức giới.

Không có vô minh, cũng không có hết vô minh.

Không có già chết, cũng không có hết già chết,

Không có khổ, tập, diệt, đạo,

Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc bởi vì vô sở đắc.

Này Xá Lợi Tử! Vì vậy, Bồ tát

Y Bát nhã Ba la mật đa

Nên tâm không quản ngại,

Vì không quản ngại nên không sợ hãi,

Xa hẳn mộng tưởng điên đảo,

Đạt tới cứu kính Niết bàn.

Ba đời chư Phật

Y Bát nhã Ba la mật đa

Nên được đạo quả

Vô thượng Chính đẳng, Chính giác.

Cho nên biết Bát nhã Ba la mật đa

Là đại thần chú, là đại minh chú,

Là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú

Trừ được hết thảy khổ

Chân thực không hư.

Vì vậy nói chú Bát nhã Ba la mật đa:

TADYATHA/OM GATE GATE PARAGATE PARA SAMGATE BODHI SVAHA/

Này Xá Lợi Tử! Chư Như Lai, Đại Bồ tát

Như thế thực hành sâu xa pháp Bát nhã Ba la mật đa”.

Sau đó, Đức Thế Tôn xuất đại định

Tán thán Đại Bồ tát

Quán Tự Tại

Đã giảng pháp vi diệu:

 “Lành thay! Lành thay!

Này bậc Pháp tử, đúng vậy, đúng vậy:

Như ông đã nói

Pháp Bát nhã Ba la mật cần được thực hành.

Hết thảy Như Lai đều hoan hỷ tán thán”.

Khi Đức Thế Tôn dứt lời,

Tôn giả Xá Lợi Phất

Và Đại Bồ tát

Quán Tự Tại

Cùng chư Thánh chúng, Trời, Người

A tu la, phi nhân khắp pháp giới chúng sinh đều hoan hỷ vui mừng

Tán thán pháp ngữ Đức Thế Tôn.

TADYATHA /OM GATE GATE PARAGATE PARA SAMGATE BODHI SVAHA/

Namo quy y Kim cương Thượng sư! Quy y Phật!

Quy y Pháp! Quy y Tăng!

Trước Phật Mẫu Bát nhã,

Con thành tâm kính lễ!

Nguyện chứng ngộ những lời chân thật này!

Từ xa xưa, bậc vua của chư thiên là Đế Thích,

Nhờ quán tưởng ý nghĩa vi diệu của Phật Mẫu Bát nhã,

Tức Trí tuệ Bát nhã Ba la mật đa,

Và nhờ trì tụng chân ngôn,

mà hàng phục được quỷ ma,

Vượt qua mọi ám chướng - cũng bằng cách đó,

Bằng việc quán chiếu ý nghĩa vi diệu của Phật Mẫu Bát nhã,

Tức Trí tuệ Bát nhã Ba la mật đa,

Và trì tụng chân ngôn,

Nguyện cho chúng con, những hành giả yogi, vượt qua những chướng ngại

Của các Bậc Thầy và đệ tử, của chư Bản tôn và quyến thuộc:

Những điều chẳng lành, chướng ngại và điềm dữ,

Và mọi điều có khuynh hướng nghiệp ác

Bằng chân lý của pháp ngữ lưu xuất từ Ba ngôi Tam Bảo.

Nguyện những ám chướng đó được hàng phục!

Nguyện những ám chướng đó bị tiêu trừ!

Nguyện những ám chướng đó được tịnh hóa!

Vạn pháp do duyên khởi,

Không tăng cũng không giảm, không thường cũng khong đoạn

Không đến và cũng không đi, không lìa xa mà cũng không hợp nhất.

Bậc Thầy tuyên pháp ngữ an bình, dẹp tan mọi vọng tưởng,

Là Đức Phật hoàn hảo. Con xin đỉnh lễ trước lời pháp của Ngài!

Xin cho tám mươi nghìn lợi am chướng,

Bất lợi, bất hạnh thảy đều tiêu trừ

Và các duyên tốt lành xuất hiện

Xin cho sự cát tường viên mãn này đến ngay!

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo!

 


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5054050
Số người trực tuyến: