cầu sức khỏe | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

cầu sức khỏe

Được viết: 04-15-2016
Sớ Dược Sư Bởi vì Thế gian đau bệnh Ắt kêu cầu Lưu Ly Quang Như Lai. Đệ tử chí thành Đảnh lễ cúng dường Dược Sư Vương Phật. Đông phương giáo chủ Nghe bi âm tất chiếu diệu quang. Đức tướng trang nghiêm, Mười hai nguyện sâu hơn bể cả. Tận độ tứ sanh, Lòng bi mẫn cao tày non Thứu. Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên. Cầu nguyện...