Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ DƯỢC SƯ | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ DƯỢC SƯ

Sớ Dược Sư

Bởi vì

Thế gian đau bệnh

Ắt kêu cầu Lưu Ly Quang Như Lai.

Đệ tử chí thành

Đảnh lễ cúng dường Dược Sư Vương Phật.

Đông phương giáo chủ

Nghe bi âm tất chiếu diệu quang.

Đức tướng trang nghiêm,

Mười hai nguyện sâu hơn bể cả.

Tận độ tứ sanh,

Lòng bi mẫn cao tày non Thứu.

Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên.

Cầu nguyện đại trí đại bi giải trừ nghiệp chướng.

Duyên nay tại nước Việt Nam, chùa…, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát Thánh Hiền, tụng kinh Dược Sư bổn nguyện cầu Hòa-thượng chúng con… thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh.

Khánh nguyện Tôn sư Hải Triều Âm tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an, tật bệnh tiêu trừ, viên dung vô ngại.

Cập kỳ an chư Tỳ-kheo-ni… rộng cùng Ni chúng… mười phương Tăng Ni và các Phật tử trượng oai quang cùng hưởng phước lành. Việt Nam hưng vượng, thế giới hòa bình, pháp giới chúng sanh đồng ơn Phật đạo.

Ngưỡng trông

Từ quang hiển hách, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân. Phạm tướng nguy nga dắt đệ tử thoát ra ba cõi. Ba mươi hai tướng tốt, Tịnh Lưu Ly cảnh giới quang minh. Mười hai đại nguyện, bể khổ hoạn đưa tay tế độ nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành. Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

Nam mô……

– Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật kim liên tọa hạ.

– Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, Dược Sư hải hội Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Thập nhị Dược-xoa đại tướng, thiên long bát bộ Hộ Pháp thiện thần, thủ hộ Già Lam thánh chúng vị tiền.

Những mong

Trượng chú lực kim thân mạnh khỏe

Nhờ kinh văn mệnh vị an hòa.

Ác ma tà chướng theo mõ chuông giải tán quy y.

Kẻ còn người khuất gội ân quang vạn lành giải thoát.

Tâm hương khẩn nguyện, chư Phật chứng minh.

Giải tỏa tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5277089
Số người trực tuyến: