Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: CÚNG VONG | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: CÚNG VONG

CÚNG VONG

Nam mô đại thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Từ bi quảng đại diệu khó lường,

Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương,

Tích trượng rung thời khai địa ngục,

Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.

Bi quang cứu tế u minh giới,

Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền

Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ

Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

– Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

U minh giáo chủ, Địa Tạng đại sư. Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi.

Quá khứ phụng sự chư Phật,

Nhân hưng vạn thiện.

Hiện tại vì độ quần mê,

Hóa thân Bồ-tát.

Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền.

Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám.

Dẫn chúng sanh vào cửa chánh giác,

Độ khổ thú lên đường Bồ-đề.

Hôm nay hiện tiền Ni chúng nhân tấc lòng hiếu, sửa soạn cơm chay, cầu diệu lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải. Nguyện Bồ-tát tiếp tịnh phách thân nhân, dẫn dắt từng bước, từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật từ bi, phá vỡ trùng trùng u ám.

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai,

Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai.

Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn

Đường mê nay hóa đóa sen khai.

– Nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

HƯƠNG HOA THỈNH

Nhất tâm triệu thỉnh :

Thức thần phân biệt nên có xoay vần

Hơi thở ra liền thành phân cách.

Tánh Phật như như bản lai thường trụ

Sanh tử luân hồi, Niết-bàn giải thoát.

Xướng : Nay tại nước Việt Nam, tỉnh Gia Định, Ni chúng Liên Hoa phụng vì chánh tiến chư hương linh… cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư hương hồn.

Mõ : Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, an tọa bài vị thọ nhận cúng dường (3 lần).

 Biến Thực : Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần).

 Biến Thủy : Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần).

Phổ Cúng Dường : Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

Trăm năm bóng ảnh chóng tựa sát na. Bốn đại huyễn thân đâu có lâu dài. Mỗi ngày trần lao cho nên nghiệp thức mơ màng. Chẳng biết nhất tánh viên minh, rông rỡ sáu căn tham dục. Công danh phú quý, chung quy một giấc mộng vô thường. Tranh ngã tranh nhân khoe tài cậy giỏi. Gió lửa rời tan còn chi già trẻ, đầu non khe suối chôn bao kẻ anh hùng. Tóc xanh mới đây nay đà bạc trắng. Lễ mừng sinh nhật hôm nào, nay tiếp tới kỳ phúng điếu. Một bao máu thịt, trăm năm khổ luyến ân tình. Mấy thước xương khô, buông lung tham sẻn bạc tiền.

Hơi thở đã ra, thật khó trở lại. Bóng chiều đã xế đâu chắc ngày mai. Dòng sông ái bao giờ ngừng chìm nổi. Cảnh nhà khuyên dứt mối tơ vương.

Hướng về quy y Tam-bảo, nếu cứ đắm luyến việc đời. Vua Diêm La hốt nhiên cho bắt. Quay đầu trở lại không còn thấy một người thân. Núi đao, rừng kiếm, chịu vạc đồng dầu sôi. Thời vạn tử thiên sinh. Gặp chém chặt thì một phút phân hai đoạn. Khát uống đồng sôi, đói ăn sắt nóng. Kiếp kiếp đắng cay rồi lại luân hồi. Mặc áo lông đeo sừng, miệng ngậm hàm sắt, mang nặng chở xa, đói rét roi vọt. Thịt xương dâng người để đền nợ cũ. Oan khiên chất chứa ăn nuốt lẫn nhau. Khi ấy hối hận học đạo không biết nhờ đâu. Chi bằng ngay lúc này phát tâm tu hành, chớ đợi thời giờ qua mất.

Nhân sinh trăm tuổi như bóng chiều tàn. Ngọn đèn trước gió, giọt sương đầu ngọn cỏ. Sao cứ tâm tư trăm mối, ý khởi ngàn đầu. Lưới trần lao miên mật bao khoen. Dây ân ái thắt chặt vạn kết. Núi kiêu mạn sừng sững ngang trời. Bể tham lam không bờ không bến. Chi bằng niệm Phật tu hành, liền được vãng sanh cõi Phật.

Đời người trăm tuổi như khảy móng tay. Có khác nào chiếc lá trôi xuôi. Hay tương tợ trời tây thỏ lặn. Đập hòn đá mong cầu ánh lửa. Bóng ngựa câu bên cửa thoáng qua. Ngọn đèn lu trước trận phong ba. Hạt móc sớm treo trên ngọn cỏ. Thuyền chưa tới bờ, ván đà hư mục. Chớp mắt thôi chỉ thấy mịt mờ. Sao tình nghĩa còn nhiều vướng vít. Mà ý hoài rối rít tơi bời. Lưới trần gian khin khít muôn trùng. Trí vẫn để trong vòng lăn lộn. Cảnh ái thằng nút thắt nghìn khoen. Tình vẫn hướng vào nơi trói buộc. Núi kiêu mạn chất chồng gò đống. Biển tham sân cuồn cuộn phong ba. Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật. Mới mong về cõi lạc yên vui.

Nay các chân linh đã nghe bài kệ vô sanh để khỏi gây nhân hữu lậu, xin các chân linh nghe thêm bài kệ hàng ma :

Lửa mồi ánh chớp có gì đâu ?

Ân ái sao còn vướng vít nhau.

Một túi da khô đầy uế vật

Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu

Luân hồi sống chết, ai là khỏi ?

Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu

Phúc tội tóc tơ bày rõ hết,

Phân minh sổ sách trước như sau.

Cột đồng, giường sắt trông ghê khiếp

Khóc thét kêu gào tránh được đâu.

Hối lại tu hành e đã muộn

Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu.

Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước,

Nhờ Phật rồi may mới thoát cầu.

Một điểm chân như ai nấy sẵn

Thoát vòng sanh tử niệm lên mau.

Nay chân linh kíp kíp theo tôi niệm Nam mô A Di Đà Phật và bốn Thánh hiệu để được vãng sanh về nơi An Lạc.

Xướng :

Quạ bay thỏ chạy chóng như thoi

Than hỡi đời ta được mấy hồi

Chỉ cõi Tây phương An Lạc cảnh

Quay đầu ta kíp niệm đi thôi.

Mõ : Nam mô A Di Đà Phật (30 lần).

Dù cho nhà ngọc với kho vàng,

Cảnh đến vô thường khó nỗi mang.

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh,

Quán Âm Bồ-tát độ cho sang.

Mõ : Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (10 lần).

Sống trên bảy chục mấy ai đâu ?

Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu,

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh,

Cầu xin Thế Chí độ sang mau.

Mõ : Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (10 lần).

Giơ tay cất bước tội ngang mày

Địa ngục đao sơn cửa rộng thay

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh

Cầu xin Địa Tạng độ qua ngay.

Mõ : Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (10 lần).

Hàm đan giấc mộng có hay chi

Cuộc thế lân la mãi làm gì ?

Chỉ cõi Tây phương nơi lạc cảnh

Cầu xin thanh tịnh độ cho về.

Mõ : Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (10 lần).

Nguyện vong chóng sanh sang Tịnh-độ

Ngôi cửu liên là chỗ náu nương

Vô sanh sen nở ngát hương

Chư tôn Bồ-tát bên đường tiếp nghinh.

Chốn ao báu muôn sen đua nở,

Phật Di Đà, Thế Chí, Quán Âm

Tiếp hồn về cảnh vui tâm,

Phát lời thề nguyện dự phần tiêu dao.

Hết thảy pháp hữu vi

Như mộng, huyễn, bọt, ảnh,

Như sương cũng như chớp

Nên thường quán như vậy.

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5631407
Số người trực tuyến: