Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ CẦU SIÊU | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ CẦU SIÊU

Sớ Cầu Siêu

– 1 –

Tuân phụng Như Lai

Con tuân phụng di giáo của Như Lai.

Đệ tử chí thành

Trăm lạy trần từ tuyên đọc.

Bởi vì

Tây phương giáo chủ,

Cứu người sanh khỏi cảnh luân hồi.

Cực Lạc thế giới,

Tiếp kẻ thác lên đường trực vãng.

Cây ngọc bày hàng cõi nước,

Chim ca lăng gióng kệ Bồ-đề,

Mây vàng che phủ phương trời,

Đàn khổng tước lắng nghe diệu nghĩa.

Khởi lòng tin kính, lập chí tiến tu

Hiểu pháp âm, mộ đạo từ bi

Phát tâm bất thoái

Người hiện thế tăng cường tuệ mệnh,

Ngũ trí viên minh

Khách mãn phần gột sạch nghiệp căn,

Nhất tâm bất loạn.

Duyên nay tại nước Việt Nam chùa… chúng con chí kính đan thành sám hối tụng kinh cúng dường chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư hiền thánh chúng, nhất tâm khẩn nguyện cầu siêu độ cho…

Thiết nghĩ chân linh

Sanh trong ngũ trược,

Thường đam mê bao chuyện trói chằng.

Thác xuống cửu tuyền,

Những sợ hãi nhiều điều chướng ngại.

Hoặc lỡ phạm tội khiên tam độc,

Đến giam cầm phẩn xí hoạch thang.

Hoặc trót lầm ế chướng ngũ phong.

Phải chìm đắm đao sơn, kiếm thụ.

Trượng kinh văn phúng tụng,

Tinh thần giải ngộ,

Tuân theo lời Phật, một câu tụng niệm,

Thoát nạn ba đời.

Vâng giữ phép thiền,

Hai chữ nam mô giải oan lũy kiếp.

Nhân nay

Thiện hữu vân tề, kim bằng kết tập

Đại chúng đồng thanh khẩn nguyện

Cầu chân vong chóng được siêu sanh.

Chư nhân nhất trí cần cầu

Mong linh phách vãng sanh Tịnh-độ.

Hiền tiền Ni chúng, kinh… một hội, phúng tụng chu viên. Văn biểu tấu mươi hàng, kính mong chứng giám.

Kính dâng

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Ngửa trông

Di Đà giáo chủ,

Dùng tràng phan tiếp dẫn tinh thần.

Địa Tạng đại sư,

Giơ tích trượng khai quang địa ngục.

Ngài Quán Âm rủ lòng từ mẫn,

Đưa người sanh tới cõi chân như.

Đức Thế Chí ra sức biện tài,

Tiếp kẻ thác về nơi giải thoát.

Quê hương Cực Lạc, ruổi bước thang mây

Trần gian giả tạm, quay đầu xe pháp.

Lại nguyện

Trên thập điện Diêm Vương hoan hỷ,

Gióng kệ khai thông.

Dưới cửu u ngục tốt đê đầu,

Nghe kinh giải kết.

Chư tôn sứ giả, đón linh hồn tới trước tòa sen.

Bản thổ thành hoàng,

Đưa linh phách về nơi bệ ngọc.

Nước dương sái tịnh,

Chốn âm cung hưởng chữ an vui.

Câu chú kệ thân,

Nơi tử phủ nghe đều lợi lạc.

Âm dương không khác

Đạo từ năm phúc khắp ban

Sanh tử đâu hai,

Lòng hỷ xả tam đa cát khánh.

Giải tấm lòng thành

Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Sớ tuyên tại chùa…

– 2 –

Trộm thấy

Sáng trưng đuốc tuệ,

Đường tối tăm biết lối quy y.

Bát ngát bè từ,

Bể khổ nạn nhờ tay tế độ.

Nước Cực Lạc là quê muôn thuở

Chốn trần gian trắc trở vô thường.

Thế cho nên

Khi còn sống thì ba nghiệp hôn mê,

Sáu căn rông rỡ

Mười tội ác càng ngày càng nặng

Mười điều lành bỏ hẳn ngoài tâm

Đến lúc chết hồn kia vơ vẩn, phách nọ mơ màng.

Mười cửa ngục tùy căn định nghiệp

Ba đường mê mặc máy luân hồi

Kiếp kiếp đời đời oán thân gặp gỡ

Làm cho nhau quên cảnh sen vàng

Đi đi, lại lại, duyên nợ báo đền

Dắt cả lũ vào trong nhà cháy

Kẻ còn sống quay đầu là tới bến

Người chết kia biết kiếp nào ra

Một dạ xót xa tấc lòng thành khẩn.

Nay chúng con là… cùng nhau đến trước cửa Tam-bảo chắp tay kính lễ, muôn lạy từ tôn, niệm Phật tụng kinh, quy y sám hối. Cầu siêu độ hương linh… sớm được siêu sanh Tịnh-độ.

– Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam-bảo. Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

– Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

Muôn trông

Rủ lòng từ tế, phóng hào quang soi thấu u minh. Y nguyện lớn tiếp lên Tịnh-độ.

Lại nguyện

Mục Liên tôn giả,

Trổ sức thần cứu độ sinh linh.

Địa Tạng đại sư,

Chiếu ngọc sáng soi tan địa ngục,

Xá hết tội tình,

Dẫn vong giả lên đường giải thoát.

Ban cho phúc tuệ,

Đưa người sanh vào cảnh chân như.

Giải tấm lòng thành,

Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542598
Số người trực tuyến: