Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: NGHI THỨC THỈNH 12 LOẠI CÔ HỒN TRONG NHÂN GIAN | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: NGHI THỨC THỈNH 12 LOẠI CÔ HỒN TRONG NHÂN GIAN

Nghi thức thỉnh

MƯỜI HAI LOẠI CÔ HỒN

Trong Nhân Gian

Dấu linh thập loại biết là đâu ?

Phách quế mơ màng đã mấy thu ?

Nay biển mai cồn là thế giới

Hồn thiêng vờ vật nghĩ mà đau.

Hương thành vừa đốt, lời pháp phụng cung.

Khói thơm lan tỏa khắp vùng,

Núi sông đồng nội, suối rừng u linh.

Sơ phiên hoa ngọc chén quỳnh,

Thỉnh hồn các nẻo, mau mau giáng về.

(rót nước đánh một tiếng chuông)

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).

Nhị phiên

Tam phiên dấu linh… giáng về.

– 1 –

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Cao Tăng thượng sĩ xuất trần, Tăng Ni phạm hạnh thanh cao, thiện tín giới quy toàn vẹn…

Hoa vàng trúc biếc, còn đâu bí mật chân ngôn. Mây trắng trời xanh, kinh kệ vô thường vô ngã.

Thương thay! Cửa thiền thấm lạnh ba canh trăng sáng, tịnh thất đèn soi bóng vắng lạnh lùng. Như thế những hàng Thích tử một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).

– 2 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Tiên nhân áo nhẹ, đạo sĩ mũ vàng, vườn hoa an tĩnh tu chân, trong động đào nguyên dưỡng tánh. Đạo pháp chưa toàn, thiên tào chưa kịp ghi tên thì bốn đại vô thường, địa phủ đành ôm mối hận.

Thương thay! Lò đan quán ngọc in sương lạnh, đàn hoa vườn đạo gió hiu buồn. Như thế những hàng Đạo sĩ huyền môn một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………………… (3 lần).

– 3 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Các triều đế chúa hầu vương, chín trùng điện các cao ngôi, muôn dặm sơn hà riêng cõi. Từ Tây thuyền chiến đến, ngàn năm vương khí bỗng tàn. Xe loan vừa quay về Bắc, tiếng oan bao nước chưa tan.

Thương thay! Chim quyên thắc thỏm hoa đào rụng, máu đỏ nhuộm tâm mối hận dài. Như thế những hàng Vương bá một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

– 4 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Lập đàn bái tướng dựng tiết phong hầu. Sức dời đỉnh nặng ngàn cân, thân sánh thành dài vạn dặm. Trướng hùm nay sương lạnh, uổng bao binh mã công lao. Giặc sói hôi tanh đã phũ phàng rồng thiêng nguyện lớn.

Thương thay! Tướng quân ngựa chiến nay đâu vắng, thân vùi dưới đất cỏ hoa sầu. Như thế những hàng Tướng soái anh hùng một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

– 5 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Năm châu tài tuấn, trăm quận hiền lương, bao năm tiết sáng văn quan, một tấm lòng son thờ chúa. Nay châu Nam, mai huyện Bắc, từ biệt quê hương đi gánh vác việc nhân dân. Góc biển chân trời không may bỏ mạng.

Thương thay! Lá rụng nổi trôi theo dòng nước. Âm dương cách biệt, hồn thiêng vơ vẩn biết nương đâu ? Như thế những hàng Đại thần Tể phụ một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế ………… (3 lần).

– 6 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Thư sinh mặt trắng, sĩ tử cửa vàng. Tìm hoa chân đến rừng văn, tranh tài thân chơi trường thí. Không may đèn quỳnh vụt tắt, luống uổng công phu bao năm đọc sách mài nghiêng mực.

Thương thay! Lụa đỏ vài dòng ghi tên tuổi, đất vàng một nấm lấp đời văn chương. Như thế những hàng cử sĩ văn nhân một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

– 7 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Bán buôn Nam Bắc lữ khách giang hồ, doanh thương muôn dặm đi về, chứa trữ ngàn vàng muôn bạc. Không ngờ sóng gió đến nỗi mồi ngon bụng cá hiến thân. Chẳng biết đường về đành mất mạng nơi hẻm quanh lối hiểm.

Thương thay! Mù mịt phách theo mây Bắc cuốn, vời vợi hồn theo suối Đông trôi. Như thế những hàng lữ khách tha hương một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần).

– 8 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Anh hùng chiến sĩ vì nước vì dân. Dưới cờ trống đánh tranh hùng, trước trận giặc rừng gươm đổi mạng. Tiếng kèn thúc giục, phút giây đầu vỡ thân tan. Thắng bại chưa phân, đất đã đầy xương rơi thịt nát.

Thương thay! Bát ngát sa trường oan quỷ khóc, ngổn ngang hài cốt chẳng ai thâu. Như thế những hàng chiến sĩ trận vong một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần).

– 9 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Chín tháng mang thai, ba hôm nằm chỗ. Những tưởng hòa minh loan phụng, ước mong hợp mộng hùng bi. Tin lành sắp báo, cát hung trong một phút giây. Ngọc đá chưa phân, mẹ con đã về chín suối.

Thương thay! Hoa đang tươi đẹp, mưa gió phũ phàng. Trăng đang tròn sáng, mây kéo mịt mù. Như thế những hàng sản phụ nạn nhi một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

– 10 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Mọi, mường, thổ, mán, đui, điếc, ngọng, câm, thiếp tỳ ganh ghét thiệt thân, tôi tớ nhọc nhằn mất mạng. Khinh khi Tam-bảo, tội ác chứa tợ hà sa. Bội nghịch mẹ cha, hung dữ đầy tràn vũ trụ.

Thương thay! Đêm dài tối mịt bao giờ sáng, cảnh khổ âm u kiếp đọa đày. Như thế những hàng báo chướng nghiệp oan một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần).

– 11 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Giai nhân mỹ nữ mặt phấn phòng khuê, hương xông xạ ướp. Ngày nay trăng khuyết hoa tàn.

Thương thay! Trâm cài lược giắt liễu biếc hoa thơm, phong lưu ngày trước nay để lại đây nắm xương tàn. Như thế những hàng phụ nữ quần thoa một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần).

– 12 –

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Tù nhân hình ngục, hành khất cơ hàn, nước lửa mất thân, cọp beo cướp mạng, vòng dây thuốc độc, ngàn năm chưa tỉnh hồn oan. Sét đánh núi băng vật vờ phách quỷ.

Thương thay! Khói biếc mai chiều gió lạnh lá vàng. Như thế những hàng hoạnh tử thương vong một loại cô hồn. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………… (3 lần).

(đánh ba tiếng chuông)

Khắp thỉnh pháp giới 12 loại cô hồn, Diệm Nhiên đại sĩ thống lãnh tất cả. Nương cỏ gá cây, lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, hằng sa chủng loại cùng gia thân quyến thuộc. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

(đánh 3 tiếng chuông)

Lòng thành phụng thỉnh đã phân minh

Xin nguyện quang lâm chứng thịnh tình.

Sơ lễ kính mừng đôi chén ngọc

Đàn hoa ngồi tạm lắng nghe kinh.

Chuông mõ tụng MÔNG SƠN THÍ THỰC.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5430306
Số người trực tuyến: