Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: PHỤC NGUYỆN | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: PHỤC NGUYỆN

Phục nguyện

– 1 –

Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh. Lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh. Hồi hướng chuyên vì cầu an các Phật tử… Nguyện cầu thân thể khang an, mạng vị lâu dài. Bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh.

Khắp nguyện gia đình hưng thạnh, con cháu vui hòa, vạn tội băng tiêu, lên xe nhất thừa, sâu vào Phật đạo.

Cầu siêu các hương linh… cùng các anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, 12 loại cô hồn, nương công đức này sớm bỏ đường mê siêu về Tịnh-độ.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, nước thạnh dân an, thế xuất thế gian đồng thành Phật đạo.

– 2 –

Cửa thiền hưng thịnh, biển chúng an hòa, mặt trời tuệ giáùc rực rỡ ánh quang, pháp luân thường chuyển đạo pháp chứa chan. Gió thuận mưa đều, nước thịnh dân an. Nơi nơi sống đất Thuấn thái bình, nhà nhà hưởng trời Nghiêu sung túc.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

– 3 –

Phục nguyện : Chân tâm tự tại, bản tánh viên minh, ra khỏi luân hồi cùng lên bờ giác.

Khắp nguyện : Thầy Tổ giáo dục, cha mẹ sanh thành, đàn na tín thí tăng trưởng phước duyên, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

– 4 –

Thân mặc áo, mỗi sợi chỉ thường nhớ ơn thợ dệt. Ngày hai bữa, mỗi nuốt thương nỗi khổ kẻ nông phu.

Khắp nguyện : Hiện tiền bốn chúng, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

– 5 –

Tín tâm kiên cố, ngoại chướng không xâm. Đạo nghiệp tinh thành, nội ma không phá. Hết nghiệp cõi diêm phù Tịnh-độ sen tươi nở.

Khắp nguyện : Thầy Tổ giáo dục, cha mẹ sanh thành, đàn na tín thí tăng trưởng phước duyên, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

– 6 –

Đạo hoằng dương một cõi Việt Nam, pháp ấn trùm đại thiên thế giới. Văn tư tu ba học hiện tiền, giới định tuệ sen vàng chín phẩm. Thọ tín thí, xa trần lìa cấu, bốn tất đàn nghiêm tịnh tự tha. Kinh luật luận ngày đêm vâng học. Tám kính pháp trọn thành công quả.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

– 7 –

Một đời hành thiện nghiệp, thoát ly sanh tử hiểm nguy. Trăm họ cùng quy y, thọ hưởng hòa bình an lạc.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

– 8 –

Tỳ Ni tạng còn, Phật pháp thế thế thường còn. Giới luật nghiêm trì, tùng lâm thời thời hưng thịnh.

Khắp nguyện mười phương đàn tín, chung hưởng thái bình. Tình với vô tình đồng thành Phật đạo.

– 9 –

Từ trên đến nay, hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh chuyên vì siêu độ hương linh…

Nguyện các hương linh đến trước Phật đài dự pháp nghe kinh, sớm xả đường mê, siêu về Tịnh-độ. Nguyện các hương linh đời đời thường nghe chánh pháp, kiếp kiếp đốn ngộ chân thừa.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

– 10 –

Nguyện cầu Sư Tăng cha mẹ đời này đời trước, tri thức lành dữ, đàn việt lập chùa, mười phương tín thí, bà con quyến thuộc hoặc còn hoặc mất, sáu đạo chúng sanh hoặc oán hoặc thân. Nguyện giải tất cả những oan khiên, tiêu tất cả bao tội nghiệp, đồng chứng đạo Bồ-đề, đồng sanh cõi An Lạc.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lần).

– Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư. (3 lần).

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5430273
Số người trực tuyến: