Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

ĐẠI HỒNG CHUNG

(Mỗi O là một tiếng chuông) 

Đứng – Xướng :

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới,

Thiết vi tăm tối thảy đều nghe,

Nghe rồi thanh tịnh chứng viên thông

Hết thảy chúng sanh thành chánh giác.

(Đọc kệ xong, cầm dùi đánh từ chậm đến mau thành 1 hồi, rồi trở lại đánh như thế đủ 3 hồi.)

Một hồi : (7 chữ đầu thật chậm.)

Chậm: Đại O Phương O Quảng O Phật O Hoa O Nghiêm O Kinh O

(20 chữ kế đánh vừa.)

Vừa :

Nếu O ai O muốn O rõ O biết O

Ba O đời O hết O thảy O Phật O

Nên O quán O tánh O pháp O giới O

Tất O cả O duy O tâm O tạo O

Mau : ÁmO già O ra O đế O da O sa O  bà O ha O

(đủ 3 lần xong dứt 3 tiếng thật chậm.) O

Quỳ :

1- Khai chuông đảnh lễ, kệ quý cao ngâm.

Trên thông cõi trời, dưới thấu địa phủ. O

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (1 lạy).

2- Trên chúc đạo Phật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Mưa hòa gió thuận, nước thạnh dân an. O

(Sau mỗi tiếng chuông đều xướng Nam mô tiếp dẫn…… như trên.)

3- Ba cõi bốn loài, luân hồi đều thoát.

Sáu đạo quần mê, đồng về cõi Phật. O

4- Năm gió mười mưa, khỏi nạn đói thiếu.

Bốn phương cánh đồng hưởng ngày Nghiêu Thuấn. O

5- Chiến tranh chấm dứt thiên hạ thái bình,

Những người chết trận đều sanh Tịnh-độ. O

6- Muôn loài cầm thú không còn sa lưới.

Những người phiêu bạt quê hương sớm về. O

7- Khắp cả thế giới cùng đều trường thọ.

Tín thí gần xa phước tuệ viên tròn. O

8- Cửa thiền hưng thạnh, Phật pháp lâu dài.

Thổ địa long thần an tăng hộ pháp. O

9- Cha mẹ Thầy Tổ, thân thuộc mất còn.

Đều chung hưởng lợi lên bờ giải thoát. O

– Chuông 2 đảnh lễ……

– Chuông 3 đảnh lễ……

(Mỗi lần đủ 9 câu trên.)

* Giờ con xin đánh chuông này

Tiếng chuông vang khắp mọi nơi xa gần.

Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bổng

Đạo Bồ-đề được chứng lên ngay. O

* Những loài khổ não xưa nay

Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không.

Các địa ngục đều cùng giải thoát

Chúng sanh đều mát mẻ tiêu dao. O

* Bước lên đường chánh cùng nhau

Thẳng về An Lạc ở lầu Liên Hoa.

Ám già ra đế da sa bà ha (3 lần) O.

* Bao loài đọa làm ma quỷ đói

Hết thảy đều thoát khỏi trầm luân.

Đều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thọ muôn phần an vui. O

* Loài súc sanh suốt đời chịu khổ

Sống đọa đày, chết đủ đắng cay.

Cầu cho qua khỏi kiếp này

Khai minh trí tuệ sen vàng nở hoa. O

* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa

Đã bao lần vất vả lầm than.

Cầu cho tai ách tiêu tan,

Gây nên thế giới hoàn toàn yên vui. O

* Đạo Tu-la suốt đời mang giận

Đã gây thành bao trận chiến tranh.

Cầu cho đổi giận làm lành

Để cho thiên hạ thái bình thảnh thơi. O

* Cảnh thiên giới là nơi mê đắm

Nguyện mau mau giác tỉnh kịp thời.

Chúng sanh nào có phước duyên

Cầu về An Lạc như nguyền tới nơi. O

48 NGUYỆN DI ĐÀ

I/- CÕI NƯỚC AN LẠC

1. Cõi nước An Lạc không có địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh. O

2. Cõi nước An Lạc trời người mệnh chung không đọa ác đạo. O

3. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng màu da chân kim. O

4. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng hình sắc đồng đều không có đẹp xấu. O

5. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng biết được túc mạng cho đến biết rõ trăm ngàn ức na do tha kiếp trước. O

6. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thiên nhãn cho đến thấy rõ trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. O

7. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thiên nhĩ cho đến nghe rõ trăm ngàn ức na do tha đức Phật nói pháp và được đầy đủ thọ trì. O

8. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có tha tâm thông cho đến biết được tâm niệm chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. O

9. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng có thần túc thông cho đến chỉ trong một niệm vượt qua trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. O

10. Cõi nước An Lạc trời người không ai còn khởi tưởng niệm tham chấp tấm thân. O

11. Cõi nước An Lạc trời người ai cũng an trụ chánh định cho đến thành Phật. O

12. Cõi nước An Lạc trời người trong nước thọ mạng không lường trừ vì bản nguyện ngắn dài như ý. O

13. Cõi nước An Lạc trời người cho đến không bao giờ nghe danh từ không lành. O

14. Cõi nước An Lạc trời người tất cả đều đủ 32 đại nhân tướng tốt. O

15. Cõi nước An Lạc trời người y phục tùy niệm liền có như lời Phật khen, diệu phục đúng pháp tự nhiên tại thân, không cần phải công cắt may nhuộm giặt. O

16. Cõi nước An Lạc trời người hưởng thọ khoái lạc cũng như lậu tận Tỳ-kheo. O

II/- OAI THẦN PHẬT

17. Phật A Di Đà quang minh không lường cho đến chiếu khắp trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. O

18. Phật A Di Đà tuổi thọ không lường cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp. O

19. Tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh cùng thành Duyên-giác, cùng nhau tính đếm, trong trăm ngàn kiếp, cũng không biết được con số Thanh-văn nhiều là bao nhiêu. O

20. Mười phương thế giới vô lượng chư Phật đều khen ngợi danh hiệu Phật A Di Đà. O

21. Mười phương chúng sanh chí tâm tin ưa, muốn sanh cõi Phật, cho đến 10 niệm quyết định vãng sanh, duy trừ ngũ nghịch và báng chánh pháp. O

22. Mười phương chúng sanh phát tâm Bồ-đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sanh cõi Phật, mệnh chung thấy Phật cùng với đại chúng vây quanh đón rước. O

23. Mười phương chúng sanh được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, chuyên nhớ cõi Ngài, vun trồng gốc đức, chí tâm hồi hướng, quyết định vãng sanh. O

24. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, chúng sanh nghe danh hiệu Phật đều được Bồ-tát vô sanh pháp nhẫn và nhiều các pháp tổng trì thâm sâu. O

25. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, chúng sanh được quang minh, thân tâm mềm dịu hơn cả trời người. O

26. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, nữ nhân được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, vui vẻ tin ưa, phát tâm Bồ-đề, chán ghét thân nữ, mệnh chung về sau không bao giờ còn phải thọ nữ tướng. O

27. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn cõi Phật, Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà mệnh chung về sau thường tu phạm hạnh tới thành Phật đạo. O

28. Mười phương vô lượng không thể nghĩ bàn trời người được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, năm vóc sát đất dập đầu đảnh lễ, vui vẻ tin ưa tu Bồ-tát hạnh, khắp cõi trời người ai cũng tôn kính. O

III/- BỒ-TÁT TRONG NƯỚC

29. Cõi nước An Lạc, nương thần lực Phật, Bồ-tát cúng dường mười phương Như Lai, khoảnh khắc bữa ăn, đi khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi Phật. O

30. Bồ-tát trong nước ở trước chư Phật trình bày đức bổn, lễ phẩm cúng dường đều được như ý. O

31. Bồ-tát trong nước đều diễn thuyết được nhất thiết trí pháp. O

32. Bồ-tát trong nước đều được kim cương na la diên thân. O

33. Bồ-tát trong nước, dù ít công đức cũng thấy biết được cây đạo tràng cao 400 vạn lý vô lượng quang sắc. O

34. Bồ-tát trong nước thọ đọc kinh pháp phúng tụng trì thuyết đều có đầy đủ trí tuệ biện tài. O

35. Các vị Bồ-tát trí tuệ biện tài không có hạn lượng. O

36. Các vị Bồ-tát tùy ý muốn thấy mười phương vô lượng nghiêm tịnh Phật độ, ứng thời như nguyện ở cây bảo thọ đều thấy rõ ràng như thấy mặt mình hiện trong gương sáng. O

37. Các vị Bồ-tát tùy theo chí nguyện muốn nghe pháp gì tự nhiên được nghe. O

IV/- BỒ-TÁT MƯỜI PHƯƠNG

38. Mười phương Bồ-tát sanh về An Lạc rốt ráo đều tới nhất sanh bổ xứ, trừ vì bản nguyện, tự tại giáo hóa, lập thệ rộng sâu, chứa góp công đức, độ thoát hết thảy, đi các cõi Phật tu Bồ-tát hạnh, cúng dường mười phương chư Phật Như Lai, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh, khiến cho an lập nơi đạo chí chân, vượt cảnh thông thường, hiện tiền tu tập Phổ Hiền hạnh đức. O

39. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, tới ngày chứng quả bao giờ cũng được sáu căn đầy đủ. O

40. Mười phương Bồ-tát nghe danh hiệu Phật đều được thanh tịnh giải thoát tam muội, trụ tam muội này khoảnh khắc phát tâm cúng dường vô lượng không thể nghĩ bàn chư Phật mà không hề mất định ý. O

41. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà sau khi mạng chung sanh nhà tôn quý. O

42. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà vui mừng nhảy nhót tu Bồ-tát hạnh đầy đủ đức bổn. O

43. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, ai nấy đều được phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này tới ngày thành Phật, thường thấy vô lượng không thể nghĩ bàn hết thảy Thế Tôn. O

44. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, liền được âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. O

45. Mười phương Bồ-tát được nghe danh hiệu Phật A Di Đà, ở trong Phật pháp liền được bất thoái. O

V/- CẢNH TỊNH

46. Cõi nước An Lạc cảnh giới trời người vạn vật nghiêm tịnh, quang lệ cực diệu không đâu sánh bằng. Ai có thiên nhãn cũng không có thể rõ ràng biện biệt được hết danh số. O

47. Cõi nước An Lạc, mặt đất thanh tịnh, nơi nơi soi tỏ mười phương thế giới, rõ ràng như thấy mặt mình trong gương. O

48. Cõi nước An Lạc từ trên mặt đất lên đến hư không, cung điện lầu gác, ao nước hoa cây, hết thảy vạn vật đều do đủ thứ châu báu kỳ diệu trang nghiêm hợp thành, hương thơm huân khắp mười phương thế giới, mười phương Bồ-tát ngửi mùi thơm này đều tu Phật hạnh. O

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ NAM MÔ

– Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. O

– Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. O

– Thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

– San định nhân quả, cùng cứu tánh tướng, nhất thiết chư Kinh tạng Tu-đa-la. O

– Thùy phạm tứ nghi, nghiêm chế ba nghiệp, nhất thiết chư Luật tạng Tỳ-ni-gia. O

– Nghiên chân hạch ngụy hiển chánh tồi tà, nhất thiết chư Luận tạng A-tỳ-đàm. O

– Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. O

– Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. O

– Đại từ Di Lặc Bồ-tát. O

– Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. O

– Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát. O

– Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát. O

– Đại thánh Chuẩn Đề Vương Bồ-tát. O

– Đại hùng Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát. O

– Đại thệ hộ giáo Già lam Thánh chúng Bồ-tát. O

– Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát. O

– Tây thiên Đông độ Việt Nam, lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư. O

– Đạo tràng hội thượng Phật Bồ-tát, nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng. O

– Ma-ha Bát Nhã ba la mật đa tôn kinh Bát Nhã hội thượng Phật Bồ-tát. O

– Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ-tát. O

– Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát. O

– Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm kinh Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát. O

– Kim Quang Minh kinh, Kim Quang Minh hội thượng Phật Bồ-tát. O

– Liên Trì hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư hiền Thánh chúng chư thượng thiện nhơn. O

THÂU CHUÔNG

Kệ chuông nay đã xong rồi O

Ngưỡng mong thanh tịnh xứng ngôi Tăng già. O

Một lòng khắc kỷ khoan tha O

Vâng lời Phật dạy oai nghi vững vàng. O

Mười phương ba đời bảy Như Lai, O

Tám mươi tám Phật ngồi bảo đài, O

Sáu đạo chúng sanh mong giải khổ, O

Chín cõi mười loài thoát trần ai. O

– Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần) O O O

(Một hồi rồi dứt tứ.) O   OO  O

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5268354
Số người trực tuyến: