Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ VU LAN | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ VU LAN

Sớ Vu Lan

Bởi vì sách dạy :

Tiết Vu Lan trăng tỏ

Ngày Tự Tứ thanh lương.

Thiết trai đàn cầu cha mẹ hiện tại bình an.

Dâng sớ tấu độ tổ tiên siêu thăng Phật cảnh.

Câu “dương khánh” in sâu tâm tưởng.

Chữ “âm siêu” chung hưởng phước duyên.

Khiến nhà nhà an lạc như nguyền.

Mong chốn chốn bình yên toại ý.

Chúng con kính nghe

Động chân cất bước, mỗi sát na tạo tội muôn vàn.

Tham sân si mạn, mỗi sơ sẩy gây oan lũy kiếp.

Từ vô thủy đã tạo bao ác nghiệp

E lai sinh còn thiếu thiện nhơn.

Ơn Phật Tổ mở hội Vu Lan

Mỗi năm dạy lập đàn xá tội.

Trước bệ ngọc lạy cầu sám hối

Đối liên tòa hương giới uy nghi.

Trượng Phật thừa nương đức từ bi

Cầu Tăng chúng dắt về giác đạo.

Duyên nay

Ni chúng… 3 tháng hạ tinh tấn công phu, đầu tháng 7 tụng kinh sám hối. Tuần trung nguyên khiêm thân tự tứ, lại kính vâng kim ngôn ngọc luật, mở hội Vu Lan, đón nhận lòng thành của đàn na tín thí, nào pháp y, nào pháp thực, dâng lên cầu Tam-bảo chứng minh. Cả hai chúng xuất gia tại tục vâng lời di giáo, tụ hội về chùa, thiết lập trai đàn sửa lễ cúng dường.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thập phương thường trụ Tam-bảo kim liên tọa hạ.

– Nam mô Ta Bà hải hội Phật, Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới Phật, Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Phật Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng già gia chúng.

– Nam mô thập Địa, tam Hiền, ngũ quả, tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng già gia chúng.

– Nam mô Tỳ-kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng già gia chúng.

Kính mong

Liệt Tổ cảm thông, Thánh Tăng chiếu giám.

Đức lục hòa cứu khổ trầm luân

Thanh tịnh giới vớt dòng lục đạo.

Bát bộ gia trì, thiên long ủng hộ

Khiến vong giả tội khiên gột sạch.

Và người còn cát khánh tam đa

Mong gia tiên tắm gội Liên Trì

Cầu cha mẹ quay về bát đức.

Lại chạnh nghĩ

Trên đời biết bao tóc bạc da mồi không con dưới gối.

Dưới âm 36 loại quỷ thần ai kẻ xót thương.

Địa ngục giờ này vạc dầu sôi lửa cháy.

Ngay đến cõi thiên đường chưa thoát khỏi mê say.

Nước Việt Nam hiện tại,

Tiết đầu thu bão bùng cây ngả,

Mùa Vu Lan lã chã mưa rơi.

Non sông sóng gió tơi bời,

Buồn thương than khóc ngậm ngùi chia ly.

Bao nhiêu cảnh ôm sầu nuốt tủi,

Bắc cùng Nam thổn thức chua cay.

Chúng con học Mục Liên, Địa Tạng.

Hiếu chính Phật tâm.

Nhân là Phật hạnh.

Nên dâng sớ nguyện cầu

Âm siêu về cảnh an lành,

Dương khánh ân triêm pháp vũ.

Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Để từ nay oan kết băng tiêu

Chung cộng hưởng thái bình Tịnh -độ.

Việt Nam an lạc! Thế giới thanh bình!

Trăm lạy khấu đầu dâng sớ

Ngưỡng mong Tam-bảo chứng minh.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542634
Số người trực tuyến: