Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: QUY Y VONG | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: QUY Y VONG

Quy y vong

– Niêm hương.

– Phục nguyện.

– Tán Phật, lễ Tam-bảo.

– Trì chú Đại Bi vào ly nước sạch.

– Tán dương chi.

– Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 biến).

Quy y linh

– Hương linh quy y Phật.

Hương linh quy y Pháp.

Hương linh quy y Tăng.

– Hương linh quy y Phật, phước tuệ tôn.

Hương linh quy y Pháp, ly dục tôn.

Hương linh quy y Tăng, thanh tịnh tôn.

– Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật.

Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu ác đảng.

– Hương linh quy y Phật, không đọa địa ngục.

Hương linh quy y Pháp, không đọa ngã quỷ.

Hương linh quy y Tăng, không lạc bàng sanh (3 lần).

– Hương linh đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sanh ra

Hương linh thảy đều xin sám hối (3 lần).

Hương linh chí tâm phát nguyện

– Chúng sanh vô biên thề nguyện độ.

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thề nguyện học.

Phật đạo vô thượng thề nguyện thành (3 lần).

– Tự tánh chúng sanh thề nguyện thành.

Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn.

Tự tánh pháp môn thề nguyện học.

Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành.

(Một mình chủ lễ xướng 

– Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam-bảo, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến đồng lạy 1 lạy).

– Nguyện Ta Bà giáo chủ đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến 1 lạy).

– Nguyện Tây phương giáo chủ đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến 1 lạy).

BÁT NHÃ – NIỆM PHẬT

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Niệm hương

BÀI 1 :

Vầng dương rực rỡ ánh sáng chói chang

Xét mặt trời không đứng mãi

Nên chiếu phạm lục hòa Tăng chúng,

Cõi không lễ các bậc thánh hiền.

Ngũ phần hương thơm lừng pháp giới.

Hương này âm dương kết tụ,

Trời đất hợp thành.

Vun trồng nào phải công nhất thế,

Gìn giữ trông mong ở sức bách thần.

Cỗi cành tươi tốt vì đã thấm nhuần  mưa pháp.

Thể chất thanh cao nhờ cậy mây từ che phủ.

Hương này lấy ở rừng thiền

Trồng nơi tuệ uyển thiên nhiên ngạt ngào.

Dao giới vót hình núi cao,

Đốt lò tâm nguyện kính dâng cúng dường.

DÂNG HOA

Hoa tâm nở màu tốt tươi

Mùi thơm sực nức hoa trời kém xa.

Kính Phật con dâng đóa hoa

Muôn thu gió nghiệp chẳng hề động lay.

BÀI 2 :

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Vận vô duyên từ, bình đẳng lợi ích.

Xót thương cứu tế hết thảy hàm linh.

Tịnh pháp giới thân vốn không sanh diệt.

Đại bi nguyện lực thị hiện tới lui.

Ngưỡng mong từ giám.

Nay nước Việt Nam, ngày… chúng con chí tâm tụng kinh Pháp Hoa đem công đức này hồi hướng……

Nguyện cầu mây ám triệt tan, tuệ nhật sáng chói, sát khí tiêu trừ, gió lành khắp tỏa, thiện đạo lưu thông, bạt hết tai nạn, kiến tạo thắng duyên, lên cao bờ giác, pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí.

BÀI 3 :

Phụng Phật niêm hương khai Pháp Hoa Kinh (hoặc tiến cúng Thích Ca Như Lai, khánh đản, tùy việc mà nói). Nương thiện duyên này mong cầu thắng quả. Ngưỡng khải Phật ân từ bi chứng giám. Đệ tử chúng con, kỳ nguyện đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, Phật pháp xương minh, Tăng Ni thanh tịnh, trăm họ khang an, tất cả mong cầu hành thông như ý.

BÀI 4 :

Hôm nay ngày lễ… phụng Phật niêm hương, tu thiết trai đàn tiến cúng Thích Ca Như Lai. Xin đem công đức nguyện cầu Phật ân lân mẫn, Bồ-tát thùy từ gia bị hàm linh, phổ phóng oai quang, nương Tam-bảo lực, vạn dân An Lạc, chiến cuộc ngừng nghỉ, bốn ân tổng báo, ba cõi ân triêm, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí.

BÀI 5 :

Đệ tử pháp danh… nay ngày… Vì tang quyến… (những tên). Trượng thừa Phật lực từ mẫn chứng minh, chúng con khai kinh Địa Tạng. Hồi hướng công đức nguyện cầu hương linh… hôm nay tới tuần chung thất (49 ngày). Bách nhật (100 ngày). Tiểu tường (giáp năm). Đại tường (mãn tang). Phụng Phật từ ân, siêu đăng thánh cảnh, áo trời, bát ngọc tùy niệm hiện tiền.

Lại nguyện tang chủ phước thắng tuệ thông, tâm quang phổ chiếu, đạo quả viên thành. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo.

BÀI 6 :

Đệ tử chúng con phúng tụng kinh… ngưỡng nguyện thánh thông phù thùy chiếu giám. Việt Nam, xứ… chùa… ngày… tín chủ… bốn đại không an đến nay không bớt. Nếu không mong Tam-bảo hộ trì, thật không nơi trông cậy. Ngưỡng trông oai thần Tăng chúng chúc nguyện, Hộ Pháp tôn thiên, liệt vị tôn thần đồng gia thêm sức, khiến cho bổn mạng bình an, bệnh căn thuyên giảm.

Lại nguyện các duyên cát khánh, tai tiêu phước giáng, thế giới hòa bình, Việt Nam hưng vượng, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 7 :

Cây Bồ-đề cao lớn tỏa bóng mát cho tám vạn cõi nhân thiên, cành ưu bát nở hoa thơm ngát cả đại thiên thế giới. Hôm nay đệ tử chúng con khác miệng đồng lời phúng tụng tôn kinh chuyên vì hồi hướng nguyện cầu thắng phước, trượng thừa Tam-bảo vận từ bi lực chứng minh gia bị, chúng con phát nguyện chuyên tu tịnh hạnh giải thoát, chứng nhập vô lậu pháp môn, viên ngộ Như Lai thắng quả. Ngưỡng nguyện mười phương hội thượng, thương xót phàm phu, nhiếp thọ ngã tâm sở cầu như ý.

Khắp nguyện thiên long tám bộ, Hộ Pháp thiện thần phước trí trang nghiêm, Ni chúng viên thành Phật sựï. Âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 8 :

Từ tôn nhiếp hộ, dẫn đạo Ni đồ, kiến khởi pháp tràng, khai minh tuệ nghiệp. Tòng lâm sớm lập, giới đức tinh tu, thúc liễm oai nghi, hưng sùng Phật đạo, thường hành sáu độ, quy hướng nhất tâm, không lạc mê tình, không sanh kiêu mạn. Thời thời thiện nghiệp tăng thêm, khắc khắc quả nhân không lỗi.

Ngưỡng mong mười phương hội thượng lân mẫn hữu tình, nhiếp thọ tâm con sở cầu như ý.

Bốn ân gồm báo, ba cõi xót thương, pháp giới quần sanh đồng thành Phật đạo.

Lại nguyện Phật từ ai hựu, Bồ-tát đề huề, tiếp dẫn hàm linh sớm xả đường mê, mau lên bờ giác. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 9 :

Đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa. Hộ pháp giáo hóa được hưng long, bảo vệ đàn tràng thường cát khánh. Nguyện gió hòa mưa thuận, nước thái dân an, nhà nhà chăm bón phước duyên, đời đời chăm làm Phật sự. Hiện tại sư Tăng, cha mẹ, tín thí ân tình, chứng ngộ Bồ-đề vào vô sanh nhẫn. Âm siêu dương thái, pháp giới quần sanh tề thành Phật đạo.

BÀI 10 :

Tây phương giáo chủ, Địa Tạng từ tôn, chấn cây tích trượng phóng hào quang tiếp triệu hương linh… nương từ lực Phật xả phàm thân để chứng Pháp-thân, lìa cõi uế sanh về Tịnh-độ, tiêu dao không tận, thọ hưởng không cùng. Hiện tiền trai chủ hiếu sự viên thành. Tín tâm kiên cố, mai sau cùng về cõi Phật đồng chứng chân thừa.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4612622
Số người trực tuyến: