Kinh nhật tụng - TKN Hải Triều Âm: CHÚ ĐẠI BI VÀ BÁT NHÃ TÂM KINH | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh nhật tụng - TKN Hải Triều Âm: CHÚ ĐẠI BI VÀ BÁT NHÃ TÂM KINH

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, sổ đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lặt đỏa y mông a rị da, bà rô kiết đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát diệt tha. Án a bà rô hê, rô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu rô cu rô yết mông. Độ rô độ rô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, giá ra giá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá rị, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da. Hô rô hô rô ma ra, hô rô hô rô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha.

Ám tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (21 biến).

KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy 5 uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi Tử! Tướng Không của mọi pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong Chân Không không có sắc, không có thọ tưởng hành thức. Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn thức giới… cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có hết vô minh… cho đến không có già chết cũng không có hết già chết. Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Không có trí tuệ cũng không chứng đắc. Bởi vì vô sở đắc. Bồ-tát y Bát Nhã ba la mật đa nên tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết-bàn.
Ba đời chư Phật y Bát Nhã ba la mật đa, nên được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên biết Bát Nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Vì vậy nói chú Bát Nhã ba la mật đa : “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” (3 lần).

SÁM HỐI

Đứng : Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lạy).
Quỳ : Chí tâm sám hối

Đệ tử chúng con cùng pháp giới chúng sanh hiện tiền nhất tâm vốn đủ thiện pháp, đều có thần lực cùng với trí minh, trên đồng tâm Phật, dưới đồng hàm thức. Vô thủy ám độn che chướng tịnh minh, xúc sự liền bị hôn mê, móng tâm liền bị trói buộc. Trong pháp bình đẳng, khởi tưởng ta người. Ái kiến làm gốc, thân miệng làm duyên, ở trong ba cõi tội nào cũng tạo, 10 ác 5 nghịch, báng pháp báng người, phá giới phá trai, hủy tháp hoại chùa, trộm vật Tăng kỳ, nhơ tịnh phạm hạnh, xâm tổn ẩm thực, tài vật của thường trụ. Ngàn Phật xuất thế không thông sám hối. Những tội như thế vô lượng vô biên, xả hình mệnh này đáng đọa tam đồ chịu trăm vạn khổ. Hiện ngay đời nay xúc não đâm bắn, bệnh tật trói buộc, duyên ngoài bức bách, chướng ngại đạo pháp, chẳng được huân tu. Nay gặp đại bi viên mãn thần chú, sớm có thể diệt trừ những tội chướng như vậy. Cho nên chúng con chí tâm tụng trì, quy hướng Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng mười phương đại sư phát Bồ-đề tâm, tu chân ngôn chân hạnh cùng với chúng sanh phát lồ sám hối.

Duy nguyện đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát nghìn mắt chiếu soi, nghìn tay hộ trì, khiến cho chúng con nội chướng ngoại chướng tiêu diệt, tự tha hạnh nguyện viên thành, khai bản kiến tri, hàng phục chúng ma, chế ngự ngoại đạo, ba nghiệp tinh tấn tu nhân Tịnh-độ. Đến ngày mệnh chung không đi về đâu, quyết định vãng sanh An Lạc thế giới Phật A Di Đà, thân thừa cúng dường đại bi Quán Thế Aâm, đầy đủ tổng trì, rộng độ quần mê, đồng thoát khổ luân, đồng tới trí địa.

Sám hối phát nguyện rồi, chí tâm đảnh lễ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát biến pháp giới thường trụ Tam-bảo (1 lạy).

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1- Nam mô hiệu Viên Thông danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện (1 lạy).
2- Nam mô nhất niệm tâm không quản ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam hải nguyện (1 lạy).
3- Nam mô trụ Ta Bà u minh giới, Quán Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện (1 lạy).
4- Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện (1 lạy).
5- Nam mô bình thanh tịnh rủ cành dương, Quán Âm Như Lai cam lồ rửa tâm nguyện (1 lạy).
6- Nam mô đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện (1 lạy).
7- Nam mô ngày đêm qua không tổn hại, Quán Âm Như Lai diệt ba đường khổ nguyện (1 lạy).
8- Nam mô hướng núi Nam chăm lễ bái, Quán Âm Như Lai gông cùm giải thoát nguyện (1 lạy).
9- Nam mô tạo pháp thuyền qua biển khổ, Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện (1 lạy).
10- Nam mô trước tràng phan sau bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện (1 lạy).
11- Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện (1 lạy).
12- Nam mô đoan nghiêm thân ai sánh kịp, Quán Âm Như Lai viên tròn mười hai nguyện (1 lạy).

TAM TỰ QUY

– Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ-đề.
– Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển.
– Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5430273
Số người trực tuyến: