Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Kim Quang Minh Kinh Phẩm Không Yếu Lược | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Kim Quang Minh Kinh Phẩm Không Yếu Lược

KIM QUANG MINH KINH

Phẩm Không Yếu Lược

Thân người hư ngụy, sáu nhập như thôn xóm rỗng, chỗ giặc kết sử nương ngụ. Tất cả tự chủ, mỗi mỗi chẳng biết nhau. Mắt thọ sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân tham xúc, ý phân biệt. Tâm huyễn hóa vọng tưởng phân biệt các pháp khiến cho người đời rong ruổi nắm bắt hư không. Chẳng biết sợ tránh cái hại sáu trần như chim đâm đầu vào lưới. Đất nước gió lửa, nhân duyên hòa hợp, tùy thời tăng giảm, thể chất hư vọng mà như rắn độc. Bốn rắn ở chung một tráp xung khắc với nhau. Đất và nước tánh chìm xuống. Gió và lửa tánh bốc lên. Tâm thức tháo động không ngừng, tùy nghiệp chịu báo. Thân này mệnh chung, đại tiện, tiểu tiện, máu mủ chảy tràn, dòi bọ lúc nhúc. Người tu phải kỹ càng quan sát con người và chúng sanh bản tánh không tịch, bốn đại bổn tự không sanh, tánh vốn không thật, vô minh thể tướng cũng bản lai không ; 5 ấm, 6 nhập, 12 nhân duyên xoay vần sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Nay đoạn ác kiến, dùng trí tuệ lực xé lưới phiền não, chứng vô thượng đạo vi diệu công đức. Chúng sanh mê muội vô lượng khổ não. Khiến vào Bồ-đề, biết cầu Pháp-thân, xả được ái trọng, đầu mắt tay chân, tiền của vợ con, tâm không ái tiếc. Quán pháp tánh không là vô thượng trí.

(Tưởng mười phương Tam-bảo, chư thiên, chư tiên như đối trước mặt. Tức tự rõ biết thân miệng ý nghiệp sung mãn pháp giới.)

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ NAM MÔ

– Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát.

– Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật.

– Đại thừa Kim Quang Minh kinh.

– Tín Tướng Bồ-tát.

– Kim Cang Tạng Bồ-tát, Thường Bi Bồ-tát, Pháp Thượng Bồ-tát.

– Đông Tây kim cổ liệt vị Tổ sư.

– Đệ nhất oai đức thành tựu chúng sự đại công đức thiên, Hộ Pháp chư thiên già lam thánh chúng tôn thần (các vị xuất gia thành kính xưng danh nhưng không lạy).

CÚNG DƯỜNG

Nam mô 10 phương thường trụ Tam-bảo (3 lần).

Quỳ bạch :

Kiền thành hiến hương hoa

Đèn tuệ hồng sáng bao la

Tịnh bình thơm ngát danh trà

Phụng hiến cúng dường Thích Ca.

(Chủ sám bình thanh niệm một câu, đại chúng hòa một câu.)

– Nam mô Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật.

– Nam mô Kim Quang Minh kinh.

– Nam mô đệ nhất oai đức thành tựu chúng sự đại công đức thiên.

Chúng con phu thiết cúng dường đạo tràng, thắp hương đèn, món ăn tinh khiết, phụng cúng chư Phật Thế Tôn, đại thừa kinh điển, Bồ-tát Thánh Hiền, công đức đại thiên, Đại Biện, bốn vua Phạm Thích, thiên long bát bộ Thánh chúng.

(Lại đem gạo, muối ném khắp các phương thí các quỷ thần.)

Duy nguyện Tam-bảo Thiên Tiên xót thương nạp thọ, dùng oai thần lực khiến các thứ cúng dường hiển hiện mười phương tất cả các cõi Phật, như mây che khắp, như mưa thấm nhuần, rộng làm Phật sự, đẳng huân chúng sanh phát tâm Bồ-đề, đồng viên chủng trí.

(Tụng 3 biến Thiện Nữ Thiên chú, đem gạo, muối, hương hoa ra ngoài chúc nguyện.)

Tôi nay y lời Phật dạy, đem những món ăn tung vãi mười phương khắp thí quỷ thần. Nguyện thần minh oai quyền tự tại, khắp đồng họp tập, cùng thọ pháp thực, sung túc đầy đủ, thần lực mạnh thêm. Biết chỗ chúng tôi mong cầu giúp cho mãn nguyện. Xin đem phước lợi này khắp nhuận hàm linh, đồng hưởng an vui mãi mãi.

(Ném gạo muối khắp các phương, tưởng vô lượng quỷ thần đều thọ thực. Lại tụng 3 biến Thiện Nữ Thiên chú.)

Hỡi chúng Địa kỳ, Thiên Tiên, vua quan. Tôi nay khắp cúng dường. Thức ăn biến mười phương. Tất cả Địa kỳ, Thiên Tiên, vua quan chung hưởng. Nguyện đem công đức này, phổ cập tới tất cả, kẻ thí người thọ đều trọn thành Phật đạo.

(Tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nguyên khóa, hoặc xưng tán Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát, rồi tụng chú Dược Sư 7 hoặc 21 biến.)

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4690036
Số người trực tuyến: