Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: MÔNG SƠN THÍ THỰC | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: MÔNG SƠN THÍ THỰC

MÔNG SƠN THÍ THỰC

– Nam mô đại thánh khải giáo Ananđà tôn giả tiếp dẫn chúng sanh Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới mười phương, nam nữ 12 loại cô hồn, đồng tới thọ cam lồ vị (3 lần).

– Nhất tâm triệu thỉnh : Pháp giới sáu đạo, 12 loại cô hồn nhiều như cát bụi, Diệm Nhiên đại sĩ là người thống lãnh. Hỡi các lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây, vong linh trăm họ, gia thân quyến thuộc. Duy nguyện thừa diệu lực Tam-bảo, nương bí mật chân ngôn. Hôm nay giờ này mau tới pháp hội (3 lần).

– Nam mô Lâm Pháp Hội Bồ-tát (3 lần).

– Thành sắt rực lửa dữ

Cô hồn bị thiêu đốt

Nếu muốn sanh Tịnh-độ

Nghe nửa kệ Hoa Nghiêm.

– Nếu người muốn rõ biết

Ba đời hết thảy Phật,

Nên quán tánh pháp giới

Tất cả duy tâm tạo (3 lần).

Chơn ngôn phá địa ngục :

Ám già ra đế gia ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn phổ triệu thỉnh :

Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da (7 lần).

Chơn ngôn giải oan kết

Ám tam đà ra dà đà ta bà ha (7 lần).

– Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (3 lần).

– Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Nam mô minh dương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Nam mô khải giáo Ananđà tôn giả (3 lần).

– Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Quy y Phật, phước tuệ tôn.

Quy y Pháp, lìa dục tôn.

Quy y Tăng, thanh tịnh tôn.

Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi (3 lần).

– Quỷ thần đã tạo bao ác nghiệp.

Đều vì ba độc tham, sân, si

Từ thân miệng ý phát sanh ra

Hết thảy quỷ thần xin sám hối (3 lần).

– Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành (3 lần).

– Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ

Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

Chơn ngôn diệt định nghiệp :

Ám bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn diệt nghiệp chướng :

Ám a lỗ lặc kế ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn khai yết hầu :

Ám bộ bộ đế rị dà rị, đa rị đát đa nga đa da (7 lần).

Chơn ngôn tam muội da giới :

Ám tam muội da tát đỏa phạm (3 lần).

Chơn ngôn biến thực :

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng (7 lần).

Chơn ngôn biến thủy :

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Ám tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (7 lần).

Chơn ngôn nhất tự thủy luân :

Ám, tông tông tông tông tông (7 lần).

Chơn ngôn nhũ hải :

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án tông (7 lần).

– Nam mô Đa Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Đà Như Lai (3 lần).

– Thần chú gia trì tịnh pháp thực

Khắp thí hà sa chúng quỷ thần

Nguyện đều no đủ xả xan tham

Tức thoát u minh sanh Tịnh-độ.

Quy y Tam-bảo phát Bồ-đề

Rốt ráo chóng thành đạo vô thượng.

Công đức vô biên suốt đời sau

Tất cả quỷ thần đồng pháp thực (3 lần).

(ra bàn vong đánh khánh)

– Này các chúng quỷ thần

Nay tôi khắp cúng dường

Thức ăn biến mười phương

Tất cả quỷ thần hưởng (3 lần).

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

– Ám mục lực lăng ta bà ha (7 lần).

– Ám nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

Mõ : Kinh tâm yếu Bát Nhã ba la mật đa…

CHÚ VÃNG SANH

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần).

– Nguyện ngày an lành, đêm an lành.

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời đều an lành

Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ.

Nguyện ngôi Tam-bảo thương nhiếp thọ.

Nguyện ngôi Hộ Pháp thường ủng hộ.

Bốn loài lên nơi đất báu,

Ba cõi thác sanh ao sen.

Hà sa ngã quỷ chứng Tam Hiền.

Muôn loại hữu tình lên Thập Địa.

– Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm tu di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ-tát hiền thánh chúng

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành.

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

– Nam mô A Di Đà Phật (30 lần).

– Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát (10 lần).

– Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát (10 lần).

HỒI HƯỚNG – PHỤC NGUYỆN – TAM QUY

Đứng :

TÁN ĐỊA TẠNG

Từ bi quảng đại diệu khó lường

Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương

Tích trượng rung thời khai địa ngục

Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.

Bi quang cứu tế u minh giới

Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền

Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ

Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đại hoằng thệ nguyện, địa ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ-đề. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542597
Số người trực tuyến: