Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ CẦU AN VÀ SỚ CẦU SIÊU | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ CẦU AN VÀ SỚ CẦU SIÊU

Sớ Cầu An và Cầu Siêu

Bởi vì :

Ước mong hạnh phúc, ắt kêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đệ tử chí thành, đảnh lễ cúng dường Bổn Sư Như Lai.

Sa Bà giáo chủ, nghe âm thanh tất chiếu diệu quang.

Đức tướng trang nghiêm, hoằng thệ nguyện sâu hơn bể cả.

Tận độ tứ sanh, lòng bi mẫn cao tày non Thứu.

Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên.

Cầu nguyện đại trí đại bi giải trừ vạn chướng.

Duyên nay

Tại nước Việt Nam, chùa… chúng con rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền cầu cho Phật tử thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh. Khánh nguyện đôi bên cha mẹ… tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an. Và hương linh… siêu thăng Phật cảnh.

Rộng cùng hai họ trượng oai quang cùng hưởng phước lành. Việt Nam hưng vượng, thế giới hòa bình. Pháp giới chúng sanh đồng ơn Phật đạo.

Ngưỡng trông

Từ quang hiển hách, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân.

Phạm tướng nguy nga, dắt đệ tử thoát ra ba cõi.

Ba mươi hai tướng tốt, Liên Hoa Tạng cảnh giới quang minh.

Bốn vô lượng tâm, bể khổ nạn đưa tay tế độ.

Nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành.

Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

NAM MÔ

– Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

– Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

– Đại từ Di Lặc Bồ-tát.

– Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.

– Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

Những mong

Trượng chú lực kim thân mạnh khỏe

Nhờ kinh văn mệnh vị an hòa

Ác ma tà kiến theo mõ chuông giải tán quy y.

Kẻ còn người khuất gội ân quang vạn lành giải thoát.

Sớ tuyên tại chùa…

Đệ tử chúng con thành tâm dâng sớ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542608
Số người trực tuyến: