Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Kim Quang Minh Sám trai thiên khóa nghi | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Kim Quang Minh Sám trai thiên khóa nghi

KIM QUANG MINH

Sám Trai Thiên Khóa Nghi

Như ngọc giao thiên, hạt sương sa

Biển giác lăn tăn gợn kim ba (sóng vàng).

Rải khắp đại thiên, sen trắng xóa

Tam muội rửa sạch hết trần a.

Một giọt biến hằng sa

Thanh tịnh cả sơn hà (núi sông).

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát (3 lần). (cầm chén nước)

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Nước cam lồ trên đầu cành liễu

Một giọt biến khắp cả mười phương

Bao nhiêu cấu uế đều quyên trừ

Khiến cho đàn tràng được thanh tịnh.

(Trì chú Đại Bi 1 biến)

Nam mô Cam Lộ Vương Bồ-tát (3 lần).

Chí tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam-bảo.

QUÁN

Năng lễ sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn

Đạo tràng này như hạt đế châu

Mười phương chư Phật ảnh hiện đây.

Thân con ảnh hiện trước bảo đài

Đầu mặt chí tâm quy mạng lễ.

Dâng Hương Hoa

Nguyện mây hương hoa này

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp, chư Bồ-tát

Thanh-văn, Duyên-giác chúng

Cùng hết thảy thiên tiên

Thọ dụng làm Phật sự

Khắp huân bao chúng sanh

Cùng phát tâm giác tỉnh

Mau viên mãn Bồ-đề.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông phương A Sơ Bệ Phật, Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật, mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

Ba nghiệp con tánh như hư không

Mười phương chư Phật cũng như vậy

Không rời chân tế vì chúng sanh

Cùng chúng tới đây thọ cúng dường.

(3 thỉnh mỗi thỉnh 1 lạy)

TÁN

Phật bảo ca ngợi không cùng. Tu hành trải vô lượng kiếp. Thân cao trượng sáu nguy nga. Mắt vàng màu tía sáng tử kim.

Từ đỉnh núi Tuyết giác ngộ chánh đạo. Giữa đôi mày, bạch ngọc hào sáng rực.

Mở trí tuệ cho cả sáu đạo còn mê. Nguyện tất cả gặp ba hội Long Hoa, nghe diễn nói chánh pháp chân tông.

Nam mô Phật-đà-da (3 lần).

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô đại thừa Kim Quang Minh Hải, 12 bộ kinh.

(3 thỉnh, mỗi thỉnh 1 lạy, khi lạy quán rằng: 

Pháp tánh như hư không, chẳng thể thấy

Thường trụ pháp bảo khó nghĩ bàn

Con nay ba nghiệp như pháp thỉnh

Duy nguyện hiển hiện thọ cúng dường.

TÁN

Pháp bảo thật khôn lường. Miệng vàng Như Lai tuyên dương. Để ở kho tàng dưới đáy biển. Long vương hoa hương cúng dường.

Người giác tỉnh tụng đọc, vang vang tiếng ngọc.

Sách báu, mỗi chương mỗi phẩm như ráng mặt trời rực rỡ trăm màu trong không gian sương mù.

Mỗi dòng chữ là những hạt trân châu, khác gì đàn nhạn xếp hàng bay khi mỗi xuân về.

Nhân xưa, đời nhà Đường, ngài Huyền Trang đã bao khó nhọc thỉnh ba tạng kinh luật luận, từ Ấn Độ về Trung Hoa. Lại do công liệt vị Tổ sư lưu truyền từ vạn cổ.

Nam mô Đạt-ma-da (3 lần).

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Tín Tướng Bồ-tát, Kim Cang Bồ-tát, Thường Bi Bồ-tát, Pháp Thượng Bồ-tát, mười phương ba đời hết thảy Bồ-tát, Thanh-văn, Duyên-giác, Hiền Thánh Tăng.

(3 thỉnh, mỗi thỉnh 1 lạy. Mỗi lạy quán rằng: 

Ba nghiệp con tánh như hư không

Tất cả Bồ-tát đều như vậy

Không rời chân tế vì chúng sanh

Cùng chúng tới đây thọ cúng dường.

TÁN

Tăng bảo không thể nghĩ bàn. Thân đắp ba tấm vân y, ứng dụng trong 3 việc lớn :

a) Thuyết pháp độ quần mê.

b) Trên đảnh lễ các bậc phước điền, dưới đích thân làm phước điền cho quần sanh gieo duyên giải thoát.

c) Hòa quang đồng trần, tùy nghi bổ củi, gánh nước, hài hòa cả hai cuộc sống đạo và đời.

Trong khoảnh khắc sát na, mảnh phao vượt biển cảm ứng quần cơ, kham làm chủ công đức cõi nhân thiên.

Kiên trì vô lậu giới, con nay cúi đầu nguyện chứng minh, nguyện được cùng Hiền Thánh Tăng đề huề chấn tích trượng.

Nam mô Tăng-già-da (3 lần).

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Đại Phạm Tôn Thiên, 33 cõi trời, 4 vua Hộ Thế, Tán Chỉ đại tướng, Kim Cang Mật Tích, Đại Biện thiên thần A Lợi Đế Nẩm, mẹ con quỷ 500 quyến thuộc, tất cả đều là đại quyền Bồ-tát ; mười phương thiên tiên quỷ thần. Cùng trong nước Việt Nam núi cao sông rộng tất cả linh miếu, trong địa phận tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng, bao nhiêu thiên thần linh kỳ, ngay trong trụ xứ Linh Quang, tất cả thánh chúng, thần thủ hộ già lam xương minh chánh pháp.

(3 thỉnh. Mỗi thỉnh các Phật tử tại gia đều phải lễ bái.)

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô đệ nhất oai đức, thành tựu chúng sự đại công đức thiên.

(3 thỉnh, 3 lạy trừ các vị xuất gia.)

(Bồ-tát này là chủ đạo tràng pháp môn, phải ân cần 3 phen thỉnh, tung hoa đốt trầm, quỳ chắp tay tụng chú bao nhiêu tùy ý. Thần chú chính là triệu thỉnh Thiên Nữ cùng quyến thuộc. Thiết yếu tại tinh chuyên, nhất tâm khải thỉnh giáng hạ chỗ cầu sẽ được như ý không sai.)

Nam mô Phật đà.

Nam mô Đạt ma

Nam mô Tăng già.

Nam mô thất rị, ma ha đế tỷ da, đát nễ dã tha, ba rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra già đế, tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca rị giã, ba nể, ba ra, ba nể, tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đa a tha, a nậu, đà ra ni.

TÁN

Trên hội quang minh, chư thiên hộ pháp nhật nguyệt tinh minh, sao bắc đẩu soi sáng nhân gian, giữ gìn quốc độ, ban bố an khang, phước thọ miên trường.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ-tát ma-ha-tát (3 thỉnh).

– Hương tán.

– Khai kinh kệ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542617
Số người trực tuyến: