Kinh nhật tụng - TKN Hải Triều Âm: LỄ PHẬT ĐẢN | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh nhật tụng - TKN Hải Triều Âm: LỄ PHẬT ĐẢN

LỄ PHẬT ĐẢN

Lễ Phật – Tiểu sám hối.

Khai mõ.

NIỆM HƯƠNG

Vầng dương rực rỡ ánh sáng chói chang

Xét mặt trời không đứng mãi

Nên chiếu phạm lục hòa Tăng chúng,

Cõi không lễ các bậc thánh hiền.

Ngũ phần hương thơm lừng pháp giới.

Hương này âm dương kết tụ,

Trời đất hợp thành.

Vun trồng nào phải công nhất thế,

Gìn giữ trông mong ở sức bách thần.

Cỗi cành tươi tốt vì đã thấm nhuần  mưa pháp.

Thể chất thanh cao nhờ cậy mây từ che phủ.

Hương này lấy ở rừng thiền

Trồng nơi tuệ uyển thiên nhiên ngạt ngào.

Dao giới vót hình núi cao,

Đốt lò tâm nguyện kính dâng cúng dường.

DÂNG HOA

Hoa tâm nở màu tốt tươi

Mùi thơm sực nức hoa trời kém xa.

Kính Phật con dâng đóa hoa

Muôn thu gió nghiệp chẳng hề động lay.

KỆ TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Phật, chúng sinh tính thường không tịch

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐỈNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo chủ Điều ngự Bản sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp chư tôn Bồ tát, nhất thiết chư Hiền Thánh tăng. (1 lễ)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ tát. (1 lễ)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Đông phương hải hội Dược Sư Phật Bồ tát, Thanh tịnh Đại hải chúng nhất thiết Bồ tát. (1 lễ)

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Con nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối (1 lễ)

Đệ tử chúng con từ vô thủy,

Gây bao tội ác bởi lầm mê.

Đắm trong sinh tử đã bao lần,

Nay đến trước đài vô thượng giác.

Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sinh linh vô số điêu tàn,

Sống u hoài trong kiếp lầm than,

Con lạc lõng không nhìn phương hướng.

Đàn con dại từ lâu vất vưởng,

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,

Xin hướng về núp bóng từ quang,

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.

Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham, sân, si, mạn gây nên.

Con hôm nay giữ trọn lời nguyền,

Xin sám hối để lòng thanh thoát.

Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt,

Từ bi vô lượng cứu quần sinh,

Ôi từ lâu, ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi.

Theo gót ngài vượt qua khổ ải,

Thuyền từ bi vượt bể ái hà.

Nhớ lời ngài “bờ giác không xa”,

Hành thập thiện cho đời tươi sáng,

Bỏ việc ác để đời quang đãng,

Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân.

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,

Con nguyện được sống đời rộng rãi,

Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,

Hình bóng người cứu khổ chúng sinh

Để theo Ngài trên bước đường lành.

Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ,

Chúng con khổ nguyện xin tự độ.

Những tham sân si mạn ngập trời

Phá si mê trí huệ sáng ngời.

Con nhớ đức Di Đà lạc quốc.

Hư không kia quyết có ngày thay,

Lòng thệ nguyện hàng ngày vâng giữ,

Đệ tử và tất cả chúng sinh

Đồng phát nguyện Phật đạo viên thành.

TÁN

Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động

Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có

Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp

Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân

Nguyện con sớm đắc quả bảo vương

Như Phật tế độ hằng sa chúng

Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi

Như thế gọi là báo Phật ân.

Phụng thỉnh Thế Tôn vì chứng minh

Ngũ trược ác thế thề vào trước

Còn một chúng sinh chưa thành Phật

Thì con còn chưa hưởng Niết bàn.

Đại hùng, đại lực, đại từ bi

Vì con thẩm trừ vi tế hoặc

Khiến con sớm lên vô thượng giác

Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương

Hư không kia có thể tiêu vong

Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.

Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ-tát.

Lúc đó đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen, trên đỉnh phóng ra mười đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi mỗi đạo hào quang, đều hiện ra những vị Kim Cương Mật Tích số lượng bằng mười số cát sông Hằng, xách núi cầm chày khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa kính vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở, một tâm nghe đức phóng Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú :

Ám a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt xà ra đà rị, bàn đà, bàn đà nễ, bạt xà ra báng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn, sa bà ha (7 lần).

MỪNG KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày khánh đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương tam thế,

Điều ngự Như Lai

Bồ-tát Thánh Hiền

Liệt vị Tổ sư

Pháp giới chúng sanh

Bởi thiếu nhân lành

Nên còn sa đọa.

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê,

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng,

Nặng kiếp luân hồi,

Đêm dầy tăm tối.

– Phật Tổ năng nhân

Rủ lòng lân mẫn

Thương xót sinh linh,

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài

Dùng pháp phương tiện

Ta Bà thị hiện

Thích chủng thọ sanh

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo.

Thái tử đủ 32 tướng hảo

Bảy hoa sen đỡ gót chân đi,

Cất tiếng viên âm, tay chỉ đất trời

“Duy ngã độc tôn” lời lịch sử.

Năm thái tử vừa 19 tuổi

Xin vua cha dạo bốn cửa thành,

Chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết

Nên phát tâm lập chí xuất trần.

Sáu năm khổ hạnh ẩn rừng già

Bốn mươi chín ngày tinh nghiêm thiền tọa.

Hàng phục ma quân thành đạo quả,

Quang minh soi chiếu khắp Ta Bà.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1/- A tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm.

(Mỗi câu chúng hòa “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”).

2/- A tăng kỳ kiếp quả mãn nhân tròn.

3/- Nhất sanh bổ xứ trên trời Đâu Suất.

4/- Ta Bà hóa độ ứng hiện sanh thân.

5/- Đâu suất giáng thần ứng mộng Ma Gia.

6/- Hoàng cung thác chất thị hiện đầu thai.

7/- Dưới cây Vô Ưu khánh đản giáng sanh.

8/- Giả hưởng năm dục, chán cảnh vô thường.

9/- Dạo chơi bốn cửa, rõ già bệnh chết.

10/- Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo.

11/- Non xanh cắt tóc tìm Thầy hỏi đạo.

12/- Núi Tuyết tu hành, sáu năm khổ hạnh.

13/- Dưới cây Bồ-đề hàng phục ma quân.

14/- Sao mai vừa mọc, đạo quả viên thành.

15/- Bốn mươi chín năm tròn thuyết pháp độ sanh.

16/- Tam thừa đã đủ, hóa độ vừa xong.

17/- Ta La song thọ thị hiện Niết-bàn.

18/- Lưu bố xá lợi phước ích trời người.

19/- Ta Bà giáo chủ đại từ bi phụ.

20/- Đương hội đạo tràng thiên bách ức hóa thân.

KỆ TẮM PHẬT

Con nay dội tắm thân Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh lìa trần cấu

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Thành Tỳ Gia thật chưa từng sinh,

Rừng Ta La thật chưa từng diệt.

Không sinh không diệt đức Cù đàm

Con mắt xem nhìn càng thêm vọng.

Sáng nay chính là ngày sinh nhật

Tịnh Phạn Vương cung sinh Tất Đạt.

Chín rồng khắp tưới mưa nước tắm

Bảy bông nâng gót đỡ chân đi.

– Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni ta bà ha (3 lần).

BÁT NHÃ – HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4690040
Số người trực tuyến: