thường tụng | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

thường tụng

Được viết: 05-07-2020
LỄ PHẬT ĐẢN Lễ Phật – Tiểu sám hối. Khai mõ. NIỆM HƯƠNG Vầng dương rực rỡ ánh sáng chói chang Xét mặt trời không đứng mãi Nên chiếu phạm lục hòa Tăng chúng, Cõi không lễ các bậc thánh hiền. Ngũ phần hương thơm lừng pháp giới. Hương này âm dương kết tụ, Trời đất hợp thành. Vun trồng nào phải công nhất thế, Gìn giữ trông mong ở sức bách...
Được viết: 04-28-2016
Biên soạn và dịch: Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm
Được viết: 04-18-2016
NGHI THỨC CÔNG PHU CHIỀU MÔNG SƠN THÍ THỰC (Có thể tụng Di Ðà Hồng danh tùy thời gian ở mỗi nơi). Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ tát. (3 lần) Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh độ Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Nhược nhơn dục liểu tri Tam thế nhứt thiết Phật Ưng quán pháp giới...
Được viết: 04-18-2016
NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA (khởi sự từ 4 giờ khuya)   NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)   TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN Án lam tóa ha. (3 lần)   TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay...
Được viết: 04-17-2016
PHÓNG SINH – Tụng Đại Bi vào một ly nước. – Tán dương chi : (đồng thời rẩy nước vào chúng sanh). Dương chi tịnh thủy Biến sái tam thiên. Tánh không bát đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tăng diên, Diệt tội tiêu khiên, Hỏa diệm hóa hồng liên. – Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần). VIỆT DỊCH : Cành dương nước tịnh rưới khắp...
Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: CHIÊU HỒN CA Biên soạn và dịch: TKN Hải Triều Âm Sư cô Viên Lạc tụng (Nguồn: Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: CÚNG CƠM TRAI ĐƯỜNG Biên soạn và dịch: TKN Hải Triều Âm Sư cô Viên Lạc và Đồng Hiệp tụng (Nguồn: Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-16-2016
Kinh Nhật tụng: CẢNH SÁCH Biên soạn và dịch: TKN Hải Triều Âm Sư Cô Viên Lạc tụng (Nguồn: Chùa Dược Sư, tỉnh Lâm Đồng)
Được viết: 04-15-2016
TỪ BI ĐỊA TẠNG BẢO SÁM Con kính lễ Phật hoa sen Từ bi là cành, trí tuệ là cánh. Thiền định là tua, trải tòa giải thoát. Bồ-tát như ong chúa hút cam lồ. Đức Phật mẫn niệm chúng sanh vì nói từ bi Địa Tạng Đại Nguyện. Nay chúng con xin quy mạng đảnh lễ : NAM MÔ 1-     Mười phương ba đời hết thảy chư Phật. 2-     Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật....
Được viết: 04-15-2016
Tang Lễ Tại Gia LÂM CHUNG – Bày ảnh đức Phật A Di Đà trước mặt người bệnh. – Nếu người bệnh còn đủ sức sáng suốt nghe hiểu thì tụng kinh A Di Đà. – Nếu thời giờ khẩn cấp, chỉ chuyên niệm Phật. – Tránh tất cả những gì làm loạn chánh niệm. – Kề miệng bên tai người sắp chết, niệm lớn rõ ràng từng chữ cho tới khi tắt hơi rồi mới niệm các danh...

Trang