Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: TANG LỄ TẠI GIA | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: TANG LỄ TẠI GIA

Tang Lễ Tại Gia

LÂM CHUNG

– Bày ảnh đức Phật A Di Đà trước mặt người bệnh.

– Nếu người bệnh còn đủ sức sáng suốt nghe hiểu thì tụng kinh A Di Đà.

– Nếu thời giờ khẩn cấp, chỉ chuyên niệm Phật.

– Tránh tất cả những gì làm loạn chánh niệm.

– Kề miệng bên tai người sắp chết, niệm lớn rõ ràng từng chữ cho tới khi tắt hơi rồi mới niệm các danh hiệu Bồ-tát và hồi hướng.

NHẬP MẠCH (tẩn liệm)

– Trì chú đại bi một biến.

– Tán và niệm Phật A Di Đà.

– 3 biến chú Quán Đỉnh (Tán sa) vào cát :

Ám a mộ dà vĩ, lô ta nẫm, ma ha mẫu nại ra, ma nỉ bát nạt ma, nhập phạ lã, bát ra, mạt đa giả hồng.

(Đem cát đã trì chú rải vào quan tài dọc theo 2 bên xác.)

– Hồi hướng.

THÀNH PHỤC

– Tang phục để trên bàn trước linh cửu, biên rõ tên họ từng người trên giấy để vào mỗi khăn áo.

– 3 tiếng chuông xướng :

·        Tang quyến lễ hương linh 3 lạy.

·        Quỳ chắp tay.

·        Dâng hương nghênh thỉnh.

1- Nam mô Tây phương giáo chủ A Di Đà Phật phóng hào quang tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

– Xướng :

Tang lễ thành tâm dâng trà (rót trà, tuần 1) 2 lễ.

2- Nam mô u minh giáo chủ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát phóng hào quang tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

– Xướng :

Tang quyến thành tâm dâng trà (rót vào chén, tuần 2) 2 lạy.

3- Nam mô âm dương lưỡng lợi, Linh Thông sứ giả tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

– Xướng :

Tang quyến thành tâm dâng trà (rót vào chén, tuần 3) 2 lạy.

– Phát áo khăn tang, ai nấy mặc rồi, 3 lạy.

– Xới cơm, gắp đồ ăn vào bát, để trên bàn trước linh cữu, tang quyến lễ 2 lễ.

 – Biến thực – Biến thủy – Phổ cúng dường (mỗi chú 21 biến).

Sắc hương mỹ vị biến hư không

Duy nguyện đồng gia quyến,

Tất cả hương linh cùng no đủ.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

CẢNH SÁCH

Lục đạo luân hồi khổ biết bao!

Biển trần chìm nổi thật lao đao

Thế gian thay đổi nào ngờ được

Sanh tử vô thường dễ hiểu đâu.

Sóng thức dập dồi do nghiệp trước

Sông mê ảm đạm chịu thân sau

Vô minh che tánh từ vô thủy

Lục đạo luân hồi khổ biết bao!

Tam giới cần quy đạo Thích Ca

Một nền giáo lý thật cao xa

Mật ngôn ứng dụng tiêu phiền não.

Hiển pháp khai bày diệt ấm ma.

Cứu khổ sinh linh lên bờ giác

Giải mê đại chúng thoát Sa Bà

Căn lành sẵn có, tu thời ngộ

Trạm tịch hoàn nguyên thấy Phật đà.

– Chú vãng sanh 3 biến.

– Tang quyến dâng trà, hậu tuần 3 lạy.

PHỤC NGUYỆN

Một niệm chân thành,

Vạn tội băng tiêu.

Nguyện hương linh được độ cao siêu

Toàn gia quyến bình an khang cát.

Khắp nguyện âm siêu dương thới,

Pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo.

ĐỘNG QUAN

– 3 tiếng chuông, xướng :

Tang quyến lễ hương linh 3 lạy. Chuyển thân triệu thỉnh, cung vọng lai lâm, tang chủ thành tâm dâng hương nghênh thỉnh.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

– Lên mõ :

Sông ái ngàn thước sóng

Bể khổ vạn trùng ba

Muốn thoát luân hồi nạn

Mau sớm niệm Di Đà.

– Niệm Phật.

– Con cháu mỗi người lễ 2 lễ rồi lui.

– Đạo tỳ lạy linh cữu rồi khiêng ra.

– Tang chủ bưng lư hương đi trước linh cửu.

– Các vị hộ niệm tiếp tục niệm Phật đưa tới huyệt.

HẠ CỮU

– Chú Đại Bi 1 biến.

– Nhiễu quanh huyệt 3 vòng, rải cát đã trì chú Tán sa xuống huyệt. Vừa đi vừa đọc chú Tán sa.

– Hạ linh cữu xuống huyệt.

– Niệm Phật – Hồi hướng.

AN VỊ BÀN THỜ

– 3 tiếng chuông, xướng :

Tang quyến lễ 3 lạy.

Tín hương triệu thỉnh, hương linh xa biết. Nương Tam-bảo lực, hôm nay trở về.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nam mô u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất ngày… Nương Tam-bảo lực bí mật chân ngôn, ngày hôm nay trở lại gia đường an cư linh tọa, thọ cơm canh cúng dường.

 – Biến thực, biến thủy, phổ cúng dường (mỗi chú 21 biến).

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Tâm Kinh Yếu Bát Nhã…

– Chú vãng sanh (3 lần).

Tiêu dao chân thế giới

Khoái lạc bảo liên đài

Chắp tay trước Thế Tôn

Được Như Lai thọ ký.

– Tang quyến lạy 4 lạy.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5631248
Số người trực tuyến: