Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ CẦU AN PHỔ MÔN | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: SỚ CẦU AN PHỔ MÔN

Sớ cầu an Phổ Môn

Kính nghe!

Viên thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm.

Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm.

Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ.

Ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh

Quá khứ ngài là Pháp Minh Như Lai

Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại.

Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp độ sanh.

Bát nạn nhị cầu hay thí vô úy

Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh.

Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai.

Thù thắng diệu lực ca ngợi không cùng.

Duyên nay

Tại nước Việt Nam, tỉnh Gia Định, chùa Liên Hoa, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, đảnh lễ hồng từ, cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh chúng nhất tâm tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, xướng lễ hồng danh Quán Thế Âm Bồ-tát. Cầu cho… tiêu tai giải nạn, tội chướng tiêu khiên, bệnh duyên thuyên giảm, tứ đại an hòa, tinh thần minh tịnh. Gia đình an lạc, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, âm dương đồng lợi.

– Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

– Nam mô bản tự thiên long bát bộ, già lam chân tể vị tiền.

Ngửa trông

Bình tịnh thủy sái đàn tràng thanh tịnh

Nước dương chi rửa sạch trần lao.

Ai cúng dường phước đẳng hà sa

Ai tán lễ tội tiêu trần kiếp.

Bậc Bồ-tát từ bi hỷ xả

Viên mãn chúng con tất cả nguyện tâm.

Nay Phổ Môn một phẩm đã xong

Chú minh tâm bảy câu thành khẩn

Hồng danh niệm ba tràng công đức

Nguyện khi sống bình an khang cát

Lúc lâm chung Quán Âm tiếp dẫn

Đại tác quang minh vân, phổ lợi vô cùng cực.

Giải tỏ tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4542611
Số người trực tuyến: