Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN

QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN

Tại Tổ đường :

Thấy nghe như huyễn lóa

Ba cõi tựa không hoa

Xoay nghe huyễn lóa trừ

Trần tiêu giác viên tịch.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Một niềm xoay lại chuyển tánh nghe,

Muôn cảnh buông xuôi chỉ lắng nghe,

Nghe lắng cho sâu không nghe cảnh,

Cảnh rời văn tánh ấy nghe nghe.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Nhĩ căn Viên thông khai sơn Hòa-thượng Thanh Thiệu đại sư (3 lễ).

Tông phong vĩnh chấn,

Tổ ấn trùng quang.

Giác hoa hương biến khắp rừng thiền.

Mưa pháp tưới nhuần người sơ học

Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng.

Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lễ).

Lên Chánh Điện :

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát (3 lễ).

Diệu trạm, tổng trì, đấng bất động,

Thủ Lăng Nghiêm thế gian hiếm có,

Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp,

Khiến tu hành mau chứng Pháp-thân.

Nguyện con sớm đắc quả bảo vương

Như Phật tế độ hằng sa chúng,

Thâm tâm phụng thờ vi trần cõi

Như thế gọi là báo Phật ân.

Lại thỉnh Thế Tôn vì chứng minh,

Ngũ trược ác thế, thề vào trước,

Còn một chúng sanh chưa thành Phật

Thì con còn chưa hưởng Niết-bàn.

Đại hùng đại lực đại từ bi,

Vì con thẩm trừ vi tế hoặc,

Khiến con sớm lên vô thượng giác,

Ngồi đạo tràng ở khắp mười phương

Hư không kia có thể tiêu vong,

Tâm kim cương chẳng bao giờ chuyển.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thường trụ 10 phương Phật.

– Nam mô thường trụ 10 phương Pháp.

– Nam mô thường trụ 10 phương Tăng.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam mô Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm tôn Pháp.

– Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

– Nam mô đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ- tát.

– Nam mô đại thánh khải giáo Ananđà tôn giả.

1. Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ-tát đứng dậy đảnh lễ chân Phật bạch rằng : Thế Tôn! Con nhớ hằng hà sa kiếp về xưa, có Phật Quán Thế Âm. Con nương nơi ngài phát tâm Bồ-đề. Ngài dạy nghe pháp, suy nghĩ, tu hành mà vào chánh định.

Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (Mỗi đoạn đều xướng câu này rồi 1 lạy.)

2. Ở trong tánh nghe, nhập lưu vong sở.

Sở nhập đã tịch, động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh.

Như vậy tiến tu, văn sở văn tận.

Tận văn không trụ, giác sở giác không.

Không giác cực viên không sở không diệt.

Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền.

3. Hốt nhiên siêu việt thế xuất thế gian, mười phương viên minh, được hai thù thắng :

1) Trên hợp mười phương chư Phật bản diệu giác tâm, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực.

2) Dưới hợp mười phương chúng sanh, cùng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng.

3. Bạch đức Thế Tôn! Nhân con cúng dường Quán Thế Âm Như Lai, được truyền pháp định “Như huyễn văn huân văn tu kim cang”, cùng Phật Như Lai đồng một từ lực, khiến con thân thành 32 diệu ứng vào các quốc độ.

4. Bạch đức Thế Tôn! Bồ-tát vào định, tiến tu vô lậu, thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.

5. Nếu hàng hữu học, tịch tịnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện Độc-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

6. Nếu hàng hữu học đoạn 12 duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, con hiện Duyên-giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.

7. Nếu hàng hữu học chứng lý sanh không của pháp Tứ Đế, hành đạo tịch diệt, thắng tánh hiện viên, con hiện Thanh-văn để vì nói pháp khiến được giải thoát.

8. Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện Phạm Vương để vì nói pháp khiến được giải thoát.

9. Nếu có chúng sanh muốn làm thiên chúa, thống lãnh cõi trời, con hiện Đế Thích để vì nói pháp khiến được thành tựu.

10. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, du hành mười phương, con liền hiện thân vị trời Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

11. Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, bay trong hư không, con liền hiện thân trời Đại Tự Tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.

12. Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

13. Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới, bảo hộ quần linh, thì con liền hiện Tứ Thiên Vương thân để vì nói pháp khiến được thành tựu.

14. Nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai sử quỷ thần, con hiện thái tử của Tứ Thiên Vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.

15. Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua, vì họ nói pháp khiến được thành tựu.

16. Nếu có chúng sanh thích dòng quý tộc, thế gian tôn nhường, con hiện trưởng giả để vì nói pháp khiến được thành tựu.

17. Nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để vì nói pháp khiến được thành tựu.

18. Nếu có chúng sanh ham thích chánh trị, phán đoán việc nước, con hiện tể quan để vì nói pháp khiến được thành tựu.

19. Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật, điều dưỡng vệ sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm bà-la-môn để vì nói pháp khiến được thành tựu.

20. Nếu có những ai ham học xuất gia, giữ gìn giới luật, con hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, để vì nói pháp khiến được thành tựu.

21. Nếu có chúng sanh thích trì năm giới, con sẽ hiện thân hoặc Ưu-bà-tắc hoặc Ưu-bà-di để vì nói pháp khiến được thành tựu.

22. Nếu có nữ nhân nội chánh lập thân, tề gia trị quốc, con sẽ hiện thân nữ chúa, hoàng hậu, mệnh phụ đại gia, để vì nói pháp khiến được thành tựu.

23. Nếu có chúng sanh không hoại nam căn, con hiện đồng nam để vì nói pháp khiến được thành tựu.

24. Nếu có trinh nữ giữ gìn thân thể không ưa xâm bạo, con hiện đồng nữ để vì nói pháp khiến được thành tựu.

25. Nếu có trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, trong lòng ước mong cứu độ đồng loại, con hiện thân họ để vì nói pháp, khiến được thành tựu.

26. Thế là 32 diệu tịnh ứng thân vào các quốc độ, đều nhờ tam muội “văn huân văn tu vô tác diệu lực”, tự tại thành tựu.

27. Bạch đức Thế Tôn! Con cũng lại nhờ “văn huân văn tu kim cang tam muội vô tác diệu lực” nên cùng mười phương ba đời sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi ngưỡng, khiến cho chúng sanh, nơi thân tâm con, được hưởng 14 công đức vô úy.

28. Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát.

29. Xoay thấy trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp lửa lớn, lửa chẳng thể đốt.

30. Xoay nghe trở vào, khiến cho chúng sanh dù gặp nước lớn, nước chẳng thể chìm.

31. Đoạn diệt vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá.

32. Huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoạn, như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, tánh chẳng động dao.

33. Văn huân tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như Dược-xoa, La-sát, Cưu-bàn-trà, quỷ Tỳ-xá-già, Phú-đơn-na v.v… tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy.

34. Âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát nạn xiềng trói.

35. Diệt âm viên văn, khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm, thoát nạn giặc cướp.

36. Huân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục.

37. Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sở đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân khuể.

38. Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly, trong suốt không ngại hay khiến những kẻ hôn độn tánh chướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám.

39. Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian, chẳng hoại thế giới, cúng dường mười phương vi trần Như Lai. Nơi mỗi vị Phật làm pháp vương tử. Chúng sanh không con muốn cầu con trai, liền sanh con trai phước đức trí tuệ.

40. Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, Không Như Lai Tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất. Chúng sanh không con muốn cầu con gái, sẽ sanh con gái phước đức nhu thuận, hình tướng đoan chánh, mọi người kính yêu.

41. Trong tam thiên đại thiên thế giới, tính đủ trăm ức mặt trời mặt trăng. Hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử, tự lợi lợi tha, giáo hóa chúng sanh, trí tuệ tùy thuận, phương tiện chẳng đồng. Vì con đã được viên thông bổn căn, căn tai phát diệu, nên sau thân tâm vi diệu hàm dung, chu biến pháp giới, hay khiến chúng sanh trì danh hiệu con, cùng với người trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu, công đức hai người bằng nhau không khác. Bạch đức Thế Tôn, một danh hiệu con công đức ngang với nhiều danh hiệu kia, vì con tu tập được chân viên thông.

42. Bạch đức Thế Tôn! Bởi con tu pháp nhĩ căn viên thông, chứng đạo vô thượng cho nên được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.

43. Vì con đã được diệu diệu văn tâm, tâm tinh thoát căn, kiến văn giác tri không còn phân cách, thành một viên dung thanh tịnh bảo giác. Con có thể hiện rất nhiều hình dung kỳ lạ nhiệm mầu. Con có thể nói rất nhiều thần chú. Hoặc hiện một đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, cho đến 108 đầu, ngàn đầu, vạn đầu, 8 vạn 4 ngàn đầu như kim cương ; 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay cho đến 24 tay, 108 tay, ngàn tay, vạn tay, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn ; 2 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn tay bắt ấn ; 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, như vậy cho đến 108 mắt, ngàn mắt, vạn mắt, 8 vạn 4 ngàn mắt báu thanh tịnh, hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc tuệ, cứu hộ chúng sanh được đại tự tại.

44. Chỗ nghe chỗ nghĩ đã thoát sáu trần, cũng như âm thanh vượt qua tường vách không bị ngăn ngại, cho nên khéo hiện ra nhiều hình dung, tụng nhiều thần chú, khiến cho chúng sanh thoát khỏi sợ hãi. Vì thế mười phương vi trần quốc độ đều gọi con là bậc Thí Vô Úy.

45. Bởi con tu tập tánh bổn diệu của nhĩ căn viên thông, bổn căn thanh tịnh, nên khi con dạo chơi các thế giới, hay khiến chúng sanh phá tâm xan tham, xả thân trân bảo, cầu con thương xót.

46. Con chứng Phật tâm tới chỗ cứu cánh, nên có thể đem của báu cúng dường mười phương Như Lai. Sáu đạo chúng sanh ở khắp pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chánh định được chánh định, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho tới cầu đại Niết-bàn được đại Niết-bàn.

47. Phật hỏi viên thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu Bồ-đề, ấy là đệ nhất.

48. Bạch đức Thế Tôn! Phật Quán Thế Âm khen con khéo được viên thông pháp môn. Ở trong đại hội, thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Bởi con xem nghe mười phương viên minh, cho nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới.

49. Bấy giờ đức Phật nơi tòa sư tử, đầu và tay chân đồng phóng hào quang xa chiếu đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng pháp vương tử các vị Bồ-tát. Mười phương vi trần Như Lai cũng từ năm thể đồng phóng bảo quang, từ vi trần phương, rọi về đỉnh đầu Phật và Bồ-tát cùng A-la-hán ở trong pháp hội. Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm. Ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa bao giờ có. Tất cả đều chứng kim cang tam muội. Tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu, xanh, vàng, đỏ, trắng, phơi phới tung bay. Mười phương hư không thành sắc bảy báu. Núi sông đất liền, thế giới Ta Bà, nhất thời liền ẩn. Chỉ thấy mười phương vi trần quốc độ hợp thành một cảnh, phạm âm vịnh ca tự nhiên phu tấu.

50. Phật bảo Văn Thù : Này pháp vương tử! Nay ông hãy xem 25 vị vô học Bồ-tát và A-la-hán. Ai nấy đều trình tối sơ phương tiện khi mới hành đạo. Vị nào cũng nói mình tu tập được chân thật viên thông. Các ngài tu hành quả tình không ai có hơn có kém. Và cũng không có sai biệt khác nhau. Ta nay muốn khiến Anan tỏ ngộ trong 25 hạnh, pháp nào hợp với căn cơ Anan và ta diệt độ chúng sanh sau này vào Bồ-tát thừa, cầu vô thượng đạo, nên dùng pháp nào cho dễ thành tựu.

51. Ngài Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử đỉnh lễ chân Phật, nương oai thần Phật nói kệ rằng :

Bể giác tánh trừng viên

Viên trừng giác nguyên diệu

Nguyên minh chiếu sanh sở

Sở lập tánh chiếu vong.

52. Mê vọng có hư không

Y không lập thế giới

Tưởng trừng thành quốc độ

Tri giác là chúng sanh.

53. Hư không trong biển giác

Như bọt nổi mặt bể

Vi trần cõi hữu lậu

Y hư không mà thành.

Bọt tan, hư không mất

Huống chi là ba cõi.

54. Về nguồn tánh không hai

Phương tiện có nhiều cửa.

Tánh thánh đâu chẳng thông

Thuận nghịch do phương tiện.

Sơ tâm vào chánh định

Mau chậm có khác nhau.

55.   Con nay bạch Thế Tôn

Phật giáng xuống Ta Bà

Phương này chân giáo thể

Thanh tịnh tại âm văn

Muốn nhập vào chánh định

Thật phải do tánh nghe.

56. Lìa khổ được giải thoát

Hay thay Quán Thế Âm!

Trong hằng hà sa kiếp

Vào vi trần cõi Phật

Được lực đại tự tại

Khắp bá thí an vui.

57. Diệu Âm, Quán Thế Âm,

Phạm Âm, Hải Triều Âm,

Cứu thế tất an ninh

Xuất thế được thường trụ.

58. Con nay bạch Như Lai

Như Quán Thế Âm nói

Thí như người an tịnh

Mười phương cùng đánh trống

Mười chỗ nhất tề nghe

Đây là VIÊN chân thật.

59. Có ngăn mắt chẳng thấy,

Miệng mũi cũng như vậy,

Thân nhân hợp mới biết,

Tâm niệm loạn không mối.

Cách vách phân biệt tiếng

Xa gần đều cùng nghe

Năm căn chẳng thể bằng

Đây là THÔNG chân thật.

60. Âm thanh tánh động tĩnh,

Cái nghe thành có không.

Không thanh gọi không nghe,

Chẳng phải thật không nghe.

Thanh không, đã không diệt.

Thanh có, cũng chẳng sanh.

Sanh diệt đều xa lìa

Đây là THƯỜNG chân thật.

61. Dù ở trong mộng tưởng,

Không nghĩ, nghe chẳng không.

Giác quan vượt tư duy

Thân tâm đâu bì kịp.

62. Nay ở cõi Ta Bà

Âm thanh được tuyên minh

Chúng sanh mê tánh nghe

Theo âm thanh lưu chuyển.

Anan dù nhớ giỏi

Vẫn không miễn tà tư

Chỉ cần đừng theo nữa

Xoay lại liền hết vọng.

63. Anan hãy nghe kỹ

Tôi nương oai lực Phật

Tuyên nói Kim Cang Vương,

Như huyễn khó nghĩ bàn,

Phật mẫu chân tam muội.

64.    Ông nghe vi trần Phật

Hết thảy bí mật môn

Dục lậu trước chẳng trừ

Nghe nhiều thành lầm lỗi.

Đem nghe trì Phật Phật

Sao chẳng tự nghe nghe ?

65.   Nghe không tự nhiên sanh,

Nhân thanh có tên gọi.

Xoay nghe thoát thanh trần

Năng thoát gọi tên gì ?

Một căn đã về nguồn

Sáu căn thành giải thoát.

66. Thấy nghe như huyễn lóa,

Ba cõi tựa không hoa.

Nay xoay nghe trở lại,

Căn nghe huyễn lóa trừ.

Trần tiêu giác viên tịnh,

Tịnh cực quang thông suốt,

Tịch chiếu khắp hư không.

67.   Trở lại xem thế gian

Chỉ như việc trong mộng

Ma Đăng Già trong mộng

Làm sao lưu giữ ông ?

68.Thầy ảo thuật thế gian

Huyễn hóa các nam nữ

Tuy thấy thân hình động

Chỉ do chiếc máy giật

Tắt máy liền êm ru

Vì huyễn hóa không thật.

69. Sáu căn cũng như vậy

Nguyên y một tinh minh

Chia thành sáu hòa hợp,

Một chỗ đã hưu phục

Sáu dụng đều không còn

Trần cấu ứng niệm tiêu

Thành viên minh tịnh diệu.

70. Trần cấu nếu còn dư

Là ở ngôi tu học

Sáng suốt tới cùng tột

Tức chứng quả Như Lai.

71.   Đại chúng và Anan

Hãy quay máy nghe lại

Xoay nghe nghe tự tánh

Tánh thành vô thượng đạo

Viên thông thật như vậy.

72. Đây là đường Niết-bàn

Của vi trần đức Phật,

Quá khứ các Như Lai

Môn này đã thành tựu,

Hiện tại các Bồ-tát

Nơi đây vào viên minh.

Vị lai ai tu học

Nên y theo pháp này,

Chính ta cũng nhân đây

Mà đã tu cùng chứng

Chẳng những Quán Thế Âm.

73. Thành thật bạch Thế Tôn,

Tận cùng các phương tiện

Để cứu đời mạt kiếp

Những người xuất thế gian

Thành tựu tâm Niết-bàn

Quán Thế Âm hơn cả.

74.Ngoài ra các phương tiện

Đều nương Phật oai thần

Tức sự xả trần lao

Người thường khó tu học

Pháp có cạn có sâu

Các thánh đã trình bày.

75. Đỉnh lễ Như Lai Tạng

Vô lậu khó nghĩ bàn

Xin gia hộ vị lai

Với môn này không lầm.

76. Phương tiện dễ thành tựu

Nên dạy cho Anan

Và mạt kiếp trầm luân

Hãy nơi căn tai tu.

Viên Thông hơn tất cả

Chân thật tâm như vậy.

77. Khi ấy Anan cùng với đại chúng thân tâm tỏ ngộ, xem quả Bồ-đề và đại Niết-bàn cũng như có người nhân việc đi xa chưa thể về nhà. Nhưng đã biết rành ngành ngọn đường lối. Khắp hội đại chúng thiên long tám bộ hữu học nhị thừa cùng hết thảy tân phát tâm Bồ-tát, con số có tới mười hằng hà sa, đều được bổn tâm, xa trần lìa cấu chứng pháp nhãn tịnh. Tánh Tỳ-kheo-ni nghe nói kệ xong thành A-la-hán. Vô lượng chúng sanh hoan hỷ phát tâm Vô-thượng Bồ-đề.

SÁM NGUYỆN VĂN

Thanh tịnh ba nghiệp năm vóc gieo xuống đất, nhất tâm quy y Nam mô quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát. Con nghe Bồ-tát từ văn tư tu vào chánh định, được 2 tùy thuận, 4 bất tư nghì, 14 vô úy, 19 thuyết pháp, 7 nạn, 2 cầu, 32 ứng… vô lượng công đức hưng địa uy lực, phát đại thề nguyện khắp vào chín giới, sáu đạo bốn loài trong đường sanh tử, trăm ngàn vạn ức vô lượng hằng hà sa số kiếp, khéo khởi phương tiện, cứu độ bạt tế hết thảy chúng sanh không ngơi không nghỉ. Con nay ai cầu ngài tất thương xót. Vì nhờ thánh hạnh nhiều đời được gặp Phật thừa thân tuy xuất gia tâm không nhiễm đạo. Ngu si tà kiến, sáu căn vương trần. Nội ngoại kinh điển tuy được học tập mà không thông hiểu chương cú diệu lý. Sợ rằng phúc lực kém hèn, thọ mạng ngắn ngủi, luống vào cửa không hư sinh lãng tử.

Con nay rửa lòng tha thiết, cúi đầu đảnh lễ suốt ngày trọn đêm, hằng nhớ thánh hình, thọ trì thánh hiệu, lễ bái thánh tượng. Duy nguyện Bồ-tát thiên nhĩ nghe xa, bi tâm cứu khổ, lân mẫn gia hộ, phóng đại thần quang chiếu thân tâm con, rỏ nước cam lồ xối đỉnh đầu con, tẩy rửa lũy thế oan khiên, sạch hết ngàn đời tội cấu, thân tâm thanh tịnh ma chướng tiêu trừ. Ngày đêm đứng ngồi trông thấy Bồ-tát, phóng đại thần quang khai trí tuệ con. Tức thời thần thông lãng phát, trí tuệ khai minh, bao nhiêu kinh sách tự nhiên ghi nhớ, hết thảy nghĩa lý tự nhiên thông hiểu. Được đại biện tài, được đại trí tuệ, được đại thọ mạng, được đại an lạc, tham thiền học đạo không còn ma chướng, ngộ vô sanh nhẫn, thế thế sinh sinh hành Bồ-tát đạo, báo đáp bốn ân, cứu khổ ba cõi, pháp giới quần sanh đồng viên chủng trí.

Giới Hiền đại sư

LỄ QUÁN ÂM VĂN

Từ văn tư tu vào chánh định

Đốn không, văn tánh diệu khó lường.

Trăng sáng bóng soi ngàn khe suối

Vô duyên từ lực ứng quần cơ.

Dập đầu quy mạng đấng cha lành

Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát,

Ngưỡng nguyện đạo nhãn xét tâm con

Vô ngại thấy nghe đoái thương xót

Quảng đại oai thần thầm gia hộ.

NGUYỆN CHO CON

Một là sớm đoạn hết lậu, sớm chứng vô sanh. Thân tâm an lành, 6 căn thanh tịnh.

Hai là một nghe ngàn ngộ được đại tổng trì. Đầy đủ biện tài bốn vô ngại giải.

Ba là phàm là thánh giáo huân tập tim gan. Một phen qua tai chẳng còn quên mất.

Bốn là công đức trí tuệ trang nghiêm thân thể. Căn căn trần trần, chu biến pháp giới.

Năm là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Phạm hạnh sớm tròn ba luân không tịch.

Sáu là viên ngộ thật tướng thẳng tới quả Phật. Trung gian đời đời xuất gia học đạo.

Bảy là phát tâm Bồ-đề tự giác giác tha, đầy đủ Phổ Hiền hạnh nguyện vô tận.

Tám là nương công đức này vãng sanh Tịnh-độ, được Phật Di Đà thọ ký bất thoái.

Chín là thượng phẩm sen vàng sáng thơm thanh khiết, hóa thân vô số đi khắp mười phương.

Mười là tam thân tứ trí, ngũ nhỡn lục thông. Cùng với chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Nhĩ căn Viên thông đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Hòa-Thượng Pháp Chủ

PHỤC NGUYỆN

Vô cấu thanh tịnh quang

Tuệ nhật phá u ám

Phản văn vi diệu pháp

Phổ minh chiếu thế gian.

Nguyện đem công đức lễ sám hồng danh Quán Thế Âm Bồ-tát hồi hướng

Trên chúc Tôn sư Hải Triều Âm bốn đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu.

Sau cầu toàn chúng nhập lưu vong sở, ngã chấp, pháp chấp chóng viên tiêu, sáu kết mau cởi gỡ, trên đền bốn ân, dưới giúp ba cõi.

Ngửa lên trông cậy Quán Thế Âm đại sư bạt hết nghiệp chướng, phù trợ thắng duyên. Oai linh hộ pháp. Bát bộ thiên long liệt vị tôn thần đồng gia thêm sức.

Khắp nguyện : Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo

Chúng hòa : Nam Mô A Di Đà Phật.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5430307
Số người trực tuyến: