Hiểu đúng về cõi Tịnh phương Đông và cõi Tịnh phương Tây | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Hiểu đúng về cõi Tịnh phương Đông và cõi Tịnh phương Tây

Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh gồm có 7 bộ. Ngài Huyền Trang cầu pháp ở Ấn Độ đã thỉnh và dịch trọn vẹn tất cả sang tiếng Hán. Nguyên vì Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót chúng sinh ác trược, chịu nhiều quả báo đau khổ nên nói cho biết về phương Đông có 7 vị Dược Sư Phật. Mỗi vị đều có nguyện riêng. Tổng ý là chữa phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, khiến chúng sinh được an thân vui khỏe vĩnh viễn.

Chúng ta đã biết mỗi vị Bồ tát khi thành Phật đều có một thế giới riêng để giáo hóa tất cả những kẻ có duyên. Thế giới duy tâm cảm quả. Báo thân Phật do “Trí” hiện hành. Chúng ta lễ bái bảy danh diệu của Phật Dược Sư, chớ quên con đường Dược Sư, tự chữa bệnh cho mình, chữa bệnh cho chúng sinh, trước hết phải phát tâm Bồ đề cầu chứng ngộ. Sau tìm nhân tu cho liễu nghĩa. Như người làm ruộng phải lo chọn hạt giống. Người lập chí giác tỉnh phải y cứ Phật tính mà tu. Trợ duyên phát sinh trí tuệ là an tĩnh và Phật pháp. Đủ nhân đủ duyên quyết định viên mãn Bồ đề.

Thật ra không Phật và Bồ tát nào không chữa bệnh, không phải là thầy thuốc. Không Phật và Bồ tát nào không tiếp dẫn chúng sinh về cảnh an vui. Mà sao đạo Phật lại đặc biệt hướng về phương Đông cầu an, hướng về phương Tây cầu siêu? Trong khi kinh dạy chân tâm bản lai thường trụ bất động ở khắp mười phương, không hề riêng cuộc?

Đó là bởi cầu an hướng về phương Đông do mặt trời mọc nêu biểu sự sinh hoạt, cầu siêu hướng về phương Tây do mặt trời lặn nêu biểu sự tịch diệt. Trên sự thật thì quả đất xoay tròn đâu có Đông Tây. Mặt trời đứng trụ đâu có mọc lặn. Nhưng rõ ràng trong đời sống hiện tại của chúng ta vẫn có Đông Tây trong không gian, vẫn có mặt trời lặn rồi mọc để thành có hôm qua, hôm nay và ngày mai. Thời gian hư vọng nhưng vọng kiến của con người không thể thiếu một cái lịch để cùng nhau thỏa thuận về ngày, tháng, năm.

Cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư

Vì khế cơ nên Đức Phật tùy theo cuộc đời sinh tử, xếp đặt giáo pháp có Đông có Tây, để chúng sinh động loạn có phương hướng quay về, an định tinh thần, dần dần giải thoát. Nhưng vẫn khế lý, mắt Phật thấy trong không gian vô tận có vô biên thế giới khổ vui đẹp xấu khác nhau. Đúng như sự thật Phật đã thấy, tương đối với trái đất của chúng ta, phương Đông có cõi Tịnh Lưu Ly, phương Tây có cõi Cực Lạc. Chúng ta học Phật nên nhận định cẩn thận cả hai pháp giới Sự và Lý. Chớ để nghi ngờ trong tâm, ngõ hầu mạnh mẽ thẳng tới vô ngại giải thoát.

(Trích ấn phẩm: “Kinh Dược Sư”

Việt dịch: HT. Thích Tuệ Nhuận

NXB Tôn giáo, 2010)

Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não.

Hãy cùng tụng kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức để tích luỹ vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn, bệnh tật và khơi dậy, trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha trong mỗi chúng ta vì lợi ích hết thảy chúng sinh.

Quý vị tải Kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/kinh-duoc-su-ban-nguyen-cong-duc

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5952421
Số người trực tuyến: