Phật giáo Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật giáo Kim Cương Thừa

Được viết: 07-15-2019
Trong Yoga giai đoạn Phát triển mà một số người thường gọi là Yoga Bản tôn, chúng ta học cách quán tưởng tự thân thành một vị Phật Bản tôn toàn giác. Ở trong thiền cấp độ sâu, chúng ta trưởng dưỡng hiện tướng sinh động, rõ ràng tự thân là Bản tôn và niềm kiêu hãnh kim cương linh thiêng về tự tính Phật Bản tôn nơi mình. Tuy nhiên, để làm được điều...
Được viết: 07-03-2019
Như vậy đầu tiên chúng ta triệu thỉnh chư Phật, Thượng sư sau đó các Ngài hòa tan vào bậc Căn Bản Thượng sư chính trong hình tướng Đức Phật Kim Cương Trì. Bậc Thượng sư của bạn hiển hiện một cách bất khả phân trong Báo thân Phật, còn bạn quán tưởng mình trong Báo thân Bản tôn để xóa bỏ hết những chấp trước nghi ngại. Sau đó chúng ta sẽ quy y và...
Được viết: 06-26-2019
Bản chất của Đại Thủ Ấn là bao trùm vạn pháp: cả bên ngoài, bên trong tâm, chính bản thân chúng ta, và tất cả chúng sinh. Cùng lúc đó, tự tính của Đại Thủ Ấn càng không thể được nhận dạng và định danh. Có ba loại Đại Thủ Ấn: Căn Đại Thủ Ấn, Đạo Đại Thủ Ấn, và Quả Đại Thủ Ấn. Liệu chúng ta có nhận ra Căn Đại Thủ Ấn hay không? Đại Thủ Ấn có từ vô...
Được viết: 06-24-2019
Trong những chuyến hoằng pháp, tôi nhận thấy có nhiều người muốn nghe tôi giảng vì họ đang tìm cách vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống, cho dù là trong công việc, trong các mối quan hệ hay chỉ là những khúc mắc nội tâm. Họ muốn tâm được bình an. Thông thường, đầu tiên họ muốn thấy những pháp thực hành như thiền định hay tâm chính niệm có...
Được viết: 06-03-2019
Ngài an tọa trong tư thế Kim Cương trên Bảo tòa được tám Mệnh lệnh điểu nâng đỡ. Thân Ngài sắc xanh lục, nêu biểu sự an bình, vắng bặt mọi lo lắng sợ hãi. Tay phải Ngài kết ấn Hộ trì, tay trái trong tư thế Thiền định. Ngài được trang hoàng bằng trang sức Báo thân. Tật đố, ghen tị được chuyển hóa thành Thành Sở Tác Trí. Ngài nêu biểu cho công...
Được viết: 05-29-2019
Như vậy, trưởng dưỡng Tâm chí thành với bậc Thượng sư, thực hành Tam mật Tương ưng là nền tảng của Guru Yoga và cũng là nền tảng của sự giác ngộ không chỉ trong cuộc đời mà còn trong phút giây sinh tử của cái chết. Thực hành Guru Yoga có thể tịnh hóa được Bardo cái chết bởi khi thần thức không thể giác tỉnh hoặc nhớ được pháp tu Bản tôn thì vẫn có...
Được viết: 05-22-2019
Ở các phần trên chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa Quán đỉnh và tiếp đến là pháp Guru Yoga hay nghi thức tự thân thực hành Tứ Quán đỉnh qua pháp tu trì vi diệu này. Tiếp theo, tôi xin được chia sẻ về lộ trình để thành tựu Guru Yoga (hay Quả của sự thực hành). Bạn cần biết rằng việc thụ nhận bốn Quán đỉnh chẳng hạn như quán đỉnh bình, nước...
Được viết: 05-15-2019
Trong khía cạnh thứ ba của sự thực hành là thực hành bí mật, chúng ta phải hòa nhập Guru Yoga vào mọi hoạt động của đời sống, dù là trong phạm vi nội hay ngoại đàn tràng. Ở đây tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn về ba điểm cốt yếu của mọi pháp thực hành, bốn tư tưởng cần thấm nhuần và bốn giai đoạn thành tựu Tứ Quản đỉnh trong cuộc đời.   Ba điểm...
Được viết: 05-13-2019
Quán tưởng tự thân thành Bản tôn có nghĩa là trở thành hiện thân của ba Kim cương giác ngộ: Thân bất biến, Khẩu bất hoại và Tâm bất động. Ba Kim cương Thân, Khẩu, Ý giác ngộ này hoàn toàn siêu việt so với thân, khẩu, ý thông thường. Ba yếu tố này bị tác động do những ám chướng và bản năng tập khí. Bằng cách quán tưởng thân khẩu ý là Bản tôn - Chân...
Được viết: 05-08-2019
Sau khi đã quán tự thân là Bản tôn Kim Cương Hợi Mẫu, bạn quán chư Thượng sư Truyền thừa giác ngộ cùng bậc Căn bản Thượng sư trong hình thức Báo thân Đức Phật Kim Cương Trì hiển hiện trong chân không pháp giới và cúng dàng các Ngài. Bạn sẽ tụng tiếp các bài cầu nguyện xin đón nhận sự gia trì từ các Ngài để thành tựu Tứ thân và chứng ngộ Đại Thủ Ấn...

Trang