Lợi ích thù thắng của Pháp tu đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Lợi ích thù thắng của Pháp tu đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney

Pháp tu Nyungney là một trong những pháp tu thù thắng để tịnh hóa nghiệp chướng, tích lũy công đức, khai mở trí tuệ và lòng từ bi hướng đến vạn loài chúng sinh trong sáu cõi luân hồi đau khổ. Đây là một trong những phương pháp thực hành vô cùng quan trọng của Kim Cương Thừa giúp cho hành giả tịnh hóa cả phần thân thể và vật chất. Khi nhịn đói cũng sẽ tịnh hóa được cả ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nếu trong đời có thể thực hành tám lần, tức mười sáu ngày, với điều kiện là trong khi thực hành pháp Nyungney chúng ta không được bể giới dù chỉ một chút nhỏ nào, thì công đức sẽ vô lượng, vô biên. Nếu chúng ta lỡ phạm khi phát nguyện thọ Nyungney thì tội lỗi cũng rất lớn.

Các Phật tử trong Khóa chuyên tu Nyungney tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên năm 2017

1. Pháp tu đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney là gì?

Pháp tu trì này được gọi đầy đủ là “Thập Nhất Diện, Thiên Thủ Thiên Nhãn, đoạn thực Bát Quan Trai giới”.  Đây là pháp thực hành rất thù thắng do thời gian chuyên tu chỉ có hai ngày rưỡi. Hành giả bắt đầu ngày thứ nhất bằng việc thọ Bát Quan Trai giới, giữ ngày ăn một bữa, và từ ngày đó đến hết đêm hôm sau phải đoạn thực tức là không ăn uống, tịnh khẩu (không nói chuyện, điện thoại) và giữ giới nghiêm ngặt.

Nền tảng của Pháp tu Nyungney là sự trì giới và bao gồm ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là trì giữ “Bát quan trai giới” hay tám giới luật thuộc về Tiểu thừa Phật giáo do Đức Phật chế cho Phật tử tại gia: không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không ngồi giường cao rộng, không ca múa hát xướng và giữ ăn một bữa. Vì còn ràng buộc gia duyên nên người phát nguyện tu chỉ cần thực hành xả ly và tu đúng như các bậc xuất gia trong 2 ngày song vẫn tích lũy vô lượng công đức.

Cấp độ thứ hai tương ứng với phần giới nguyện chính của Đại thừa Phật giáo: hành giả phát tâm thọ Bồ đề tâm giới, phát nguyện trưởng dưỡng tình yêu thương, lòng từ bi trí tuệ không chỉ lợi ích cho bản thân mà còn vì sự giác ngộ giải thoát của tất cả chúng sinh.


Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn

Cấp độ thứ ba là sự thực hành Kim Cương thừa: hành giả tu trì nghi quỹ Quan Âm Thập Nhất Diện, thiền định về lòng Đại bi, thực hành nghi quỹ đàn pháp “tam mật tương ưng” với thân, khẩu, ý giác ngộ của Bản tôn Phật Quan Âm, trì giữ giới nguyện thanh tịnh với bậc Thượng sư giác ngộ. Nếu không quá mệt và đủ sức khỏe, trong thời gian chuyên tu, trung bình một ngày hành giả vừa trì tụng tán thán vừa đỉnh lễ Đức Quan Âm với số lượng khoảng 500 lễ dài.

2. Hướng dẫn thực hành pháp tu đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney

Có rất nhiều cách để thọ Bát quan trai giới. Chúng ta có thể thọ Bát quan trai giới theo quan kiến của Nguyên thủy Phật giáo, có nghĩa là phát tâm thọ Bát quan trai để có thể giải thoát khỏi sáu đạo, để được tập hạnh xuất gia một ngày và gieo nhân xuất thế. Đó là động cơ theo Nguyên thủy Phật giáo.

Nếu chúng ta phát nguyện thọ Bát quan trai giới vì lợi ích của hết thảy hữu tình, vì sự giải thoát của tất cả chúng sinh mà chúng ta thọ giới hôm nay. Đấy gọi là thọ Bát quan trai giới theo Đại thừa Phật giáo.

Và bạn cũng có thể thực hành Bát quan trai giới theo pháp của Kim Cương Thừa. Thọ Bát quan trai giới có nghĩa là sáng ngày ra khi minh tướng xuất hiện, lúc có thể nhìn thấy chỉ tay của mình, chúng ta sẽ giữ giới từ giờ khắc đó, chúng ta thọ đến ngày hôm sau, giữ giới đến ngày hôm sau. Có bốn cấp độ của việc trì giữ Bát quan trai theo Kim Cương Thừa.

Một ngày chúng ta nhịn đói với động cơ vì lợi ích, vì sự giải thoát của hết thảy hữu tình, là một ngày chúng ta cắt được vô số nhân sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Ở cấp độ thứ nhất, tức là mục đích chính của việc thọ Bát quan trai, giảm ăn để chúng ta thiền định trở về với tâm bất nhị, tâm Phật tính của mình. Khi thọ Bát quan trai, nếu chúng ta không thể tắm được hết toàn thân của mình thì ít nhất mình cũng phải rửa mặt, rửa tay chân, sau đó đỉnh lễ quy y, phát Bồ đề tâm và xin thọ giới nguyện.

Ngày thứ nhất thọ giới gọi là Ney, tức là chúng ta có thể uống trà và ăn một bữa trưa, sau đấy chúng ta trì tụng, đỉnh lễ và thiền định. Nhưng ngày thứ hai gọi là Nyung, chúng ta lại hoàn toàn không ăn uống gì cả, nhịn luôn cả ngày, không ăn không nói, tịnh khẩu, miệng không nói lời nào, hoàn toàn tịnh khẩu, không ăn không uống, chỉ tập trung thực hành thiền định, giảm thiểu tất cả những hoạt động không cần thiết.

Chư Phật, Bồ tát dạy rằng trong ngày thọ Nyungney, tức là một ngày chúng ta nhịn đói với động cơ vì lợi ích, vì sự giải thoát của hết thảy hữu tình, là một ngày chúng ta cắt được vô số nhân sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ. Bởi vì miệng chúng ta tịnh khẩu, nên không tạo khẩu nghiệp. Thân chúng ta không đi lại nhiều, không hoạt động, chỉ thiền định, cho nên chúng ta không tạo ác nghiệp của thân. Và tâm chúng ta tập trung vào việc thiền định, an trụ trong tự tính tâm của mình, cho nên chúng ta gieo những nhân giải thoát.

Chúng ta có thể thọ giới Nyungney hai ngày, tức là một ngày chúng ta ăn một bữa và một ngày chúng ta nhịn đói trắng. Hoặc chúng ta có thể phát nguyện thực hành bốn ngày, tám ngày, bao nhiêu ngày tùy theo tâm nguyện của mình.

3. Lợi ích của pháp tu Đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney

Pháp tu đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney là một trong những phương pháp thực hành vô cùng quan trọng của Kim Cương Thừa giúp cho hành giả tịnh hóa cả phần thân thể và vật chất. Khi nhịn đói cũng sẽ tịnh hóa được cả ba nghiệp thân, khẩu, ý. Nếu trong đời có thể thực hành tám lần, tức mười sáu ngày, với điều kiện là trong khi thực hành pháp Nyungney chúng ta không được bể giới dù chỉ một chút nhỏ nào, thì công đức sẽ vô lượng, vô biên. Nếu chúng ta lỡ phạm khi phát nguyện thọ Nyungney thì tội lỗi cũng rất lớn.

Trong Kinh có dạy:

  • Nếu thành tựu 1 lần Nyungney, chúng ta có thể đoạn trừ 40.000 kiếp của ác nghiệp.
  • Nếu thực hành 8 lần Nyungney liên tục, chúng ta sẽ đạt được tương đương với quả vị Nhập Lưu là quả vị tu Đà Hoàn trong Phật giáo. Nhập Lưu ở đây có nghĩa là nhập vào dòng giác ngộ, con đường chúng ta thực sự vào chính đạo.
  • Nếu thực hành 8 lần Nyungney chúng ta sẽ đoạn trừ 40.000 kiếp những ác nghiệp sinh tử. Trong kinh Đức Quan Âm hứa nguyện rằng nếu ai trong đời có thực hành 8 lần pháp tu đoạn thực Bát quan trai giới Nyungney tức là 16 ngày thì đến lúc lâm chung, Ngài sẽ tiếp dẫn hành giả về cõi Tịnh độ.
  • Nếu thực hành Nyungney 25 lần thì chúng ta sẽ tương đương với quả vị Nhất Lai, là quả vị chúng ta chỉ trở lại sinh tử có một lần để tu tập và thành tựu được toàn bộ con đường thực hành giác ngộ, trưởng dưỡng trọn vẹn tình yêu thương vô điều kiện và trí tuệ toàn tri.
  • Nếu thực hành Nyungney 50 lần thì sẽ tương đương với quả Bất Lai, tức là quả vị không trở lại sinh tử, tiếp tục trụ trong thiền định, đạt thẳng đến giác ngộ.
  • Nếu có thể thực hành Nyungney 108 lần trong đời, chúng ta có thể tiêu trừ được 10.000 kiếp tội chướng và đạt đến quả vị A La Hán.

(Nguồn: www.drukpavietnam.org)

 

 

 


 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 4469379
Số người trực tuyến: