Bài giảng Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Bài giảng Phật pháp

Được viết: 04-07-2021
Có nhiều người thật tâm muốn niệm Phật, hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn kém, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác, liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều, nay chỉ xin nêu ra ba điểm phổ thông mà nhiều người thường vướng phải. Mấy điểm đó là: nghi Cực Lạc là quyền thuyết, nghi pháp môn tu chứng quá dễ,...
Được viết: 04-05-2021
Phần đông Phật tử Việt Nam đều biết đến Đức Phổ Hiền qua các tranh tượng Tam Tôn thường được gọi là Thích Ca Tam Thánh hay Hoa Nghiêm Tam Thánh, trong đó Đức Thế Tôn ở giữa, bên phải Ngài là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng cầm hoa sen, bên trái Ngài là Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử cầm gươm báu. Giữa pháp hội Hoa Nghiêm, trước vi trần số đại Bồ Tát...
Được viết: 03-23-2021
Kinh Hoa Nghiêm nói: "Lòng tin là bước đầu vào đạo, là mẹ của của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin hay tựu quả Bồ Đề của Phật". Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất trọng yếu. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng không thành. Đức tin này không...
Được viết: 03-16-2021
Nẻo luân hồi có nhiều chướng nạn, nếu chưa chứng quả Vô Sinh, khi chuyển thế dễ bị hôn mê sa đọa. Cho nên muốn bảo đảm tâm đại Bồ Đề không bị thối thất và để thành mãn nguyện này, chẳng những hàng phàm phu như chúng ta, vì gấp giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi trước mắt, cần phải cầu vãng sinh, mà đến hàng siêu địa Bồ Tát, nếu muốn vào cảnh giới...
Được viết: 03-15-2021
Trong Phật Giáo Kim Cương thừa, chúng ta thường nhắc đến mối liên hệ Thượng sư - đệ tử. Thượng sư là bậc hướng đạo, dẫn dắt đệ tử, không phải trong môn khoa học thông thường mà là khoa học giải thoát khổ đau và luân hồi sinh tử. Một bậc Thượng sư không thể đơn giản là người chỉ biết giảng Pháp, bởi nhiều người có thể thực hiện điều này khá dễ dàng...
Được viết: 03-10-2021
Những ai trong một đời trước từng hoàn thiện tu học Kinh Thừa thì đến đời này có thể thực hành Chân ngôn thừa mà không cần quan tâm nhiều đến các kinh điển. Đối với một chúng sinh thông thường chưa có hiểu biết hay trải nghiệm về tính không và lòng bi mẫn theo nội dung trình bày trong các kinh điển, thì...
Được viết: 03-09-2021
Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật và chư Bồ Tát đã thuyết minh rộng rãi về công đức của Bồ Đề tâm. Kinh văn cũng có nói: “Cửa yếu vào đạo, trước phải phát tâm. Việc yếu tu hành, trước nên lập nguyện”. Phổ Hiền Bồ Tát dạy: “Thiện nam tử! Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh nên phát Bồ Đề tâm. Vì trừ diệt khổ tụ cho tất cả chúng sinh, nên...
Được viết: 03-01-2021
Đức Phật Thích Ca luôn ân cần khuyên chúng ta cầu vãng sinh Tây Phương Cực lạc. Chẳng những một đức Thích Ca ở cõi Ta Bà mà đông tây nam bắc trên dưới mười phương, hằng hà sa thế giới, mỗi thế giới đều có Phật, tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang minh, nói lời thành thật rằng: “Chúng sinh ngươi nên tin Phật A Di Đà công đức không thể nghĩ...
Được viết: 02-24-2021
Bồ tát Phổ Hiền là vị Bồ tát được nói đến trong phẩm Nhập Bất Tư Nghì giải thoát cảnh giới, Kinh Hoa Nghiêm. Bồ tát cũng có mặt trong phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát kinh Pháp Hoa. Sở dĩ Ngài xuất hiện trong hai bộ kinh Đại thừa quan trọng với tư cách là một đại Bồ tát thượng hạnh, thần lực vô song, vì ở Ngài nổi bật hai tư chất: hoàn toàn trong...
Được viết: 01-25-2021
Niềm tin kiên cố đối với Tam bảo là sự trong sáng đầy hỷ lạc của tâm chí thành đối với Đức Phật, đấng tôn quý tối thượng, bậc Đạo sư của con đường giải thoát giác ngộ; đối với Pháp tôn quý tối thượng chính là con đường thực hành và Tăng đoàn tôn quý tối thượng là những bạn đồng hành tu tập trên con đường đó.     Vì thế abhidharmakośa (A-tì-đạt-...

Trang