Thực hành Phật pháp | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Thực hành Phật pháp

Được viết: 08-22-2017
Vào ngày Vu Lan, chư Tăng Ni, Phật tử thường tổ chức cúng dàng để cầu siêu cho người thân quá vãng, cầu phúc, tích lũy công đức cho người sống. Sau khi dâng phẩm cúng dàng lên chư Phật và chư Tăng, con cháu thường làm mâm cỗ cúng gia tiên. Khi cúng vào ngày lễ Vu Lan, con cháu nên cúng ông bà, cha mẹ bằng lễ chay, tuyệt đối tránh việc sát sinh đề...