đại thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

đại thừa

Được viết: 04-15-2016
Sớ tạ đàn Cahyna Tuân phụng Như Lai, con tuân phụng di giáo của Như Lai, thay vì đại chúng, trăm lạy trần từ tuyên đọc. Bởi vì Đời người như bọt bể nổi ngầu Cảnh thế tựa bóng dâu sắp tối. Xét đến ngọn nguồn, tứ đại vốn là không. Soi tới căn nguyên, năm ấm thật chẳng có. Hoặc hiện tướng sang hèn, khôn dại. Hoặc sanh thân lông cánh, vẩy sừng...
Được viết: 04-15-2016
Sớ Dược Sư Bởi vì Thế gian đau bệnh Ắt kêu cầu Lưu Ly Quang Như Lai. Đệ tử chí thành Đảnh lễ cúng dường Dược Sư Vương Phật. Đông phương giáo chủ Nghe bi âm tất chiếu diệu quang. Đức tướng trang nghiêm, Mười hai nguyện sâu hơn bể cả. Tận độ tứ sanh, Lòng bi mẫn cao tày non Thứu. Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên. Cầu nguyện...
Được viết: 04-15-2016
Sớ Cầu Siêu – 1 – Tuân phụng Như Lai Con tuân phụng di giáo của Như Lai. Đệ tử chí thành Trăm lạy trần từ tuyên đọc. Bởi vì Tây phương giáo chủ, Cứu người sanh khỏi cảnh luân hồi. Cực Lạc thế giới, Tiếp kẻ thác lên đường trực vãng. Cây ngọc bày hàng cõi nước, Chim ca lăng gióng kệ Bồ-đề, Mây vàng che phủ phương trời, Đàn khổng tước...
Được viết: 04-15-2016
Sớ Cầu An và Cầu Siêu Bởi vì : Ước mong hạnh phúc, ắt kêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chí thành, đảnh lễ cúng dường Bổn Sư Như Lai. Sa Bà giáo chủ, nghe âm thanh tất chiếu diệu quang. Đức tướng trang nghiêm, hoằng thệ nguyện sâu hơn bể cả. Tận độ tứ sanh, lòng bi mẫn cao tày non Thứu. Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên. Cầu...
Được viết: 04-15-2016
Sớ cầu an Phổ Môn Kính nghe! Viên thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm. Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm. Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ. Ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh Quá khứ ngài là Pháp Minh Như Lai Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại. Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp độ sanh. Bát nạn nhị cầu hay thí vô úy Tỏa ánh tường quang...
Được viết: 04-15-2016
Quy y vong – Niêm hương. – Phục nguyện. – Tán Phật, lễ Tam-bảo. – Trì chú Đại Bi vào ly nước sạch. – Tán dương chi. – Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 biến). Quy y linh – Hương linh quy y Phật. Hương linh quy y Pháp. Hương linh quy y Tăng. – Hương linh quy y Phật, phước tuệ tôn. Hương linh quy y Pháp, ly dục tôn. Hương linh quy y Tăng...
Được viết: 04-15-2016
Phục nguyện – 1 – Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh. Lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh. Hồi hướng chuyên vì cầu an các Phật tử… Nguyện cầu thân thể khang an, mạng vị lâu dài. Bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh. Khắp nguyện gia...
Được viết: 04-15-2016
MỪNG KHÁNH ĐẢN Đệ tử hôm nay Gặp ngày khánh đản Một dạ vui mừng Cúi đầu đảnh lễ Thập phương tam thế, Điều ngự Như Lai Bồ-tát Thánh Hiền Liệt vị Tổ sư Pháp giới chúng sanh Bởi thiếu nhân lành Nên còn sa đọa. Tham sân chấp ngã Quên hẳn đường về Tình ái si mê, Tù trong lục đạo Trăm dây phiền não Nghiệp báo không cùng, Nặng kiếp luân...
Được viết: 04-15-2016
Lễ Y Công Đức CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ – Cahyna y. – Kiên thật y. – Công đức y. – Thưởng thiện phạt ác y. – Nam mô tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng già gia chúng. – Nam mô thập địa tam hiền, ngũ quả tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng già gia chúng. – Nam mô Tỳ-kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng...
Được viết: 04-15-2016
Lễ Mười Tám Vị Đại A-La-Hán CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ – Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. – Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. – Nam mô Cahyna tôn pháp. – Đệ nhất trí tuệ Xá Lợi Phất tôn giả. – Đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên tôn giả. – Đệ nhất đầu đà Ca Diếp tôn giả. – Đệ nhất nghị luận Ca Chiên Diên tôn giả. – Đệ nhất vấn đáp Ma-...

Trang