Đức Phật Thích Ca thuyết về cõi Cực Lạc | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đức Phật Thích Ca thuyết về cõi Cực Lạc

Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép rằng: Đức Phật A Di Đà khi đương còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã nhắm mục đích trang nghiêm cõi Tịnh Độ để dễ giáo hóa các loài hữu tình, nên từng xin với Đức Phật Thế Tự Tại dạy cho biết tướng trạng (hình thức) và nội dung của 210 ức quốc độ của chư Phật. Nghe xong, Ngài lại yêu cầu biến hiện cho thấy để y cứ vào đó mà tham khảo làm ấn tượng trong khi tu hành.

Sau khi thấy nghe tường tận bao nhiêu cảnh giới quốc độ của chư Phật, Tỳ-kheo Pháp Tạng mới bắt đầu vận hết tinh thần tu nhân "tạo quốc độ". Trải 5 kiếp tư duy nhiếp thủ, Ngài mới thành tựu thế giới Cực Lạc.

Chúng tôi xin gửi tới Quý vị bộ phim Đức Phật Thích Ca thuyết giảng về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 2446047
Số người trực tuyến: