Phật giáo Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật giáo Kim Cương Thừa

Được viết: 08-23-2015
Theo Kim Cương thừa, chuỗi tràng có những công dụng, lợi ích và ý nghĩa khác nhau. Thông thường, chuỗi tràng san hô đỏ dùng cho pháp Kính ái; Chuỗi tràng bằng thép hoặc bằng ngọc lam dùng cho các pháp Phẫn nộ; Chuỗi tràng bằng đá quý màu mơ chín sẽ thành tựu pháp Tăng ích; Chuỗi tràng bằng vỏ sò, bằng đất, gỗ hay hạt của cây dùng cho pháp An bình...
Được viết: 08-23-2015
Chân ngôn là một đơn âm hoặc chuỗi âm thanh đầy năng lực, những âm thanh này chứa đựng hàng loạt sóng âm ba và năng lượng. Khi trì tụng, chân ngôn không chỉ giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não, nghiệp chướng mà còn có năng lực kết nối, hợp nhất tâm chúng ta với những tầng tâm thức cao hơn. Chân ngôn là chìa khóa trực tiếp giúp hiển lộ vũ trụ pháp...
Được viết: 08-23-2015
Thiền định về Bản tôn là khi bạn không trong Pháp tướng Phật mà trong hình tướng phàm trần của mình và thực hành quán tưởng về Bản tôn. Khi đó điều quan trọng nhất là bạn phải định được. Chẳng hạn như khi thiền định về Thượng sư Liên Hoa Sinh, bạn bắt đầu thiền định từ hoa sen, Ngài sẽ từ từ hiện tướng lên, như vậy gọi là thiền định về Bản tôn....
Được viết: 08-23-2015
Trong thực hành Kim Cương thừa chúng ta cũng có nhiều cách hộ thân khác nhau. Chẳng hạn như trong một số pháp tu, sự bảo hộ chính là tâm từ bi. Đối với những pháp bảo vệ này, bạn quán tưởng một hình tướng Quan Thế Âm khổng lồ xuất hiện, từ thân Ngài tỏa ra vô số ánh sáng từ bi, những tia sáng trắng tỏa ra khắp thế gian. Bởi lẽ đây là tâm từ bi...
Được viết: 08-23-2015
Sau đó, nhiễm ô vì không biết tự tính vô niệm, nghĩa là xu hướng vi tế của nhận thức nhị nguyên, cũng hoà tan vào trí tuệ Kim cương (trí tuệ bản lai), và hành giả hoàn toàn được giải thoát khỏi mọi ám chướng. Sức mạnh của trí tuệ tự tính chân như cũng như sức mạnh của tuệ giác, lòng bi mẫn, và dũng lực được hoàn toàn viên mãn. Các thừa tu tập khác...

Trang