Phật giáo Kim Cương Thừa | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Phật giáo Kim Cương Thừa

Được viết: 08-23-2015
Trong thực hành Kim Cương thừa chúng ta cũng có nhiều cách hộ thân khác nhau. Chẳng hạn như trong một số pháp tu, sự bảo hộ chính là tâm từ bi. Đối với những pháp bảo vệ này, bạn quán tưởng một hình tướng Quan Thế Âm khổng lồ xuất hiện, từ thân Ngài tỏa ra vô số ánh sáng từ bi, những tia sáng trắng tỏa ra khắp thế gian. Bởi lẽ đây là tâm từ bi...
Được viết: 08-23-2015
Sau đó, nhiễm ô vì không biết tự tính vô niệm, nghĩa là xu hướng vi tế của nhận thức nhị nguyên, cũng hoà tan vào trí tuệ Kim cương (trí tuệ bản lai), và hành giả hoàn toàn được giải thoát khỏi mọi ám chướng. Sức mạnh của trí tuệ tự tính chân như cũng như sức mạnh của tuệ giác, lòng bi mẫn, và dũng lực được hoàn toàn viên mãn. Các thừa tu tập khác...

Trang