Quán đỉnh - Ngưỡng cửa để bước vào thực hành Nghi quỹ tu trì Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Quán đỉnh - Ngưỡng cửa để bước vào thực hành Nghi quỹ tu trì Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara

Kim Cương thừa luôn được coi là Truyền thừa bí mật, sâu sắc bởi việc thực hành đòi hỏi căn cơ và trình độ nhất định. Thừa này bao hàm toàn bộ giáo lý Tiểu thừa, Đại thừa và bổ sung những giáo Pháp này với rất nhiều phương tiện thiện xảo. Vì thế, Kim Cương thừa không thích hợp cho những hành giả còn thiếu nền tảng Đại thừa về tình yêu thương và lòng từ bi chân thật hướng về tất cả chúng sinh. Năng lực vĩ đại của Kim Cương thừa là giúp chuyển tải trực tiếp và nguyên vẹn sự sáng sủa, dễ hiểu của tất cả các khía cạnh giáo Pháp Tam thừa, thân tâm và vạn pháp, làm sáng tỏ các chủ đề thậm chí là vi tế nhất. Để hiểu và thực hành đầy đủ giáo lý Kim Cương thừa là một điều không dễ, bởi thành tựu của Thừa này dựa trên sự trải nghiệm và thực hành hơn là những phương tiện học thuật hay tri thức thông thường.

Đón nhận quán đỉnh là ngưỡng cửa để hành giả có thể thực hành Nghi quỹ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara


Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa truyền trao quán đỉnh

Khi bắt đầu tu tập Kim Cương thừa,  bắt đầu vào con đường thiền quán về Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, điều tối quan trọng là bạn cần thụ nhận quán đỉnh. Đây chính là ngưỡng cửa để hành giả có thể thực hành nghi quỹ tu trì Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Nói cách khác, Quán đỉnh là nghi thức mà một bậc Thượng sư tu chứng cho phép đệ tử thực hành trực tiếp một nghi quỹ tu trì, bao gồm mô tả, giảng nghĩa, quán tưởng, thứ lớp tu tập cùng với các nghi quỹ cúng dàng và chân ngôn tương ứng. Mặc dù vậy, quán đỉnh còn mang ý nghĩa nhiều hơn những gì cấu thành nên nó; đó là sự trao truyền nguồn ân phúc và năng lực gia trì của cả một Truyền thừa và là sự khai thị trực tiếp vào thực tại tuyệt đối, trí tuệ bất nhị hay chân tính của vạn pháp. Do vậy, nếu không có những hiểu biết về Đại thừa mà bước ngay vào Kim Cương thừa thì bạn không thể vững tiến trên đường tu. Đó là lý do vì sao hiểu biết Đại thừa lại rất quan trọng!

Cũng chính vì lý do này mà trước đây Kim Cương thừa được bảo trì trong bí mật, và chỉ những đệ tử sẵn sàng hiểu biết thực tại tuyệt đối mới được truyền trao. Nếu hành giả không có những tri kiến căn bản về vô thường, xả ly, khổ đau của luân hồi, nghiệp và kế đó là khai phát Bồ đề tâm mạnh mẽ và hoàn thiện các Ba la mật, mà trực tiếp đi thẳng vào chân lý tuyệt đối của vạn pháp thì ngay lập tức họ không thể hiểu được hoặc có thể rơi vào tà kiến của cách hiểu sai lệch do thiếu trí tuệ thực chứng và điều này vô cùng nguy hiểm.

Như vậy, ở Ấn Độ trước kia, Kim Cương thừa chỉ được trao truyền cho những hành giả đã đạt được cấp độ nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình lịch sử phát triển sau này tại Tây Tạng, Nepal, Bhutan và các quốc gia thuộc dãy Himalaya, Kim Cương thừa lại được quan tâm rộng rãi và trở thành một pháp thực hành có tính phổ biến. Do phải có một phương pháp thích hợp đáp ứng đại chúng nên các chư Thượng sư đã thiện xảo tìm ra phương pháp dung chứa tất cả các thừa, từ Nguyên Thủy phật giáo, Đại thừa cho đến Kim Cương thừa trong pháp môn tu tập thuộc Kim Cương thừa.

Ý nghĩa quán đỉnh và các mục đích cũng như phương tiện của quán đỉnh

Đề cập đến con đường tu tập của Kim Cương thừa, chúng ta không thể không nhấn mạnh ý nghĩa quán đỉnh và các mục đích cũng như phương tiện của quán đỉnh qua ba loại quán đỉnh Thân - Khẩu - Ý. Đầu tiên là Quán đỉnh Thân. Với việc thọ nhận quán đỉnh Thân, bạn được Thượng sư cho phép thực hành quán tưởng và đồng thời được gieo chủng tử giác ngộ hay sự khai thị về tính không của vạn pháp. Chúng ta dùng từ “khai thị” vì quán đỉnh ở đây giống như một hạt giống đưa bạn đến sự hiểu biết rốt ráo rằng không có gì thật tồn tại như chúng đang hiển hiện. Và từ hạt giống đó, sự thực hành của bạn sẽ được nở rộ để dẫn tới hiểu biết toàn giác hay sự giác ngộ.

Sau đó là quán đỉnh Khẩu. Quán đỉnh Khẩu không chỉ tịnh hóa những nghiệp bất tịnh của khẩu mà còn cho phép bạn trì tụng chân ngôn. Và khi trì tụng chân ngôn, bạn được khai thị đến tính không của âm thanh để cởi bỏ thái độ bám chấp và định kiến với âm thanh, chẳng hạn như phản ứng trước những lời khen chê…

Khi nhận quán đỉnh về Ý, có thể nói bạn đang hòa nhập tâm Thượng sư vào tâm của mình, thông qua đó bạn sẽ hiểu ra rằng mọi xúc tình phiền não, mọi suy nghĩ cũng như mọi hành vi bất thiện đều không tồn tại giống như chúng đang hiển hiện. Đó là bởi đặc tính của tâm có thể chứa được vô số xúc tình, do đó xúc tình quyết định trạng thái tâm, còn bản chất ban sơ của tâm không hề có bất cứ tính chất nào như vậy. Bản chất của tâm vốn thanh tịnh, trong sáng, bất nhị và hoàn hảo, song chúng ta không nhận ra bản chất đó vì những tập khí cố hữu và những quan niệm của chúng ta phản ánh thành sự ghen tỵ, sân giận hoặc xúc tình bên ngoài. Nói tóm lại, pháp quán đỉnh Tâm dẫn nhập bạn tiếp cận với bản chất thật của tâm. Sau khi thọ Pháp, bạn đón nhận sự gia trì và được phép thiền định về tính không, về pháp Đại Thủ Ấn Mahamudra hay an trụ trong tự tính tâm của mình.

Sau khi đã đón nhận quán đỉnh, cũng có nghĩa là đón nhận sự gia trì, bạn đã được dẫn nhập vào pháp tu, và giờ bạn sẽ phải thực hành pháp tu để viên mãn các tâm nguyện giác ngộ.

Khi chúng ta nhận ân phước gia trì của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, trước hết chúng ta dâng một đàn tràng (Mandala) cúng dàng lên Kim Cương Thượng Sư, bậc Thầy mà chúng ta phải quán tưởng và cảm nhận thực sự đó chính là Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, hiện diện phía trước chúng ta. Chúng ta sẽ quán bậc Thượng Sư đang ngồi trước chúng ta chính là Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu  Tara. Chúng ta cũng quán tưởng rằng Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đang hiện diện trong đàn tràng trên bàn thờ phía trước của chúng ta.

Sau khi đón nhận quán đỉnh, chúng ta đã được gia trì để trì tụng chân ngôn “Om Tare Tutare Ture Soha”. Các bạn phải quán tưởng Bậc Thượng sư chính là Đức Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara và mười chữ chủng tử chân ngôn “Om Tare Tutare Ture Soha” phóng chiếu từ tim và kim khẩu của Ngài, hòa tan vào thân thể của bạn qua miệng và ban gia trì cho toàn thân bạn. Đồng thời với việc quán tưởng rất rõ ràng, sắc nét các hình ảnh đó, chúng ta sẽ cần trì tụng câu chân ngôn này ít nhất 108 biến (1 tràng) ngay sau khi được thụ nhận quán đỉnh và duy trì sự quán tưởng và trì tụng chân ngôn hàng ngày.

Rồi sau đó các bạn có thể thiền định Mahamudra hay trí tuệ tính không của Đức Quan Âm Phật Độ Mẫu Tara. Tâm các bạn cần phải an trụ trong cảnh giới tĩnh lặng, vắng bặt mọi vọng tưởng, hãy để tâm thật tĩnh lặng mà không nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Hãy xả bỏ mọi thứ!

Hãy phát khởi Bồ đề tâm vì lợi ích hết thảy chúng sinh, cùng thực hành chuyên tu cầu nguyện Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara để tích luỹ vô lượng công đức, vượt qua những chướng ngại, khó khăn, bệnh tật và khơi dậy, trưởng dưỡng tình yêu thương vô ngã vị tha trong mỗi chúng ta.

Quý vị tải Tài liệu và hướng dẫn tu tập tại đây:

http://daibaothapmandalataythien.org/quanam

 

(Nhóm ĐBT biên soạn)

Tham khảo thêm
3 điều kiện để được thụ nhận quán đỉnh
Quán đỉnh - Đón nhận năng lực thực hành tâm linh từ bậc Thầy 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 5430278
Số người trực tuyến: