Tắm gội | Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Đại Bảo Tháp | Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Tắm gội

Tắm gội

Lời ghi: “Rửa ráy” gọi là tắm gội nghĩa là rửa bỏ dơ bẩn nơi thân. Nửa tháng một lần tắm, là giặt rửa sắc thân, kham dùng chở đạo. Nửa tháng Bồ tát rửa gội giới thân, định tuệ phát sanh. Nên Kinh Thí Dụ nói: “ Phật dùng mồng tám tháng chạp thần thông thuyết pháp, hàng chục lục sư, độ các ngoại đạo”.

Ngoại đạo cảm ơn, bạch Phật rằng “Phật dùng nước pháp rửa nhơ tâm chúng tôi, chúng tôi, nay thỉnh Tăng tắm rửa, để bỏ nhơ thân chúng Tăng”. Mồng 8 tháng chạp có nghi thức tắm tăng là theo đâu vậy.

Lời góp: Luật dạy Tỳ Kheo, nửa tháng một lần tắm, chẳng đặng quá, trừ khi bệnh, khi nóng, khi làm lụng, khi gió, khi mưa, khi đi đường, chẳng luận. Lại tắm gội phải lựa ngày, kỵ là ngày lục trai, ngày nay chư Thiên xuống trần xét việc thiện ác, phải tu thiện, làm việc tốt. Ngày lục trai là: mỗi tháng mồng 8, 14, rằm, 23, 29, 30.

Lời ghi: Như kinh Tứ Thiên Vương, Phật nói 6 ngày chay, nếu đến ngày mồng 8, 23. Tứ Thiên Vương sai sứ giả xuống xét nhân gian thiện ác. Nếu đến ngày 14, 29 Thái tử của Tứ Thiên Vương xuống xét nhân gian thiện ác. Nếu đến ngày 15, 30, bốn thiên vương tự xuống nhân gian xem xét thiện ác. Như người bố thí, trì giới, hiếu thuận cha mẹ ít, bèn lên trời Đao Lợi tâu với trời Đế Thích. Chư Thiên lòng đều chẳng vui, mà nói rằng giống A Tu La nhiều, giống chư Thiên giảm kém. Trái lại thì chư thiên Đế Thích lòng đều vui mừng mà nói rằng giảm tổn A Tu la, thêm rộng chúng chư Thiên. Nên 6 ngày chay này cần phải làm các nghiệp lành, chẳng nên tắm rửa vậy.

Lời góp: Phàm vào nhà tắm, phải đem áo sạch máng trên sào sạch, áo dơ máng trên sào dơ. Chẳng đặng tiểu trong phòng tắm, chẳng đặng cùng người nói cười.

Phàm có ghẻ chốc, phải tắm sau rốt. Nếu có ghẻ khá sợ cũng  phải quanh lánh, chớ để người thấy. Thầm niệm kệ chú này.

Tắm rửa thân thể, nên nguyện chúng sinh, thân tâm không nhơ, trong ngoài sáng sạch.

Án, bạt chiếc ra não ca tra tá ha. (câu chú nầy niệm 3 lần. Đây là chú sạch thân)

 
Lời ghi: Bốn đại chung thành, gọi “thân”, hình tướng hiện ra gọi “thể”. Thân là ta. Nghĩa là lấy nước rửa thân ta. Muốn lấy nước rửa, vì trong thân có dơ vậy.

Kinh Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng nói: “Có Y Vương kỳ Vực nguyện thỉnh Phật và Bồ tát Tăng vào phòng tắm rửa. Phật khen: Lành thay, Phật nói: Kỳ vực! Phép tắm rửa phải dùng 7 món, trừ 7 bệnh, được 7 phước báo. 1) Đốt lửa, 2) áo sạch, 3) đậu rửa, 4) tô, 5) tro thuần, 6) nhành dương, 7) áo trong.

Thế nào gọi là trừ 7 bệnh: 1) bốn đại an ổn, 2) trừ phong, 3) trừ thấp chướng, 4) trừ hàn, 5) trừ nhiệt, 6) trừ dơ, 7) mình nhẹ mắt sáng.
Thế nào gọi là 7 phước: 1) Bốn đại chẳng hoà mà đặng điều hoà. 2) trong sạch do trừ phong mà ra, 3) Trừ thấp mà thân thể thường thơm, 4) Trừ hàn mà thân thể nhuận uy sáng, 5) trừ nhiệt mà trong mát tự tại, 6) Trừ dơ mà túc mạng đều thông, 7) mình nhẹ mà người thấy khâm khỉnh. Nên cho chúng tăng tắm rửa vậy.

“Thân tâm không nhơ”. Nghĩa là khi vào phòng tắm rõ biết thân tâm vốn không bụi dơ, liền tỏ thân xúc, bởi cái nhân nước là cái nhân chỗ xúc, thể bụi là duyên hay xúc, tâm vốn không sinh, dơ từ đâu có, bụi vốn không nhiễm, thể cũng thường sạch. Hay dơ và chỗ dơ biết là huyễn, hai bên đều không, chặn giữa tánh giác biết an nhiên “sáng sạch”. Nên trên hộ Lăng Nghiêm, Tôn giả Bạt Đà chợt ngộ nhân của nước, đã không rửa bụi, cũng không rửa thân, chặn giữa an nhiên, đặng chỗ không có chi. Quả đặng nhân hiểu như vậy, thì trong ngoài sáng sạch vậy.

Kinh Phước Điền nói: “Có Tỳ Kheo tên là A Nan, bạch Phật rằng: “Tôi nhớ đời trước tôi sinh ở nước La Duyệt Kỳ làm thứ dân, nổi ghẻ dữ trị không lành, có người nói: “Hãy tắm chúng tăng, lấy nước rửa ghẻ thì lành”.

Tôi bèn đến chùa, sắm nước tắm cúng chúng tăng rồi như pháp mà rửa ghẻ, bèn lành. Từ đó sinh ra đoan chính ánh vàng sáng chói, 91 kiếp thường được trong sạch”.

Kinh Hiền Ngu nói: “Vị trời cõi Thủ Đà Hội xuống cõi Diêm Phù thỉnh Phật và chúng tăng tắm rửa, sắm bữa ăn ngon ngọt. Ông A Nan thưa Phật rằng:”Vị trời này thuở trước làm công đức chi mà tướng tốt lạ lùng?” Phật nói: “Xưa lúc Phật Tỳ Bà Thi, vị thiên này làm con nhà nghèo, hằng làm thuê để tự cấp, nghe Phật nói công đức tắm chúng tăng, bèn cúng ít tiền sắm đồ tắm, và sắm đồ ăn thỉnh Phật Tăng do đó sinh về cõi Trời Thủ Đà hội. Tướng ánh sáng này từ 7 Phật lại đây, đến ngàn Phật ra đời cũng vậy, nên tên là Tịnh Thân, một tên mà đủ cả vậy”.

(Trích "Tỳ Ni Hương Nhũ"
Dịch giả: HT. Thích Thiện Chơn
Nguồn: NXB Tôn giáo 2010)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Copyright © 2015 daibaothapmandalataythien.org. All Rights Reserved.
Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Email: daibaothapmandalataythien@gmail.com

Đăng ký nhận tin mới qua email
Số lượt truy cập: 6018351
Số người trực tuyến: